Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ Εκτύπωση
 

 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ –ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΕΚΠ.Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

5 Φεβρουαρίου

 

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έλαβε τις απο 22-11-2012,30-1-2013,30-1-2013 αιτήσεις-καταγγελίες,των 1.*********** 2*********** 3)**************συνταξιούχων υπαλλήλων  των Ενιαίων Παιδικών Σταθμών  του  πρώην Δήμου Αριδαίας και Εξαπλατάνου και του νύν ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας, σχετικές με τη μή καταβολή εκ μέρους του ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας των εφάπαξ αποζημιώσεων που δικαιούνταν σύμφωνα με το Ν.103/75 οι ασφαλισμένοι σ΄αυτά και αιτήματος για αναζήτηση τυχόν ευθυνών των πρώην οργάνων διοίκησης των πρώην  νομικών προσώπων των Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου και του νύν ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας .  

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων και των Υπηρεσιών του Δήμου των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων  με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων, την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης ,την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επομένως  με το παραπάνω άρθρο καθιερώνεται αυτοτελές όργανο του Δήμου , το οποίο αφενός μεν ,προς τα έσω λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός  δηλαδή επιβλέπει την ορθή και νομότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών αφετέρου δε  προς τα έξω, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Μέσα στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμπαραστάτη ,είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, όσον αφορά την συμπεριφορά των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου που παραβιάζουν δικαιώματα , προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων , δηλαδή κάθε ενέργειας ή παράλειψης που αντιβαίνει τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή επιφέρει παράνομα ζημία στο δημόσιο ή τρίτους.

Ιδίως διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανα ή υπάλληλος των υπηρεσιών του Δήμου ,των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του α) προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από το Σύνταγμα και το Νόμο) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση γ)αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση  που επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη δ) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.Οι γνωμοδοτήσεις και οι προτάσεις του Συμπαραστάτη πρέπει να δεσμεύουν τις αποφάσεις του Δημάρχου μόνον σε θέματα νομιμότητας της δημοτικής δραστηριότητας και όχι σκοπιμότητας , καθ΄όσον η ακολουθούμενη πολιτική ανήκει στον Δήμαρχο  στο δημοτικό Συμβούλιο , στο Δ.Σ του κάθε νομικού προσώπου και στο Δ.Σ των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ,πρέπει να συζητούνται υποχρεωτικά στο  επόμενο δημοτικό συμβούλιο απο την υποβολή της πρότασης και να λαμβάνεται απόφαση για την αποδοχή ή μη , σε αρνητική δε περίπτωση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη η απόφαση.

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα, ο Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να επιληφθεί των καταγγελιών .Οι καταγγελίες κατ΄αρχή, είναι παραδεκτές και πρέπει στη συνέχεια να διερευνηθούν απο ουσιαστικής και νομικής πλευράς για τη βασιμότητά τους και συγκεκριμένα για το αν τηρήθηκε η νομιμότητα των οργάνων διοίκησης των πρώην ενιαίων παιδικών σταθμών των Δήμων Αριδαίας - Εξαπλατάνου και του νυν ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας, σχετικά με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού του Ν.103/75 , αν υπάρχουν ευθύνες για τη μη καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων μέχρι και σήμερα .

