ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική πρόταση για την επιβολή προστίμων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων

Ειδική πρόταση για την επιβολή προστίμων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων Εκτύπωση
   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

_____________________________________________               

Δ/ση: Πλ.Α.Γάτσου

Ταχ. Κωδ:584.00 Αριδαία

Τηλ:2384350305

Φαξ:2384350213

Πληρ: Κλεισούρης Σταύρος

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αριθμός   25/2013                  

 

 

ΠΡΟΣ: 1. Κο Δήμαρχο Αλμωπίας 

2. Κο Γ.Γραμματέα Δήμου Αλμωπίας

3.Δημοτικό Συμβούλιο

4. Οικονομική Υπηρεσία

5. Γραφείο Αιρετών

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης  έλαβε γραπτές και προφορικές καταγγελίες σχετικές με επιβολή προστίμων για καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων.Σε γενόμενους έλεγχους από υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας καταγράφηκε ότι ορισμένα εμπορεύματα ή τραπεζοκαθίσματα είχαν εκτεθεί στο πεζοδρόμιο χωρίς να επιδείξουν οι επιχειρηματίες  σχετική άδεια .Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι η έκθεση εμπορευμάτων ή τοποθέτηση καθισμάτων δεν παρακωλύει την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι έλαβαν ειδοποίηση για επιβολή προστίμου  και το θεωρούν παράνομο για το λόγο δεν έλαβαν γνώση της απόφασης περί καθορισμού και επιβολής τελών των κοινόχρηστων χώρων..

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων και των Υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων  με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων, την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης ,την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μπορεί ακόμα όταν διαπιστώνει φαινόμενα κακοδιοίκησης ,να διατυπώνει ειδικές προτάσεις  για τη βελτίωση της Δημοτικής Διοίκησης. Ακόμη όταν διαπιστώνει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων ,να συντάσσει και να αποστέλλει τη σχετική πρόταση ή πόρισμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διακρίβωση τυχόν ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων..  

Επομένως  με το παραπάνω άρθρο καθιερώνεται αυτοτελές όργανο του Δήμου , το οποίο αφενός μεν ,προς τα έσω λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός  δηλαδή επιβλέπει την ορθή και νομότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών αφετέρου δε  προς τα έξω, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Μέσα στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμπαραστάτη ,είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, όσον αφορά την συμπεριφορά των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου που παραβιάζουν δικαιώματα , προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων , δηλαδή κάθε ενέργειας ή παράλειψης που αντιβαίνει τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή επιφέρει παράνομα ζημία στο δημόσιο ή τρίτους.

Ιδίως διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανα ή υπάλληλος των υπηρεσιών του Δήμου ,των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του α) προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από το Σύνταγμα και το Νόμο) β)αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση γ)αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση  που επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη δ) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.Οι γνωμοδοτήσεις και οι προτάσεις του Συμπαραστάτη πρέπει να δεσμεύουν τις αποφάσεις του Δημάρχου μόνον σε θέματα νομιμότητας της δημοτικής δραστηριότητας και όχι σκοπιμότητας , καθ΄όσον η ακολουθούμενη πολιτική ανήκει στον Δήμαρχο  στο δημοτικό Συμβούλιο , στο Δ.Σ του κάθε νομικού προσώπου και στο Δ.Σ των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ,πρέπει να συζητούνται υποχρεωτικά στο  επόμενο δημοτικό συμβούλιο απο την υποβολή της πρότασης και να λαμβάνεται απόφαση για την αποδοχή ή μη , σε αρνητική δε περίπτωση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη η απόφαση.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα ο Συμπαραστάτης ,είναι αρμόδιος να επιληφθεί στις υπό κρίση  περιπτώσεις .Οι καταγγέλλοντες αναφέρονται σε επιβολή διοικητικής κύρωσης εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και συνεπώς παραδεκτώς υποβάλλονται οι καταγγελίες, οι οποίες πρέπει να εξετασθούν στην ουσία  τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5&1 του Συντάγματος ,καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Κατά το άρθρο 24&1 του Συντάγματος , η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός ,ενώ κατά την παρ. 2 ,η διαμόρφωση , η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους , με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να διασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Κατά το άρθρο 25&1 του συντάγματος ,οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το σύνταγμα , είτε από το νόμο εφόσον υπάρχει επιφύλαξη αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 &1 περ. ιδ του Ν.3852/2010, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας, συλλογικό όργανο ,είναι αρμόδια να συνάπτει δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό ή να καταργεί δίκη με αντικείμενο διαφοράς έως 45.000 ευρώ, ενώ για υποθέσεις με υψηλότερο οικονομικό αντικείμενο,η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Προυπόθεση για την ενάσκηση της αρμοδιότητας αυτής είναι η γνωμοδότηση Δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης (άρθρο 72&2 του Ν.3852/2010)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΟΚ ως πεζοδρόμιο ορίζεται  το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 79 &1 του Ν.3463/2006 οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν  θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προυποθέσεις για τη χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων κλπ.Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα Δημοτικά Συμβούλια κλπ Με τις κανονιστικές αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις ,για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα ,ορίζοντας το ύψος του προστίμου και την διαδικασία επιβολής του.Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρ. 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα .

