ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Δημαρχιακό Μέγαρο Αλμωπίας.Πλατεία Αγγελή Γάτσου.Αριδαία 58400

Τηλ:2384350205/ Fax: 2384350213

                                                                              ......../........


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ  ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ.  

 

                             Αριδαία 10 Ιουλίου 2013

  Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε τις από 28-12-2010 και  25-2-2011 καταγγελίες του κ. ******** καθώς και την από 23-4-2013  καταγγελία με υπογραφή «Κίνηση Πολιτών» που αφορούσαν τη λειτουργία και διαχείριση του Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας . (σχετ.1).

 

 Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών - επιχειρήσεων και των Υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων  με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων, την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης ,την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μπορεί ακόμα όταν διαπιστώνει φαινόμενα κακοδιοίκησης ,να διατυπώνει ειδικές προτάσεις  για τη βελτίωση της Δημοτικής Διοίκησης. Ακόμη όταν διαπιστώνει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων ,να συντάσσει και να αποστέλλει τη σχετική πρόταση ή πόρισμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διακρίβωση τυχόν ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων.. 

 

Επομένως  με το παραπάνω άρθρο καθιερώνεται αυτοτελές όργανο του Δήμου , το οποίο αφενός μεν ,προς τα έσω λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός  δηλαδή επιβλέπει την ορθή και νομότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών αφετέρου δε  προς τα έξω, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες του Δήμου.

 

Μέσα στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμπαραστάτη ,είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, όσον αφορά την συμπεριφορά των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου που παραβιάζουν δικαιώματα , προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων , δηλαδή κάθε ενέργειας ή παράλειψης που αντιβαίνει τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή επιφέρει παράνομα ζημία στο δημόσιο ή τρίτους.Ιδίως διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανα ή υπάλληλος των υπηρεσιών του Δήμου ,των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του α) προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από το Σύνταγμα και το Νόμο) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση γ)αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση  που επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη δ) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.Οι γνωμοδοτήσεις και οι προτάσεις του Συμπαραστάτη πρέπει να δεσμεύουν τις αποφάσεις του Δημάρχου μόνον σε θέματα νομιμότητας της δημοτικής δραστηριότητας και όχι σκοπιμότητας , καθ΄όσον η ακολουθούμενη πολιτική ανήκει στον Δήμαρχο  στο δημοτικό Συμβούλιο , στο Δ.Σ του κάθε νομικού προσώπου και στο Δ.Σ των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ,πρέπει να συζητούνται υποχρεωτικά στο  επόμενο δημοτικό συμβούλιο απο την υποβολή της πρότασης και να λαμβάνεται απόφαση για την αποδοχή ή μη , σε αρνητική δε περίπτωση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη η απόφαση.

 

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα, ο Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να επιληφθεί των καταγγελιών .Οι καταγγελίες κατ΄αρχή, είναι παραδεκτές και πρέπει στη συνέχεια να διερευνηθούν απο ουσιαστικής και νομικής πλευράς για τη βασιμότητά τους και συγκεκριμένα για το αν υπάρχουν ευθύνες από τις ενέργειες, παραλείψεις ή αμέλειες των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας ,καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα ή υπηρεσίας, για το αν έχει υποστεί ζημία ο Σύνδεσμος Καθαριότητας  και για το αν προκλήθηκε κίνδυνος για την υγεία των δημοτών .

 

Νομοθετικό πλαίσιο: Ν.1650/86 όπως τροπο. και ισχύει,Ν.4014/2011,Ν.4042/2012 ,Ν.3852/2010 όπως τροποπ. Και ισχύει   υπ΄αριθμ. 114218/97,15393/2332/2002,1958/2012,29407/3508/02,50910/2727/03 Υπουργικές Αποφάσεις

 

 Στην προκειμένη υπο κρίση περίπτωση, ο Συμπαραστάτης αφού διερεύνησε τις σχετικές καταγγελίες και αφού έλαβε υπόψη και την από 20-2-2013 ήδη διατυπωθείσα από τον ίδιο ειδική πρόταση-πόρισμα σχετική με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ,καθώς και τα προσκομισθέντα έγγραφα  διαπίστωσε τα παρακάτω:

 

1. Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας είναι το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΄΄Σύνδεσμος Καθαριότητας Αλμωπίας΄΄ με έδρα το Δήμο Αλμωπίας.