Σύμφωνα με το άρθρο 1,2 του  Ν 103/75 << στους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ που δεν υπάγονται στην ασφάλιση Τ.Π.Δ.Υ ή του Α.Ν 513/68 που αποχωρούν ή απολύονται απο την υπηρεσία και δικαιούνται σύνταξη γήρατος , καταβάλλεται απο τα νομικά πρόσωπα απο τα οποία αποχωρούν ή απολύονται αυτοί , αναλόγως των ετών υπηρεσίας τους, εφάπαξ χρηματικό  βοήθημα υπολογιζόμενο επι των τακτικών αποδοχών .κ.ο.κ. Επι των αποδοχών εφ΄ών υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα των υπαγομένων εις την ρύθμισιν του παρόντος Νόμου υπαλλήλων ,επιβάλλεται κράτησις. η κράτησις αυτή αποτελεί έσοδον των εν λόγω νομικών προσώπων , αναγραφόμενον εις τον προυπολογισμόν των κατά τας κείμενας διατάξεις περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ δια σχηματισμόν κεφαλαίων αποζημίωσεως υφ΄ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ των εξερχομένων υπαλλήλων του κατά του προυγουμένου άρθρου οριζόμενα.Εν περιπτώσει ανεπαρκείας των ούτω σχηματιζομένων κεφαλαίων δια την καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος συμπληρούται τούτο κατά το υπολειπόμενον ποσόν παρά του Ν.Π.Δ.Δ , κατ΄έτος εις τον προυπολογισμόν εκάστου Ν.Π.Δ.Δ σχετικής πιστώσεως με δικαίωμα πάντοτε των Ν.Π.Δ.Δ να αναλαμβάνει το παρ΄αυτού εισαχθέν ποσ΄΄ον εκ του προς το σκοπόν τούτο, σχηματιζόμενον κεφάλαιον >>.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3885/2004 ορίστηκε ότι<< Στο ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων ,συνιστάται κλάδος με την ονομασία (κλάδος πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ που δεν υπάγεται σε άλλο φορέα πρόνοιας , ούτε στον Α.Ν 513/68 για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος. Ο κλάδος έχει πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.Στο συνιστώμενο κλάδο υπάγονται υποχρεωτικά και όσοι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι στο καθεστώς του Ν.103/75 μέχρι 31-12-2004.Το εφάπαξ βοήθημα το οποίο δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι, υπολογίζεται για όλο το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους απο 1-10-1975 και εφεξής και καταβάλλεται κατ΄αναλογία απο το Τ.Π.Δ.Υ για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποίηθηκε αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές και το υπόλοιπο ποσό απο το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του Ν.103/75 όπου ήταν ο ασφαλισμένος υπάλληλος μέχρι 31-12-2004>>. Με τις παραπάνω διατάξεις του Νόμου είχε προβλεφθεί άμεση καταβολή εφάπαξ βοηθήματος το οποίο μέχρι το 1998 υπολογίζονταν σύμφωνα με την κλίμακα του Ν.2112/1920 &του Π.Δ 291/1995 και στη συνέχεια εξομοιώθηκε με εκείνο που παρέχει το ΤΠΔΥ στους ασφαλισμένους του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.2592/1998 όπως τροπ. και ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 11&2 του Ν.3885/2005 ορίστηκε η λειτουργία του Ταμείου Προνοίας αρχίζει απο 1-1-2006.

Σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 30274 οικ. 4653/170/23.3.2004 έγγραφο του Υποργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των αρθρ. 21,22 του Ν. 3232/2004 και συγκεκριμένα<<Εαν τα κεφάλαια του οικείου λογαριασμού του Ν.103/75 δεν επαρκούν για την καταβολή των βοηθημάτων αυτών,αυτά θα συμπληρώνονται κατά το υπολειπόμενο ποσό απο τα ίδια τα Ν.Π.Δ.Δ στα οποία τηρούνται οι λογαριασμοί.

Σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 2004-2-64042-0094/19-11-2004 εγκύκλιο της 39ης Δ/σης του Γ.Λ.Κ δίνονται οδηγίες λογιστικής απεικόνισης στον προυπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ της τήρησης και απόδοσης της εισφοράς για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75. Συγκεκριμένα << η κράτηση για την παροχή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους ασφαλισμένους που αποχωρούν απο την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας κλπ..... Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος απο το ίδιο το νομικό πρόσωπο στους δικαιούχους , θα εγγράφεται η αναγκαία πίστωση στον Κ.Α εξόδου 0631΄΄ βοηθήματα εφάπαξ΄΄ με μείωση του ήδη σχηματισθέντος και διατηρούμενο για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος ειδικό αποθεμετικό του Ν.103/75.Σε περίπτωση δε ανεπάρκειας του αποθεματικού αυτού για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, τούτο πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απο ίδιους πόρους του νομικού προσώπου και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται το ταμείο .

