ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 11/2014

Πρακτικό Συνεδρίασης 11/2014 Εκτύπωση
 

Απόφαση 119

Απόφαση 120 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκαν προσφορές – Ματαίωση του πρόχειρου
διαγωνισμού. Ανάθεση με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απόφαση 121

Απόφαση 122 Τροποποίηση της υπ’αριθμ.41/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Σύσταση Πάγιας
Προκαταβολής.

Απόφαση 123 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της υπ’αρίθμ. 400/2013 Απόφασης Μονομελούς
Πρωτοδικείου Εδέσσης.

Απόφαση 124 Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρίθμ. 2000/14 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου τμήματος VII.
(αρίθμ. πρωτ. 30197/5-5-2014συν.)

Απόφαση 125 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 37/2011απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αρ. πρωτ. 17361/18-06-2014 Δ.Αλμωπίας).

Απόφαση 126 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 146/2014 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αρ. πρωτ. 16766/12-06-2014 Δ.Αλμωπίας).

Απόφαση 127 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ.
118/2014 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (αρ. πρωτ. 16763/12-06-2014 Δ.Αλμωπίας).

Απόφαση 128 Έγκριση των από 14-05-2014, 28-05-2014, 04-06-2014 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων Θέρμανσης/κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του
Προσώπων (αρ.Διακ.8763/2014).

Απόφαση 129 Αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παραίτησης .

Απόφαση 130

Απόφαση 131 α 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, οικ. Έτους 2014 .

Απόφαση 131 β  13η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, οικ. Έτους 2014.

Απόφαση 132

Απόφαση 133

Απόφαση 134  Διοικητική αποβολή ιδιοκτητών από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού , που βρίσκεται στην
Τ.Κ.Θεοδωρακείου. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 135 Διοικητική αποβολή ιδιοκτητών από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού , που βρίσκεται στην
Τ.Κ.Kωνσταντίας . Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Απόφαση 136

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png