 

2. Ο Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας λειτουργεί από το έτος 2002 μέχρι και σήμερα, ενώ υπεύθυνος για τη λειτουργία και την εκτέλεση των εργασιών είναι ο εκάστοτε ανάδοχος σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις με τον φορέα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

 

3. Σύμφωνα με τις από 13-11-2007, 19-11-2008, 19-11-2010, 31-5-2011, 2-4-2012 ,διαδοχικές συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ του φορέα διαχείρισης και της Αναδόχου εταιρίας ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΙΚΗ Α.Ε που την εκπροσωπεί ο *********,κάτοικος ************  ανατέθηκε στην ανάδοχο  η εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας αντί των ποσών των 109.500, 339.864, 71.400, 71.400, 429.264 ευρώ αντίστοιχα  πλέον του αναλογούντος κατά περίπτωση Φ.Π.Α.(σχετ 2)

 

4. Σύμφωνα με τις ειδικές συγγραφές και τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν μέρος των συμβάσεων ,ο ανάδοχος πλέον των άλλων υποχρεώσεων είχε την υποχρέωση να λειτουργεί και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων κλπ,και ήταν υπεύθυνος για τις ανανεώσεις 1) της άδειας διάθεσης απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α 2)Της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 3) Να φροντίζει για την έκδοση όλων των υπολοίπων αδειών που είναι δυνατόν να απαιτηθούν.(σχετ3)

 

5.Σύμφωνα με τις συγγραφές υποχρεώσεων ,εφόσον ο  ανάδοχος παραβιάζει της εκ των συμβάσεων υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας.(σχετ.3)

 

6.Σύμφωνα με την από 20-2-2013 ειδική πρόταση-πόρισμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας που κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Σύνδεσμο Καθαριότητας , στο Δήμαρχο Αλμωπίας και στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ζητήθηκε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτη την ανάδοχο εταιρία γιατί παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 2-4-2012 σύμβαση ,την ειδική συγγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου που της ανατέθηκε.(σχετ 4)

 

7. Σύμφωνα με την από 12-4-2013 πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη που κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Σύνδεσμο καθαριότητας Αλμωπίας επισημάνθηκαν τα εξής ¨¨ Ο Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας λειτουργεί με τρόπο μη σύννομο από την αρχή της λειτουργίας του ρυπαίνοντας και υποβαθμίζοντας αδιαλείπτως το περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ενώ παρά τους ελέγχους που έχουν κατά καιρούς γίνει και τις συστάσεις προς την ανάδοχο εταιρία, αφενός αυτή δεν έχει συμμορφωθεί, αφετέρου δε , δεν έχει επιβληθεί καμία κύρωση διοικητική ή ποινική και ζητά από τη διοίκηση ΄΄ την άμεση διακοπή λειτουργίας του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α και τη λήψη κάθε δυνατού διοικητικού μέτρου καθώς και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων για σοβαρή υποβάθμιση περιβάλλοντος και επικείμενη απειλή για τη δημόσια υγεία΄΄ (σχετ 5)

 

8. Με τις από 26-6-2012,14-7-2012,14-11-2012,5-4-2013, εκθέσεις αυτοψίας της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες κοινοποιήθηκαν στον Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας. Ο Σύνδεσμος με τις υπ΄αριθμ 72/17-5-2012,95/30-7-2012,139/9-10-2012,13/31-1-2013 επιστολές προς την ανάδοχο  την καλούσε να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις χωρίς όμως να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος της μέχρι και σήμερα. Η ανάδοχος εταιρία απάντησε  με τα  από  12-2-2013, 5-3-2013, 8-3-2013 έγγραφα  (σχετ 6)

 

9. Ο Σύνδεσμος Καθαριότητας Αλμωπίας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 25-2-2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μη προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης παρά τις διαπιστωθείσες αντισυμβατικές συμπεριφορές  της αναδόχου και τις συνεχείς οχλήσεις για συμμόρφωση προς αυτήν.(σχετ 7)

 

10. Με το υπ΄αριθμ 18/ 26-4-2013 έγγραφό του, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας, ζήτησε από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας και από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας να του γνωστοποιήσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας (15) ημερών ,σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα μετά  την υποβολή των προτάσεων του Συμπαραστάτη του Δημότη και του Συνηγόρου του Πολίτη για την λήψη των αναγκαίων μέτρων κατά του Συνδέσμου και της αναδόχου  για  τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. .(σχετ 8)

 

11. Ο Σύνδεσμος Καθαριότητας Αλμωπίας δεν απάντησε μέχρι σήμερα, ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας με το υπ΄αριθμ. 5620/163134/28-4-2013 έγγραφό του γνωστοποίησε τα παρακάτω: Μετά από εμπεριστατωμένη και ενδελεχή έρευνα κατέληξε στο τελικό  πόρισμα, όπου διαπιστώθηκαν συνοπτικά οι εξής παραβάσεις:

 

1) Ο Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας δεν διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ για τη λειτουργία του 1ου κυττάρου(έχουν λήξει από τις 31-12-2009)

 

2) Η υγειονομική ταφή (διάθεση) στερεών αποβλήτων , λαμβάνει χώρα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας ( η ισχύς έληξε στις 31-5-2010).