Σύμφωνα με  σχολιασμό του Δικηγόρου Ε.Λεκέα,  σχετικό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3232/2004 στο νομικό τεύχος  ΄΄Η Κοινωνική Ασφάλιση ¨ Νομική Βιβλιοθήκη 2004 ,αναφέρει στη σελ.218 αρθρ 17 &1 εδ. 4α<<Η λειτουργία των λογαριασμών του Ν.103/75 έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες των νομικών προσώπων για τους εξής λόγους:

Α)  Τα περισσότερα νομικά πρόσωπα υπάγονται στην εποπτεία άλλων υπουργείων και για το λόγο αυτό είναι αδύνατος ο οποιασδήποτε έλεγχος των υπηρεσιών που ασχολούνται με την εφαρμογή του Ν.103/75 από το καθ΄υλην αρμόδιο Υπουργείο. Επίσης δεν καθίσταται δυνατή η πλήρης ενημέρωση των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ από τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που κατά καιρούς εκδίδονται από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας &Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποστέλλονται από καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν. 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και τις Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, ζήτησε με τα υπ΄αριθμ 44/22-11-2012,44/28-1-2013 έγγραφά απο το Νομικό Πρόσωπο να του γνωρίσουν σε ποιές ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα απο την υποβολή    των αιτήσεων συνταξιοδότησης των υπαγομένων  ασφαλισμένων στο Ν.103/75, αν τηρούνταν ο λογαριασμός του Ν.103/75,αν έχουν εγγραφεί στον προυπολογισμό έτους 2012 τα έσοδα απο τις κρατήσεις που είχαν γίνει μέχρι 31-12-2005 του Ν.103/75,τα ταμειακά υπόλοιπα ετών 2006-2012, πόσοι ακόμα εργαζόμενοι ανήκουν στην κατηγορία του Ν.103/75,πόσες ακόμα αιτήσεις συνταξιοδότησης  ασφαλισμένων εκκρεμούν και υπάγοντα στο Ν.103/75.

Το νομικό πρόσωπο ΚΕΚΠ.Α με το υπ΄αριθμ 85/28-1-2013 έγγραφό του , γνωστοποίησε ότι δεν τηρήθηκε ποτέ ο λογαριασμός του Ν.103/75 ούτε απο το ΚΕΚΠΑ, ούτε απο τα  νομικά πρόσωπα των ενιαίων παιδικών σταθμών του πρώην Δήμου Αριδαίας και Εξαπλατάνου και ότι τα εφάπαξ βοηθήματα που χορήγησαν μέχρι και το έτος 2007 ,τα χορήγησαν μέσω του ενιαίου λογαριασμού που τηρούνταν στα πιστωτικά ιδρύματα.Απέστειλε τα ταμειακά υπόλοιπα του πρώην ενιαίου παιδικού σταθμού Αριδαίας,τη κίνηση του λογαριασμού 2010 και την κίνηση του λογαριασμού από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2012..Απέστειλε τα ταμειακά υπόλοιπα του πρώην ενιαίου παιδικού σταθμού Εξαπλατάνου , καθώς και τη κίνηση του έτους 2010 και μέχρι 30-6-2011.Επίσης μου γνωστοποίησε ότι για πρώτη φορά απο την υποβολή των αιτήσεων συνταξιοδότησης απέστειλαν το υπ΄αριθμ 1757/13.12.2012 έγγραφο προς το Δήμο Αλμωπίας ,ζητώντας το ποσό των 92.646,01 ευρώ για τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στις καταγγέλλουσες. Μου γνωστοποίησαν επίσης ότι με την υπ΄αριθμ 8/23-1-2013 απόφαση του Δ.Σ αποφάσισαν ότι συναινούν να χορηγηθεί στις καταγγέλλουσες το εφάπαξ βοήθημα εφόσον επιχορηγηθούν απο το Δήμο Αλμωπίας με το ανάλογο ποσό, γιατί το νομικό πρόσωπο είναι δύσκολο να τους το χορηγήσει απο δικούς του πόρους ,επειδή είναι πολύ περιορισμένος ο προυπολογισμός τους. Εκκρεμούν δε ακόμα πέντε(5) αιτήσεις εργαζομένων που υπάγονται στο Ν.103/75 για χορήγηση  του εφάπαξ βοηθήματος.