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Β.Δ της 24.9/20.10.1958 ορίζονται  ότι : Επιτρέπεται η υπέρ Δήμου επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια κλπ Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσεως καθορίζονται δι΄αποφάσεως του Δημοτικού συμβουλίου.το τέλος ορίζεται ετήσιον κατά τ.μ ,ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως. Εις πάσαν περίπτωση το τέλος καταβάλλεται εξ΄ολοκλήρου προ της παραδόσεως της αδείας χρήσεως ,εις το οικείον δημοτικό ταμείο.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα..Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η χρήσης ,καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό  πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ,ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο , σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί ,ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τ.μ ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου ,για τους χώρους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται  από το Δήμο ή την αστυνομική αρχή..

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ  219 και 219Α/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας  οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, καθορίστηκαν, αφενός μεν οι όροι και οι προυποθέσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, αφετέρου δε, το επιβαλλόμενο τέλος χρήσεως κοινόχρηστων χώρων κλπ. Οι αποφάσεις  αυτές όμως μέχρι σήμερα δεν δημοσιεύθηκαν όπως παραπάνω αναφέρθηκε σε μία ημερήσια ή τοπική εφημερίδα ούτως ώστε να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα από την  επομένη της δημοσίευσης..

Σύμφωνα με το άρθρο 13&8 του παραπάνω Β.Δ η διαπίστωση της τοποθέτησης εμπορευμάτων , δεν επιφέρει άνευ ετέρου ως έννομη συνέπεια την επιβολή της βαρύτατης κύρωσης που προβλέπεται .Για την επιβολή της κύρωσης θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι προυποθέσεις που ορίζονται από το εν γένει θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και των κατευθύνσεων που χαράσσονται από την νομολογία των Δικαστηρίων. Η ανελαστικότητα της διατύπωσης της διάταξης έχει αμβλυνθεί από την δικαστηριακή επεξεργασία και την ανάλυση του σκοπού του νόμου. .Σκοπός των περιορισμών της επιχειρηματικής δράσης με την απαγόρευση κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου είναι να αποτραπεί η αναίρεση της ελεύθερης χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και της απρόσκοπτης διέλευσης των πεζών. Επομένως ,για την επιβολή της κύρωσης του προστίμου δεν αρκεί ο αυτοματισμός της καταγραφής της παράβασης, αλλά θα πρέπει να βεβαιώνεται και το πραγματικό περιστατικό της παρεμπόδισης της ελεύθερης διέλευσης των διερχόμενων πεζών, καθώς και της αναίρεσης της κοινής χρήσης. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1080/1980 (ΣτΕ ΣΤ Τμήμα 2085/1992, 4471/1998, 2771/1999, 1002/1991) ακυρώθηκαν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τον Δήμο Αθηναίων ,καθώς οι διατάξεις του ανωτέρω Β.Δ είχαν εφαρμοστεί με αυτοματισμό και χωρίς συνεκτίμηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει το θέμα και το οποίο εστιάζει ιδίως στην πραγματική , κάθε φορά, κατάσταση ως προς την αναλογική ή μη σχέση των αντίρροπων δικαιωμάτων και συμφερόντων. Κατά την πιο πρόσφατη απόφαση 2206/2010 του Διοικητικού πρωτοδικείου Πειραιά   κατά την έννοια των διατάξεων αυτών ,τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιβάλλεται, εφ΄σον διαπιστώνεται ότι κατ΄αυτόν τον τρόπο ,αναιρείται η παρακωλύεται η κοινή χρήση του, τούτο δε πρέπει να προκύπτει από τη έκθεση ελέγχου, άλλως η πράξη με την οποία επιβάλλεται το ως άνω τέλος είναι νομικώς πλημμελής (πρ.βλ. ΣτΕ 4158/2009,1639/1990)θεώρηση που είχε εισαχθεί στη νομολογία με την απόφαση 4158/2009 του ΣτΕ Β΄Τμήμα. Στην τελευταία αυτή απόφαση με την οποία ακυρώθηκε πρόστιμο του Δήμου Αθηναίων για τοποθέτηση σκαλωσιάς σε πεζοδρόμιο, αναφέρεται ότι  στις ανωτέρω εκθέσεις ελέγχου βεβαιώνεται μεν η ύπαρξη σκαλωσιάς, όχι όμως το γεγονός ότι η ύπαρξη αυτή αναιρεί η παρακωλύει την κοινή χρήση του πεζοδρομίου στοιχείο απαραίτητο για την νόμιμη επιβολή του ένδικου τέλους έκρινε ότι  μη νομίμως επεβλήθη το ανωτέρω τέλος .            

