ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 21/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 21/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 257/2012

Απόφαση 258/2012

Απόφαση 259/2012  Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για εορταστικό φωτισμό.

Απόφαση 260/2012  Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2012, σύμφωνα με την Ελ.Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012.

Απόφαση 261/2012   Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 262/2012   Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 263/2012   Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 264/2012  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ, με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠ-Α) Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 265/2012  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).

Απόφαση 266/2012  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών - Συγκριτικών Πινάκων Έργων του Δήμου.

Απόφαση 267/2012 Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

Απόφαση 268/2012   Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.

Απόγαση 269/2012   Ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλμωπίας.

Απόφαση 270/2012   Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ' Τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού 2012.

Απόφαση 271/2012  Λήψη απόφασης για :1) Έγκριση προκήρυξης (σχέδιο) του υποέργου 1 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας της πράξης <<Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας>> σύμφωνα με τις νέες ΕΤΕΠ, 2) Δημοπράτησης του υποέργου και 3) Αποστολή των τευχών δημοπράτησης στην ΕΥΠ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Απόφαση 272/2012 

Απόφαση 273/2012  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 136,69€   στον κ. Κώτσου Κωνσταντίνο.

Απόφαση 274/2012  

Απόφαση 275/2012 

Απόφαση 276/2012 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 193.000,00 € και εγγραφή στον προϋπολογισμό με τίτλο  <<Μελέτη Υδραυλικής Αρδευτικών Δικτύων Τ.Κ. Λουτρακίου>>.

Απόφαση 277/2012  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 290.000,00€ και εγγραφή στον προϋπολογισμό με τίτλο <<Μελέτη Υδραυλικής Αρδευτικών Τ.Κ. Σωσάνδρας>>.

Απόφαση 278/2012  Κατανομή ποσού 98.400,60€ , το οποίο αποδίδεται στο Δήμο από Υπουργείο Εσωτερικώ.

Απόφαση 279/2012


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png