 

3)Η εξόρυξη εδαφικού υλικού επικάλυψης των απορριμμάτων, γίνεται από μη αδειοδοτημένους θαλάμους.

 

4)΄Υπαρξη ακάλυπτων απορριμμάτων επι μακρόν.

 

5)Πλημμελής λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (βιολογικός καθαρισμός). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται  η επανακυκλοφορία μη προεπεξεργασμένων στραγγισμάτων στο απορριμματικό ανάγλυφο.

 

6)Μη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, στα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (είδος και σύνθεση απορριμματοφόρων).

 

7)Μη έκπλυση τροχών των οχημάτων πριν την έξοδό τους.

 

8) Λειτουργικά προβλήματα και πλημμελής διαχείριση του βιοαερίου.

 

9)Ανυπαρξία ελέγχου, παρακολούθησης και επιτήρησης για τα κάτωθι:

α)δεδομένα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των στραγγισμάτων

β)δεδομένα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου του παραγόμενου βιοαερίου

γ)δεδομένα ελέγχου ποιότητας επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Εχουν κατασκευαστεί δύο γεωτρήσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α αντί τριών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία αλλά και από την ΜΠΕ.

δ)έλλειψη μετεωρολογικών δεδομένων λόγω μη εγκατάστασης μετεωρολογικού σταθμού.

ε)πρόγραμμα μετρήσεων καθιζήσεων , καθώς και μαρτύρων παρακολούθησης των καθιζήσεων.

 

10)Μη τήρηση αρχείου των κάτωθι:

α)ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις.

Β)κανονισμός λειτουργίας και οργανογράμματος.

 

11)Ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας:

α)Δεν προσκομίσθηκε πιστοποιητικό πυροπροστασίας

β)Δεν επεδείχθη επακριβώς το ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς(ακριβή περιγραφή και χωροταξική απεικόνιση).

γ)Αντιπυρική ζώνη και δίκτυο πυρασφάλειας –μη επαρκώς συντηρημένα.

 

12) Κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν ελήφθησαν επαρκή μέτρα μείωσης της εκπεμπόμενης σκόνης κατά την κίνηση των απορριμματοφόρων (περιοδική διαβροχή του εσωτερικού δρομολογίου και του εσωτερικού και εξωτερικού περιμετρικού δικτύου).

 

13) Ελλιπή μέτρα πυροπροστασίας και υγιεινής του προσωπικού του Χ.Υ.Τ.Α(μάσκες-γάντια-φόρμες εργασίας).

 

14)Δεν έχει προσκομιστεί ψηφιακό μοντέλο του απορριμματικού αναγλύφου για τη εξέλιξη των παρελθοντικών και παρόντων εργασιών καθώς επίσης και για την υπόλοιπη διάρκεια ζωής του Α΄κυττάρου (Α φάση του ΧΥΤΑ).

 

15. Από τις διενεργηθείσες μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων από την είσοδο και από τη έξοδο της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α προκύπτει ότι δεν επιτελείται στοιχειώδης επεξεργασία των στραγγισμάτων καθώς αυτά βρίσκονται σχεδόν στην ίδια τάξη μεγέθους πριν και μετά (BOD,COD,στερεά, θρεπτικά, βαρέα μέταλλα κλπ.),ενώ τίθενται σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τη λειτουργία και απόδοση για την επεξεργασία των στραγγισμάτων.

 

Γνωστοποίησε επίσης με το υπ΄αριθμ 6487/187344/17-5-2013 έγγραφό της την  επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του Συνδέσμου ύψους 64.000 ευρώ για τις παρακάτω παραβάσεις:

Α)Πρόστιμο 4.000 ευρώ γιατί ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ για τη λειτουργία της Α΄ Φάσης για χρονική διάρκεια τριών(3) ετών κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.1650/86 όπως αυτός τροπ. και ισχύει.