Με τις εκθέσεις ελέγχου  της Δημοτικής Αστυνομίας Αλμωπίας ,καταγράφηκε ότι πολίτες ή επιχειρηματίες προέβησαν στην κατάληψη κοινόχρηστων χώρων  χωρίς τη σχετική άδεια. Στις  εν λόγω εκθέσεις ελέγχου δεν έχουν βεβαιωθεί τα πραγματικά περιστατικά περί του εάν από την τοποθέτηση των εμπορευμάτων ή καθισμάτων αναιρείται η παρακωλύεται η κοινή χρήση .

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα ο Συμπαραστάτης εκτιμά ότι η επιβολή τελών σε μερικές περιπτώσεις καθώς και η επιβολή προστίμων σε άλλες, είναι μη νόμιμες, για τους παρακάτω νόμιμους λόγους:

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας αν και έλαβε επιστολές διαμαρτυρίας ή προφορικές διαμαρτυρίες για την επιβολή των προστίμων ,δεν υπέβαλε εισήγηση ως όφειλε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ετσι παρακάμπτεται η διαδικασία λήψης απόφασης από την ίδια Οικονομική Επιτροπή και κατ΄αποτέλεσμα , έχει αποτραπεί το αιρετό όργανο από την ενάσκηση της αρμοδιότητας του. Συνέπεια αυτής της αποτροπής είναι η καταστρατήγηση των εγγυήσεων διαφάνειας και λογοδοσίας που προβλέπει ο νόμος υπέρ των πολιτών. Πρόκειται για σημαντικό φαινόμενο κακοδιοίκησης ,καθώς η δημοτική υπηρεσία ,λόγω της αρνητικής άποψής της για τη βασιμότητα του αιτήματος, δηλώνει αδυναμία υποστήριξης της αρμοδιότητας του αιρετού διοικητικού οργάνου για λήψη θετικής ή αρνητικής απόφασης. Με αυτή την διοικητική  συμπεριφορά ,η λήψη των αποφάσεων μεταφέρεται ουσιαστικά από τα αιρετά θεσμικά όργανα στους δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι όμως δεν εκδίδουν αποφάσεις που μπορούν να προσβληθούν δικαστικά , καθώς τα έγγραφα στα οποία διατυπώνουν τις απόψεις τους έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο , διότι δεν αποτελούν <<πράξεις>> κατά την έννοια του θεσμικού πλαισίου για την ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Καταγράφεται έτσι μια σοβαρή ρωγμή στη διαφανή λειτουργία του Δήμου , καθώς σε συγκεκριμένες αιτήσεις πολιτών αποκλείσθηκε η σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού από πρόσωπα , τα οποία δεν λογοδοτούν στο εκλογικό σώμα ή στο Δημοτικό Συμβούλιο  ενώ λόγω του  ενημερωτικού χαρακτήρα των απαντήσεων τους δεν προσβάλλονται σε δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ελέγχου νομιμότητας .

Η αίτηση συνιστά ΄΄αναφορά΄΄ κατά την έννοια του άρθρου 10&1 του Συντάγματος , το οποίο κατοχυρώνει το σχετικό ατομικό δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή στην οποία απευθύνεται ο πολίτης είναι υποχρεωμένη να ενεργεί σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντά αιτιολογημένα σ΄εκείνον που υπέβαλε την αναφορά .Η σύναψη συμβιβασμού μπορεί να έχει ως περιεχόμενο και την πλήρη εξάλειψη της απαίτησης , με αναγνώριση της νομικής αβασιμότητας της απαίτησης του Δήμου έναντι του πολίτη , όταν αυτή δεν στηρίζεται στον νόμο ή όταν έχει επιβληθεί παρανόμως , όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που υπάρχει αντίθετη πάγια νομολογία δικαστηρίων, ιδίως όταν αυτή προέρχεται από Ανώτατα Δικαστήρια και είναι εις βάρος των Δήμων. Όταν υπάρχει τέτοια νομολογία και ο Δήμος εμμένει στην καταστρατήγηση της, προτρέποντας τους πολίτες να προσφεύγουν στα Δικαστήρια , παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης και της καλόπιστης ενάσκησης νόμιμων αρμοδιοτήτων .Επομένως ,εάν προσβληθεί δικαστικώς η εν λόγω απόφαση προστίμου εκτιμάται ότι σύμφωνα με την ερμηνεία που ακολουθήθηκε από τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις , μπορεί να ακυρωθεί .Ως εκ τούτου η εξωδικαστική ανάκληση των αποφάσεων θα αποτελούσε νόμιμη πράξη ,τόσο υπέρ του δημοτικού συμφέροντος, όσο και υπέρ των δικαιωμάτων των καταγγελλόντων.

