Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Εκτύπωση
 

  

        ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

_________________________________________________

Ταχ.Κωδ:584.00-Αριδαία

Τηλ: 2384350205                            Αριδαία 15-2-2013        

Φαξ:2384350213                            Αριθμ. Πρωτ : 6

 

 

                                  ΠΡΟΣ:    Δ/τη 1ου Γυμνασίου Αριδαίας  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                        1.  Κ ο Δήμαρχο Αλμωπίας

                                        2. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Σχολική Επιτροπή Δήμου Αλμωπίας

3. Σχολικές Κοινότητες Α΄βάθμιας

Και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Αλμωπίας

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ,έλαβε τα από 5-2-2013 και 15-2-2013 έγγραφα του Δ/τη του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας, σχετικά τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών , καταγγέλλοντας ως μη σύννομες αποφάσεις της Προέδρου της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής , σχετική με τη λειτουργία υπολογαριασμών και κατανομή πιστώσεων..

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων και των Υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων  με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων, την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης ,την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επομένως  με το παραπάνω άρθρο καθιερώνεται αυτοτελές όργανο του Δήμου , το οποίο αφενός μεν ,προς τα έσω λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός  δηλαδή επιβλέπει την ορθή και νομότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών αφετέρου δε  προς τα έξω, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Μέσα στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμπαραστάτη ,είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, όσον αφορά την συμπεριφορά των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου που παραβιάζουν δικαιώματα , προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων , δηλαδή κάθε ενέργειας ή παράλειψης που αντιβαίνει τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή επιφέρει παράνομα ζημία στο δημόσιο ή τρίτους.

Ιδίως διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανα ή υπάλληλος των υπηρεσιών του Δήμου ,των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του α) προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από το Σύνταγμα και το Νόμο) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση γ)αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση  που επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη δ) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας .Οι γνωμοδοτήσεις και οι προτάσεις του Συμπαραστάτη πρέπει να δεσμεύουν τις αποφάσεις του Δημάρχου μόνον σε θέματα νομιμότητας της δημοτικής δραστηριότητας και όχι σκοπιμότητας , καθ΄όσον η ακολουθούμενη πολιτική ανήκει στον Δήμαρχο  στο δημοτικό Συμβούλιο , στο Δ.Σ του κάθε νομικού προσώπου και στο Δ.Σ των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα ο Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να διερευνήσει την καταγγελία μόνο ως προς τη νομιμότητα λήψης αποφάσεων και τη νομιμότητα λειτουργίας των υπολογαριασμών.

Δύναται όμως να παρέμβει  αυτεπάγγελτα όταν διαπιστώνει φαινόμενα κακοδιοίκησης των αρμοδίων υπηρεσιών και των αρμοδίων οργάνων διοίκησης ,διατυπώνοντας σχετική πρόταση για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης.     

Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 ορίζεται ότι <<οι σχολικές επιτροπές της παρ.8 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ 496/1974 περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ ..Ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησης ,δικαιολόγησης , ελέγχου και απόδοσης των κάθε είδους εσόδων και εξόδων των οργάνων αυτών καθορίζονται , κατ΄ απόκλιση των διατάξεων του Π.Δ 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α΄?1-3-85), με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ,Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως>>.

Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 της του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. . 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζονται τα εξής :<<Ετήσια έσοδα των σχολικών επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά το οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα. Ετήσια έξοδα των σχολικών επιτροπών είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση>>.

Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι <<το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής με βάση το βιβλίο <<ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ>> και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου>>..

Σύμφωνα με την παρ 8β του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ 8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ  ορίζεται ότι:<< Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ>>.

Σύμφωνα με τις παρ 8α ,8γ του άρθρου 3 της παραπάνω απόφασης ορίζεται ότι: <<Με απόφαση της σχολικής επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί το  διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα  από τον τραπεζικό λογαριασμό. Προκειμένου να έχει πρόσβαση ο κάθε διευθυντής σχολείου σε τραπεζικό λογαριασμό της σχολικής επιτροπής , απαιτείται άνοιγμα διαφορετικού λογαριασμού . Δηλαδή για κάθε σχολείο θα ανοίξει ξεχωριστός λογαριασμός. Ο λογαριασμός του κάθε σχολείου θα περιλαμβάνει στο όνομα του δικαιούχου εκτός από την ονομασία της σχολικής επιτροπής και τη σχολική μονάδα. Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον Πρόεδρο αυτών ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της παραπάνω απόφασης ορίζεται ότι :<< Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για  την  κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της σχολικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ, την παλαιότητα των κτηρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.>>    

Ο Συμπαραστάτης με το υπ΄ αριθμ 6/8-2-2013 έγγραφό του ζήτησε από Β΄θμια σχολική επιτροπή τα παρακάτω:

  1. Αν με απόφαση της Προέδρου διακόπηκε η χρήση των υπολογαριασμών.
  2. Αν η απόφαση αυτή έτυχε έγκρισης  της σχολικής επιτροπής.