Β)Πρόστιμο 7.000 ευρώ γιατί η υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων γίνεται χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας ,η οποία έληξε στις 31-5-2010 .

Γ) Πρόστιμο 3.000 ευρώ γιατί η εξόρυξη εδαφικού υλικού επικάλυψης από τον ανάδοχο γίνεται από γειτονικό του ΧΥΤΑ χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Δ) Πρόστιμο 4.000 ευρώ γιατί τα απορρίμματα παραμένουν ακάλυπτα επι μακρόν στο κύτταρο Α΄από τον ανάδοχο.

Ε) Πρόστιμο 3.000  ευρώ γιατί ο ανάδοχος χρησιμοποιεί ακατάλληλο υλικό για την επικάλυψη των απορριμμάτων.

ΣΤ)Πρόστιμο 12.000 ευρώ για αναποτελεσματική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων .

Ζ) Πρόστιμο 3.000 ευρώ για μη λήψη μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Η)Πρόστιμο 10.000 ευρώ για ελλιπή διαχείριση βιοαερίου .

Θ)Πρόστιμο 10..000 ευρώ για ανυπαρξία ελέγχου ,παρακολούθησης και επιτήρησης του ΧΥΤΑ .

Ι) Πρόστιμο 8.000 ευρώ για ελλιπή μέτρα Πυρασφάλειας-Αντιπυρική Ζώνη.

Παρέπεμψε δε την υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. (σχετ 9)

 

12. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 4320/27-6-2005 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που παρατάθηκε νόμιμα, δόθηκε η άδεια για συλλογή και μεταφορά των ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ) στο ΧΥΤΑ Αλμωπίας.(σχετ 10)

 

13. Σύμφωνα με τη υπ΄αριθμ 13/4-12-2008 απόφαση του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας αποφασίσθηκε η συναίνεση για την μεταφορά και εναπόθεση των ΧΑΔΑ στο κύτταρο του ΧΥΤΑ ,χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς το μέγεθος του όγκου που θα μεταφερθεί, και ποιο το οικονομικό όφελος για τον Σύνδεσμο .(σχετ 11)

 

14.. Με το υπ΄αριθμ 23/1-4-2011 έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων ΠΕ Πέλλας , ο τότε Πρόεδρος του Συνδέσμου Καθαριότητας , αποδέχθηκε τη μεταφορά και εναπόθεση 65.000 m3 απορριμμάτων από τις ανεξέλεγκτες χωματερές (ΧΑΔΑ) στο κύτταρο του ΧΥΤΑ, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου.(σχετ 12)

 

15. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ πρωτ 18/23-4-2013 καταγγελία αποστολείς της οποίας φέρονται «πολίτες της Αλμωπίας» και έφθασε με το ταχυδρομείο στο γραφείο του Συμπαραστάτη καταγγέλλουν τα παρακάτω: Παρακολουθώντας από την τηλεόραση το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, ακούσαμε από τον κο ******η να λέει  ότι στις αρχές του 2012 (Ιανουάριο-Φεβρουάριο –Μάρτιο) ανέβηκαν στο ΧΥΤΑ Αλμωπίας 80.000 τόνοι μπάζα και σύμφωνα με την έκθεση του τμήματος περιβάλλοντος  , ενώ έπρεπε να ανέβουν σκουπίδια από την αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αλμωπίας, . . .  δημιουργώντας προβλήματα όσον αφορά το χρόνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Επίσης διατυπώνουν  ερωτήματα για το οικονομικό όφελος του Συνδέσμου από αυτή την αποδοχή των απορριμμάτων, ενώ ισχυρίζονται ότι  ειπώθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  πως πληρώθηκαν τα μπάζα αυτά από τον ανάδοχο προς 3 ευρώ τον τόνο και αφήνουν υπονοούμενα για το που πήγαν τα χρήματα αυτά.  (σχετ 1)

 

16. Σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης της 28-3-2003 (Αριθμός 6/2013) σελ. 22 κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της συζήτησης ΄΄ Ειδική πρόταση-πόρισμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας΄΄ο  κος ******* παρεμβαίνοντας και σε διάλογο με μέλος του Δ.Σ πράγματι ανέφερε αυτολεξεί τα παρακάτω:΄΄Ερχόμαστε από κει και πέρα πάμε στο Σύνδεσμο, πάμε στο Χ.Υ.Τ.Α και πέφτουν 60.000 τόννοι μπάζα και 700 τόνοι από την ανακύκλωση. Ο Σύνδεσμος πήρε 3 ευρώ τον τόνο. Δεν θυμάμαι ,γι΄αυτό δεν είμαι βέβαιος. Να μη μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω.. Πόσα ήταν δεν θυμάμαι ,πόσα έπαιρνε τρία;.3 ευρώ τον τόνο έπαιρνε .Κουβαλήθηκαν 60.000 τόνοι μπάζα ,έτσι; Τρείς έξι,δεκαοχτώ΄΄(Σχετ.13)

