ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 16/2013

Πρακτικό Συνεδρίασης 16/2013 Εκτύπωση
 

Απόφαση 230/2013  Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου - στάσιμου εμπορίου.

Απόφαση 231/2013   Αίτηση του κ. Ελευθεριάδη Θεόδωρου του Χρήστου, για την χορήγηση παραγωγικής άδεας πωλητών λαϊκών αγορών.

Απόφαση 232/2013  Έγκριση της αριθμ.45/2013 απόφαση Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλμωπίας που αφορά τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του.

Απόφαση 233/2013 Μερική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπία.

Απόφαση 234/2013  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνής σύμβασης), στην Μαθητική Εστία Αριδαίας. 

Απόφαση 235/2013  Σύσταση προσωρινής προσωπαγούς θέσης Δημοσίου Δικαίου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμωπίας, για την πρόσληψη προστατευόμενου βάσει του Ν.2643/1998

Απόφαση 236/2013  Τροποποίηση - αναδιατύπωση της αριθμ.168/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 35/2013 Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Δημοτικών Υπαλλήλων Ν.Πέλλας.

Απόφαση 237/2013  Καταγγελία σύμβασης εργαζομένου οτυ Δήμου.

Απόφαση 238/2013  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του έργου <<Κατασκευή αρδευτικών τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Αριδαίας, Τ.Κ.Γαρεφείου, Δωροθέας, Μεγαπλατάνου, Τσάκων, Βορεινού, Λουτρακίου>>.

Απόφαση 239/2013   Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του έργου <<Κατασκευή αρδευτικών τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Εξαπλατάνου, Τ.Κ. Εξαπλατάνου, Θηριόπετρας, Νερομύλου, Ίδας, Φούστανης, Μηλέας.>>

Απόφαση 240/2013   Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του έργου << Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Aριδαίας, έδρας Δήμου και Τ.Κ. Όρμας, οικισμού Μοναστηρακίου, Ξιφιανής, Αλώρου, Πιπεριάς, Μεγαπλατάνου.>>

Απόφαση 241/2013  Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του έργου <<Ανάπλαση πλατείας Αετοχωρίου>>

Απόφαση 242/2013   Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων B' Τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού 2013.

Απόφαση 243/2013   Τροποποίηση  φυσικού αντικειμένου της πράξης <<Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αλμωπίας>>.

Απόφαση 244/2013  Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000,00ευρώ για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.

Απόφαση 245/2013   Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα, για υποθέσεις του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 246/2013  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

Απόφαση 247/2013   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (Α.Π.Ε.) του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 248/2013   Γνωμοδότηση για την συναίνεση ή μη στην εκμίσθωση έκτασης 4.020 τ.μ. από το υπ' αριθμ.579 τεμάχιο αγροκτήματος Αριδαίας στον κ. Γούδη Γεώργιο του Δημητρίου.

Απόφαση 249/2013  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Αριδαίας.

Απόφαση 250/2013  Έγκριση επιστροφής αρχεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Απόφαση 251/2013 Ανάκληση της αρίθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απευθείας εκμίσθωση εκμετάλλευσης συστάδων δημοτικού Δάσους <<Πέτερνικ>> Σωσάνδρας σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας Σωσάνδρας, για το έτος 2013.

Απόφαση 252/2013  Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου πωλητές (επαγγελματίες - παραγωγούς).

Απόφαση 253/2013   Ορισμός Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παύσης της Δημοτής Αστυνομίας.

Απόφαση 254/2013  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αψάλου.

Απόφαση 255/2013  Ανάδειξη προμηθευτών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - απευθείας ανάθεσης μετά τη διενέργεια άγονου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της <<Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.>>

Απόφαση 256/2013   Ανάδειξη προμήθευτών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - απευθείας ανάθεσης μετά τη διενέργεια άγονου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για ην προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμοιου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 257/2013 Αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας.

Απόφαση 258/2013


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png