ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 19 Εξέταση αίτησης του κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΜΙΛΤΙΑ∆Η, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ» (ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΥΖΕΡΙ), µε έδρα την Τ.Κ. Εξαπλατάνου του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 20  Εξέταση αίτησης του κ. ∆ΗΜΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για έγκριση χορήγησης νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ», επί της επαρχιακής οδού ΄Ορµας - Λουτρακίου.

Απόφαση 21  Εξέταση αίτησης του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)» µε έδρα την Τ.Κ. ΄Ορµας του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 22 Εξέταση αίτησης της κ. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για έγκριση χορήγησης νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», µε έδρα την Τ.Κ. Σωσάνδρας του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 23 Εξέταση αίτησης της κ. ΧΡΥΣΟΥ ΣΟΦΙΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)», µε έδρα την Τ.Κ. Σωσάνδρας του ∆ήµου Αλµωπίας.

Απόφαση 24 Εξέταση αίτησης του κ. ΣΑΤΖΑΚΗ ΠΕΤΡΟ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστηµα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», µε έδρα την Τ.Κ. Προµάχων του
∆ήµου Αλµωπίας
.

Απόφαση 25  Λήψη απόφασης για το κατάστηµα «Κυλικείο» της κ. Τόκου Βασιλικής, που βρίσκεται στον Σταθµό Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αριδαίας, διότι λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη ΄Αδεια ΄Ιδρυσης & Λειτουργίας, έπειτα από σχετικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµ.  Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας.

Απόφαση 26 Τελευταία προειδοποίηση σε εκµεταλλευτές κέντρων διασκέδασης, που λειτουργούν εντός της περιοχής του ∆ήµου Αλµωπίας χωρίς την προβλεπόµενη άδεια οργανισµού συλλογικής διαχείρισης
πνευµατικών δικαιωµάτων.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png