Η Β΄θμια σχολική επιτροπή με το υπ΄ αριθμ 42/8-2-2013 έγγραφό της γνωστοποίησε στον Συμπαραστάτη ότι η διακοπή της δεν έγινε αυθαίρετα , ότι είχαν ενημερωθεί οι Πρόεδροι των σχολικών μονάδων, ότι εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Απέστειλε την υπ΄ αριθμ 41/ 13-12-2012 απόφαση του Δ.Σ που εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να ασκεί τη διαχείριση της σχολικής επιτροπής, την υπ΄ αριθμ 40/12-12-2012 απόφαση που εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να εκπροσωπεί τη σχολική επιτροπή για συναλλαγές με τράπεζες ,υπηρεσίες κλπ. Επίσης ενημερώθηκα στις 15-2-2013 προφορικά από τον Αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής ότι απελευθερώθηκαν οι υπολογαριασμοί των σχολικών κοινοτήτων μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά σχολική μονάδα και ότι τα ποσά αυτά είναι στη διάθεση των σχολικών κοινοτήτων για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω διαπίστωσε τα παρακάτω:

Μέχρι την ανάληψη της νέας διοίκησης των σχολικών επιτροπών η διάθεση και διαχείριση των σχετικών πιστώσεων γίνονταν με απόφαση των σχολικών επιτροπών,  από τις σχολικές κοινότητες, υποβάλλοντας στο τέλος του έτους τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία. Ο τρόπος αυτός διαχείρισης δεν ήταν σύννομος σύμφωνα με τα όσα στην αρχή διαλαμβάνονται. Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να αποστέλλουν στη σχολική επιτροπή φωτοτυπία της κατάστασης εισπράξεων και πληρωμών που περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα.

Επομένως ο Συμπαραστάτης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εκτιμά ότι :

Οι προμήθειες , εργασίες και έργα έπρεπε να γίνονται  με ανάθεση κατόπιν πρόχειρου  ή ανοικτού  διαγωνισμού σύμφωνα με τη  κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών –εκτέλεσης εργασιών και έργων ,από τις σχολικές επιτροπές ή από το Δήμο, ούτως ώστε να τηρείται  η  νομιμότητα, και η διαφάνεια.  Δεν υπάρχουν ευθύνες  όσον αφορά τη διαχείριση  για τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία ,γιατί το νομοθετικό πλαίσιο δεν εξειδικεύει περαιτέρω τις διατάξεις διαχείρισης που βασίζεται μόνο στην υπ΄ αριθμ 8440/2012 Υπουργική Απόφαση..

Επειδή η μέχρι πρόσφατα  ακολουθούμενη διαδικασία δεν ήταν σύννομη.

Επειδή η ακολουθούμενη διαδικασία διαχείρισης από τη νέα σχολική επιτροπή είναι νόμιμη.

Επειδή πρέπει τηρείται η νομιμότητα και η διαφάνεια όσον αφορά τις προμήθειες –εργασίες- έργα.

Για τους παραπάνω λόγους ο Συμπαραστάτης προτείνει στις σχολικές επιτροπές τα παρακάτω :

  1. Να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία από τις σχολικές επιτροπές όσον αφορά τις προμήθειες –εργασίες –έργα .
  2. Να προγραμματίσουν άμεσα τις ανάγκες τις κάθε σχολικής μονάδας σε ετήσια βάση, για προμήθειες αναλωσίμων, πετρελαίου θέρμανσης-επισκευών-εργασιών-έργων, και να προχωρήσουν  εγκαίρως  στις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης κλπ.
  3. Με απευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού που επιτρέπεται λόγω του κατεπείγοντος να προμηθεύσουν με πετρέλαιο θέρμανσης τις σχολικές μονάδες , έως ότου ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός..
  4. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να λάβουν υπόψη την οικονομική κρίση  και να περιορίσουν τις λειτουργικές δαπάνες στο αναγκαίο μέτρο.
  5. Να μη γίνεται ανάθεση για προμήθειες, εργασίες, έργα, ανά σχολική κοινότητα  , γιατί αυτό αποτελεί κατάτμηση και κάθε δαπάνη θεωρείται μη νόμιμη.
  6. Να  διατίθενται από τις σχολικές επιτροπές στις σχολικές κοινότητες ποσά για άμεσες λειτουργικές ανάγκες (αναλώσιμα-θραύση υαλοπινάκων-κλειδαριές-μικροεπισκευές κλπ) ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών- τον αριθμό τμημάτων-τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας-την παλαιότητα των κτηρίων κλπ.
  7. Τα ποσά που θα διατίθενται στον διευθυντή μπορούν να υπερβαίνουν τα 500 ή τα 1000 ευρώ, αλλά ο διευθυντής δεν μπορεί να διατηρεί σε μετρητά παραπάνω  από 500 ή 1000 ευρώ.
  8. Σε περίπτωση διάθεσης πίστωσης για προμήθειες ή επισκευές σε σχολικές μονάδες ,μπορεί το ποσό που διαχειρίζεται ο διευθυντής  να μειώνεται  μέχρι και του ποσού που διατέθηκε για το σκοπό αυτό, με απόφαση της σχολικής επιτροπής.

             Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης          

                Του Δήμου Αλμωπίας

 

                   Σταύρος Κλεισούρης

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png