 

17. Με το υπ΄αριθμ 18/13-5-2013 έγγραφό του ο Συμπαραστάτης ζήτησε από τη Δ/ση Τεχνικών Εργων της Π.Ε Πέλλας να του αποστείλουν τη σύμβαση, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές που υπογράφηκε με την ανάδοχο εταιρία όσον αφορά το έργο «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Ν.Πέλλας –ομάδα 2» που μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν στο κύτταρο του ΧΥΤΑ Αλμωπίας. (σχετ 14),ενώ με το υπ΄αριθμ 18/22-5-2013 έγγραφό του ζήτησε να του γνωστοποιήσουν, αν η υπηρεσία τους γνώριζε ότι το διάστημα που μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν τα απορρίμματα από τους ΧΑΔΑ στο ΧΥΤΑ ,δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση με ανάδοχο όσον αφορά τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ, πόσοι χιλιάδες τόνοι μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν στο ΧΥΤΑ,αν οι επιβλέποντες μηχανικοί της υπηρεσίας της ήταν υπεύθυνοι και για την παρακολούθηση μεταφοράς  εναπόθεσης και ορθής διαχείρισης  των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ ,αν μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν περισσότερες χιλιάδες τόνοι από τα συμφωνηθέντα, ποιος  υπεύθυνος παρακολούθησε και υπέγραψε τα σχετικά ζυγολόγια. 

 

18. Η Δ/ση τεχνικών έργων της Π.Ε Πέλλας με το υπ΄αριθμ. 178427/15-5-2013  (σχετ:14α) έγγραφό της που γνωστοποίησε στον Συμπαραστάτη, προκύπτουν  τα παρακάτω:

 

Σύμφωνα με την από 30-12-2010  σύμβαση  τη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές  το έργο «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση-ανάπλαση  χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων(ΧΑΔΑ) Ν.Πέλλας που μεταφέρθηκαν στο ΧΥΤΑ Αλμωπίας και εναποτέθηκαν στο κύτταρο αυτού , ανατέθηκε στην *****************(σχετ:14αα) οι ποσότητες που μεταφέρθηκαν από την ανάδοχο Κ/ξια αφορούσαν απορρίμματα και ρυπασμένο έδαφος πάχους 30 εκατοστών. Ότι για όλες τις ποσότητες που μεταφέρθηκαν στο ΧΥΤΑ από την Κ/ξια , μελέτη προέβλεπε τη φορτοεκφόρτωση ,την μεταφορά, τη διάστρωση σε ταμπάνια και την επικάλυψή τους με κατάλληλο υλικό εντός του ΧΥΤΑ από το συγκεκριμένο έργο. Ότι διαστρώθηκαν ,επικαλύφθηκαν, αποκαταστάθηκαν  πλήρως και η ανάδοχος Κ/ξια έχει πληρωθεί για αυτές τις εργασίες από την υπηρεσία μας χωρίς να προβλέπεται αποζημίωση του ΧΥΤΑ Αλμωπίας λόγω επιβάρυνσης του, ότι ο φυσικός αποδέκτης των απορριμμάτων έπρεπε να είναι ο ΧΥΤΑ Αλμωπίας αν η συμπεριφορά των κατοίκων του Δήμου Αλμωπίας ήταν η ενδεδειγμένη και τα απορρίμματα συλλεγόταν σταδιακά από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.

    Επίσης με το υπ΄αριθμ 193358/5-6-2013 (σχετ:14β) γνωστοποίησαν  τα παρακάτω:

1. Η υπηρεσία μας προέβη σ΄όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συνεργαστεί με τον Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας.

2. Με το υπ΄αριθμ Οικ. 8231/5533/26-102011 έγγραφό μας ζητήσαμε από τον παραπάνω σύνδεσμο να μας υποδείξει συγκεκριμένο χώρο στον ΧΥΤΑ Αλμωπίας για την τελική διάθεση και εναπόθεση των απορριμμάτων . Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας απάντησαν ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου χώρου καθώς αυτά εισέρχονται στον ΧΥΤΑ συγχρόνως με την καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου. Ο χώρος απόθεσης των απορριμμάτων αποφασίζεται από τον επιβλέποντα μηχανικό που είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ανάλογα με τις τεχνικά ορθές ανάγκες κάλυψης του κυττάρου.