Για τους παραπάνω λόγους ο Συμπαραστάτης  του Δημότη και της Επιχείρησης προτείνει:

Α.Να δημοσιευθούν με ευθύνη του γραφείου υποστήριξης αιρετών, μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών από τη λήψη της παρούσας σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα οι σχετικές κανονιστικές  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευθεί εάν και αυτό  προτάθηκε με την από 1-12-2011 ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη. 

Β.Να κληθούν οι επιχειρηματίες που κάνουν χρήση των κοινόχρηστων χώρων με ευθύνη της οικονομικής υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της κανονιστικής απόφασης σε μία εφημερίδα, για να καταβάλλουν το αναλογούν τέλος για τα έτη 2012 και 2013 σε προθεσμία είκοσι(20) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης και στη συνέχεια να εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

Γ.Τα αρμόδια όργανα που θα αναλάβουν τον σχετικό έλεγχο για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας , να αναγράφουν με σαφήνεια στις εκθέσεις ελέγχου για το εάν η κατάληψη έγινε χωρίς να εκδοθεί η σχετική άδεια σε χώρο όπου επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ,αν εμποδίζεται εξ΄αιτίας της κατάληψης η ελεύθερη διέλευση των πεζών, καθώς και τα τ.μ που κατέλαβε παράνομα. 

Δ.Στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου να εξετάσει την δυνατότητα προετοιμασίας εισήγησης με αντικείμενο την ανάκληση όλων των αποφάσεων επιβολής προστίμων και τόκων  για τους παραπάνω νόμιμους λόγους.

Ε.Στην Οικονομική Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα ενάσκησης της κατά το άρθρο 72 &1 περ.1δ Ν.3852/2010 αρμοδιότητας της για τη λήψη απόφασης σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού προς την κατεύθυνση της διαγραφής των οφειλών των πολιτών ή επιχειρηματιών που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα με αποφάσεις του Δημάρχου για τους παραπάνω νόμιμους λόγους .

ΣΤ.Στον Δήμαρχο Αλμωπίας να ζητήσει από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου ,θέμα ημερήσιας διάταξης ΄΄καθορισμός διαδικασίας, κωδικοποίηση  και  επεξεργασία αιτήσεων πολιτών για κατάρτιση εξωδικαστικού συμβιβασμού από την οικονομική Επιτροπή ΄΄ για τη λήψη απόφασης από το σώμα , με το εξής περιεχόμενο –διατακτικό:

Α.Η αίτηση ενδιαφερομένου για εξωδικαστική επίλυση των οικονομικών διαφορών του με τον Δήμο Αλμωπίας που υποβάλλεται στις υπηρεσίες του Δήμου, διαβιβάζεται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

Β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες , κατόπιν της λήψης της αίτησης των πολιτών συντάσσουν εισήγηση περί αποδοχής ή μη του αιτήματος , την υποβάλλουν στο γραφείο υποστήριξης της οικονομικής επιτροπής, την κοινοποιούν στο Νομικό Σύμβουλο προς σύνταξη γνωμοδότησης .Στη συνέχεια ο Δικηγόρος διαβιβάζει την γνωμοδότηση στο τμήμα υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.Το τμήμα υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής με την παραλαβή της γνωμοδότησης και την παραλαβή της εισήγησης της υπηρεσίας ,εισάγει υποχρεωτικά το θέμα στην ημερήσια διάταξη της αμέσως προσεχούς συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής για τη λήψη απόφασης θετικής ή αρνητικής απόφασης , εάν το αίτημα αφορά ποσό διαφοράς έως 45.000 ευρώ ή για την έκδοση θετικής ή αρνητικής εισήγησης προς το Δημοτικό συμβούλιο , εάν το αίτημα υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ.

Δ.Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , η πράξη περιλαμβάνει γραπτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το δικαίωμα προσφυγής τους ενώπιον του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , καθώς και την προθεσμία που προβλέπεται για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού.

Ε.Η απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός πενήντα (50) ημερών από τη υποβολή του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

ΣΤ. σε κάθε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω διατάξεις ,κινούνται άμεσα οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου.

Ζ.Να ζητήσει από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου , να μεριμνήσουν ώστε οι εκκρεμείς σχετικές υποθέσεις να εισαχθούν, κατά την παραπάνω διαδικασία ,στην ημερήσια διάταξη προς έκδοση απόφασης από την οικονομική Επιτροπή.

Η. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων ή εφαρμογής των παραπάνω νομικών υποχρεώσεων τους ή και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που τις κωδικοποιεί, να ζητήσει την λήψη των κατάλληλων μέτρων εναντίον παντός υπευθύνου.

Αριδαία 13 Νοεμβρίου 2013

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου      

 

Σταύρος Κλεισούρης

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png