ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων 4/7/2014

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων 4/7/2014 Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες  κίνησης των δημοτικών οχημάτων  για  χρονικό ενδεικτικό διάστημα τριών μηνών».

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, θα διενεργήσει:

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου,  για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Κατόπιν της διενέργειας  ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  καυσίμων κίνησης/πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2014, ο οποίος διεξήχθη κανονικά στις 14/05/2014  χωρίς όμως να προκύψει ανάδοχος  λόγω μη ύπαρξης προσφορών για το πακέτο   των καυσίμων και μέχρι την έναρξη-ολοκλήρωση  νέας διαγνωστικής διαδικασίας, ο Δήμος μας θα προβεί με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην απευθείας ανάθεση για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3γ4 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις δύναται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων σε προμηθευτή, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται  στις Νο 61/2014 τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος περιβάλλοντος  και αναφέρονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ             

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Βενζίνη Αμόλυβδη

lt

3500

1,34

4.690,00

Πετρέλαιο  κίνησης

lt

30000

1,09

33.000,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

33500

 

 

 

 

 

Σύνολο

37.390,00

 

 

Φ.Π.Α. 23%

8.599,70

 

 

Συνολική Δαπάνη

45.989,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες. Σε περίπτωση  ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και  υπογραφής σχετικής σύμβασης,  η υπογραφείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της παρούσας απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η συνολική κατανάλωση καυσίμων διαμορφώνεται από τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης  οι τιμές των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς όπως αυτές προσδιορίζονται καθημερινά από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων και το τμήμα εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις  09/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ, με έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στην εκάστοτε  τρέχουσα ημερήσια μέση λιανική τιμή  καυσίμων που προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στο πίνακα ανακοινώσεων και στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png