3. Με το υπ΄αριθμ Οικ.11057/5978/6-12-2011 έγγραφό μας ενημερώσαμε τον σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας ,για την επικείμενη έναρξη των εργασιών και ζητήσαμε την όσο το δυνατό στενότερη συνεργασία αλλά και ενημέρωση για την καταμέτρηση και ζύγιση των φορτηγών.

4. Ουδέποτε ενημερωθήκαμε ότι η σύμβαση διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλμωπίας με την ανάδοχο εταιρία είχε λήξει.

5.Όπως προκύπτει από τα συνημμένα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης του παραπάνω έργου με αριθμό τιμολογίου Α4 οι ποσότητες επιμετρούνται με τη λήψη διατομών πριν και μετά την εκσκαφή εκάστου ΧΑΔΑ . Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει γνώση της τελικής ποσότητας απορριμμάτων και ρυπασμένου εδάφους που έφτανε στον ΧΥΤΑ Αλμωπίας πριν αυτή μεταφερθεί ολοκληρωτικά και ληφθούν οι τελικές διατομές εκάστου ΧΑΔΑ.

6. Τα ζυγολόγια χρησιμοποιήθηκαν στο τέλος των εργασιών ,επικουρικά, και μόνο για επιβεβαίωση των ποσοτήτων που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις με βάση τις αρχικές και τελικές διατομές ,όπως και ήμασταν υποχρεωμένοι βάση του άρθρου Α4 του τιμολογίου της μελέτης . Αυτά παραδίδονταν στην υπηρεσία μας όταν οι εργασίες σε κάθε ΧΑΔΑ είχαν ολοκληρωθεί. Τα ζυγολόγια εκδίδονταν και υπογράφονταν εντός του ΧΥΤΑ με αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας.

 

7.Ουδέποτε όμως ενημερωθήκαμε από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας ,κατά τη διάρκεια των εργασιών ,ότι βάσει ζυγολογίων μεταφέρθηκαν παραπάνω από 60.000 μ3 απορρίμματα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε μετά τη λήψη τελικών διατομών όπου και η τελική ποσότητα ανήλθε στις 80.798,63 μ3 . Η υπηρεσία μας δεν γνώριζε από ποιόν δόθηκε η συναίνεση για την απρόσκοπτη μεταφορά των επιπλέον ποσοτήτων και γιατί δεν ενημερώθηκε όπως είχε ζητήσει με το υπ΄αριθμ οικ. 1105/5978/έγγραφό της. Επίσης δεν περιήλθε σε γνώση μας καμία προφορική η γραπτή συμφωνία οποιουδήποτε σχετικά με τους όρους και τον τρόπο διαχείρισης των επιπλέον ποσοτήτων.

 

8Οι επιβλέποντες μηχανικοί της υπηρεσίας μας είχαν την επίβλεψη (σε ότι αφορά τον ΧΥΤΑ Αλμωπίας) μόνο των ποσοτήτων που επιμετρήθηκαν βάσει των άρθρων Α4,Α5 και Β3 του τιμολογίου της μελέτης ,δηλαδή της εκσκαφής των ποσοτήτων απορριμμάτων και μολυσμένου εδάφους από τους ΧΑΔΑ προς μεταφορά , της μεταφοράς τους μέχρι το ΧΥΤΑ Αλμωπίας και της εναπόθεσης τους εντός αυτού ,της κατασκευής συμπιεσμένου επιχώματος και της επικάλυψης τους με αργιλικό υπόστρωμα στεγανοποίησης. ΄Οσον αφορά τις αρμοδιότητες των επιβλεπόντων του Δήμου Αλμωπίας ή του Συνδέσμου Καθαριότητας θα πρέπει να αναζητηθούν στους αντίστοιχους φορείς.

 

΄Όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ 40549/7-12-2011 απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας (σχετ:15) αρμόδιος υπάλληλος από το Δήμο Αλμωπίας για την επίβλεψη της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων από τους ΧΑΔΑ ορίσθηκε ο **************. Στις 22-11-2011 η υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας *************, με το υπ΄αριθμ . πρωτ.39189/22-11-2011 έγγραφό της (σχετ:15α) που κοινοποίησε στον Δήμαρχο Αλμωπίας, στον Πρόεδρο του Συνδέσμου, στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ, στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τεχνικής υπηρεσίας, **********, Δ/τη του Δήμου *************, ζήτησε να μην ορισθεί αρμόδια επιβλέπουσα μηχανικός για το έργο της διαχείρισης των ΧΑΔΑ λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας και στη σελίδα 4 αναφέρει αυτολεξεί για το θέμα της μεταφοράς των ΧΑΔΑ και εναπόθεσης στο κύτταρο του ΧΥΤΑ τα παρακάτω: Το νέο δεδομένο είναι ότι θα ξεκινήσει σύντομα η μεταφορά εντός του ΧΥΤΑ απορριμμάτων από ΧΑΔΑ της Αλμωπίας σε εκτέλεση της εργολαβίας της Π.Ε Πέλλας….ο κύριος και βασικότερος λόγος είναι να μη διαταραχθεί ο χρόνος ζωής του κυττάρου καθώς η ποσότητα των απορριμμάτων των ΧΑΔΑ είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε συνδυασμό με την προϋπόθεση ότι θα ξεκινήσει σύντομα και το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ. Κατά την άποψή μου , η μεταφορά αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει όταν θα υπογραφεί η νέα σύμβαση για την προαναφερόμενη υπηρεσία καθώς η ισχύουσα λήγει στις 30-11-2011 ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση του τεράστιου όγκου απορριμμάτων και εφόσον πάρει ο Δήμος την άδεια δημοπράτησης για το νέο κύτταρο που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ , μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων…..

 

  Από το σύνολο των εγγράφων αυτών προέκυψε ότι ο Σύνδεσμος το διάστημα που μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν στο κύτταρο του ΧΥΤΑ τα απορρίμματα από τους ΧΑΔΑ, δεν είχε ενεργή σύμβαση για τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ.Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία ********* έληξε στις 31-10-2011 και η νέα σύμβαση υπογράφηκε στις 2-4-2012 με την *********** .Η μεταφορά και εναπόθεση άρχισε στις 7-12-2011 από την Κ/ξια που μέλος της ήταν και η μέχρι 30-11-2011 ανάδοχος της διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας και τα αρμόδια όργανα διοίκησης του  Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας δεν έλαβαν υπόψη τους το από 22-11-2011 έγγραφό της υπαλλήλου ************** μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας που τους καλούσε να μη ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων των ΧΑΔΑ στο κύτταρο του ΧΥΤΑ .Αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθούν 81.000 μ3 απορρίμματα και μολυσμένο έδαφος στο κύτταρο του ΧΥΤΑ δηλ επιπλέον 21.000 μ3 απ΄ότι είχε συμφωνηθεί μόνο από τον τότε Πρόεδρο του Συνδέσμου, χωρίς να γίνεται διαχείριση στο ΧΥΤΑ γιατί είχε λήξει η σύμβαση διαχείρισης στις 30-11-2011 και χωρίς    κανένα  οικονομικό όφελος για την αποδοχή των ΧΑΔΑ. Απεναντίας  το κύτταρο του ΧΥΤΑ φορτώθηκε με επιπλέον απορρίμματα και πιθανό και μπάζα από τους ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα  σήμερα να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος ζωής του, προξενώντας  οικονομική ζημία στον Σύνδεσμο ,αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα και επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία του. Από κανένα έγγραφο που αναζητήθηκε από το αρχείο του Συνδέσμου δεν προκύπτει πόσοι τόνοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν στο κύτταρο του ΧΥΤΑ, αν τηρήθηκαν όσα είχαν αποφασισθεί με την υπ΄αριθμ 13/4-12-2008  απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου, καθώς και από το υπ΄αριθμ 1105/5378/6-2-2011 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης τεχνικών έργων της Π.Ε Πέλλας που στάλθηκε στον σύνδεσμο και τον ανάδοχο .

Σημειώνεται ότι το κύτταρο του ΧΥΤΑ δέχεται ετησίως 10.000 -12.000μ3 αστικά απορρίμματα .Με τη μεταφορά  και εναπόθεση  στο κύτταρο 81.000μ3 απορριμμάτων και μολυσμένου εδάφους από τους ΧΑΔΑ, ο χρόνος λειτουργίας του κυττάρου μειώθηκε κατά 8-10 έτη. Η οικονομική ζημία που έχει  υποστεί ο Σύνδεσμος ανέρχεται το λιγότερο στο ποσό του 1.500.000 ευρώ, γιατί πλέον θα αναγκασθεί ο Σύνδεσμος να μεταφέρει τα αστικά απορρίμματα σε άλλο ΧΥΤΑ(Έδεσσας ή Γιαννιτσών) το δε κόστος μεταφοράς και διαχείρισης ανέρχεται στα 13 ευρώ τον τόνο  συν τα έξοδα μεταφοράς.(σχετ:15β)

 

   Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα οι καταγγελίες είναι βάσιμες .

 

   Επειδή ,κατά την εκτίμηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης :

Α. Υπάρχουν ευθύνες όλων όσων είχαν την ευθύνη Διοίκησης του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας από την έναρξη  λειτουργίας του ΧΥΤΑ δηλ. από το 2002 μέχρι και σήμερα , όσον αφορά την ορθή διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Β.Υπάρχουν ευθύνες  των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας(από το 2007 μέχρι 7-12-2011)  που συναίνεσαν στη μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων στο κύτταρο του ΧΥΤΑ χωρίς να λάβουν υπόψη ότι με την ενέργειά τους αυτή α)κατέστησαν το κύτταρο του ΧΥΤΑ ανενεργό λόγω του υπερβολικού όγκου απορριμμάτων και του μολυσμένου εδάφους που μεταφέρθηκε σ΄αυτόν, β) ζημίωσαν οικονομικά τον Σύνδεσμο με την ποσότητα των  81.000 κυβικών που μεταφέρθηκαν στο κύτταρο του ΧΥΤΑ από την ανάδοχο κ/ξια.

Γ Υπάρχουν ευθύνες των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου  που δεν έλαβαν υπόψη τους τις συνεχείς οχλήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ,την από 20-2-2012 ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ και τη λήψη μέτρων σε βάρος της  αναδόχου εταιρίας  διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Δ. Υπάρχουν ευθύνες όλων των εμπλεκομένων που δεν έλαβαν υπόψη το υπ΄αριθμ 39189/22-11-2011 έγγραφο της υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας για τη μη μεταφορά και εναπόθεση στο κύτταρο του ΧΥΤΑ των απορριμμάτων και του εδάφους των ΧΑΔΑ το διάστημα που δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση με ανάδοχο για τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Ε. Υπάρχουν ευθύνες της αναδόχου εταιρίας που δεν διαχειρίσθηκε ορθά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ  από το 2007 μέχρι σήμερα .

ΣΤ. Υπάρχουν ευθύνες των αρμοδίων οργάνων της πρώην Περιφέρειας Μακεδονίας που δεν έλαβαν υπόψη ότι με τη μεταφορά των ΧΑΔΑ στο κύτταρο του ΧΥΤΑ περιόρισαν  τη χρονική διάρκεια ζωής του κυττάρου, προκαλώντας ταυτόχρονα εκτός των άλλων και οικονομική ζημία στην περιουσία του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας ,καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων που είχαν την ευθύνη παρακολούθησης εκτέλεσης του έργου μεταφοράς των ΧΑΔΑ στο κύτταρο του ΧΥΤΑ.

 

   Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο από τη Διοίκηση και την ανάδοχο που διαχειρίζεται το ΧΥΤΑ για την αποτροπή των όσων στην αρχή αναφέρθηκαν από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, τον Συνήγορο του Πολίτη, το Τμήμα Περιβάλλοντος.

   Επειδή υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων όλων των εμπλεκομένων.

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διαβιβάζει το πόρισμα αυτό μαζί με την ,από 20-2-2013 ειδική πρόταση  του , την από 12-4-2013 πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, το από 17-4-2013 πόρισμα αυτοψιών του τμήματος περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που μνημονεύονται στο πόρισμα αυτό   στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας για να διακριβωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκομένων  και να συσχετισθεί με την 6487/187344/17-5-2013 μηνυτήρια αναφορά (σχετ:15γ) που υποβλήθηκε από το τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας καθώς και με κάθε άλλη όμοια αναφορά που αφορά τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου ΄΄Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Ν.Πέλλας -ομάδα 2-.

 

Κοινοποιείται:

 

Α. Στο Δήμαρχο Αλμωπίας για να λάβει γνώση.

 

Β. Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Γ. Στο Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας για την λήψη απόφασης  άσκησης αναγκαστικών μέτρων (κατάθεση ασφ.μέτρων-αγωγών-κλπ μηνυτήριων αναφορών) κατά παντός υπευθύνου που με τις ενέργειες , παραλείψεις, αμέλειες , ζημίωσαν τον Σύνδεσμο Καθαριότητας.  

 


 

                                                    Αριδαία 10 Ιουλίου 2013

                              Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης


 

                                                       Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png