Απο το σύνολο των εγγράφων που προσκομίσθηκαν απο την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας και του ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας, τις ακροάσεις των καταγγελλουσών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Το ΚΕΚΠ.Α είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που προήλθε απο τη συγχώνευση των  ενιαίων παιδικών σταθμών των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΄΄Καλικράττης¨¨.Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 25-5-2011.Οι ενιαίοι παιδικοί σταθμοί των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου προήλθαν από τους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς που λειτουργούσαν ως ΝΠΔΔ μέχρι τον Μάρτιο 2001  το καθένα. Το ΚΕΚΠ.Α διοικείται απο ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο που ορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Το ίδιο συνέβαινε και με τους πρώην ενιαίους παιδικούς σταθμούς των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου , καθώς και με τους πρώην Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς που τη διοίκηση όριζε η πρώην Νομαρχία.  

Η καταγγέλλουσα ******, υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση στον πρώην ενιαίο παιδικό σταθμό του Δήμου Αριδαίας στις 1-11-2010 συνυποβάλλοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.Η σύνταξή της κανονίσθηκε με την υπ΄αριθμ 45249/2011 πράξη του Γ.Λ.Κ.Η καταγγέλλουσα έλαβε το ποσό του εφάπαξ που δικαιούται από 1-1-2006 μέχρι την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότησης  από το ΤΠΔΥ με την υπ΄αριθμ 4009/2011-12.10.2012 απόφαση .Για το χρονικό διάστημα από 19-9-1985 μέχρι 31-12-2005 δεν έλαβε το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται από τα νομικά πρόσωπα του πρώην ενιαίου παιδικού σταθμού Αριδαίας και το ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας.

Η καταγγέλλουσα ******** ,υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση στον πρώην ενιαίο παιδικό σταθμό του Δήμου Εξαπλατάνου στις 15-9-2010 συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά. Η σύνταξή της κανονίσθηκε με την υπ΄αριθμ.84348/2011 πράξη του Γ.Λ.Κ.Η καταγγέλλουσα έλαβε το ποσό του εφάπαξ που δικαιούται από 1-1-2006 μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης  από το ΤΠΔΥ με την υπ΄αριθμ    απόφαση.Για το χρονικό διάστημα από 23-9-1985 μέχρι 31-12-2005 δεν έλαβε το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται από τα νομικά πρόσωπα του πρώην ενιαίου παιδικού σταθμού Εξαπλατάνου και το ΚΕΚΠ.Α Αλμωπίας.

Η καταγγέλλουσα ********** ,υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης στον πρώην παιδικό σταθμό του Δήμου Εξαπλατάνου, στις 16-3-2011 συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά .Η σύνταξή της κανονίσθηκε με την υπ΄αριθμ 96523/2011 πράξη του

 

 

Γ.Λ.Κ. Η καταγγέλλουσα έλαβε το εφάπαξ που δικαιούται από 1-12006 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από το ΤΠΔΥ με την υπ΄αριθμ 2589/2011-27.7.2012 απόφαση.Για το χρονικό διάστημα από 23-9-1985 μέχρι 31-12-2005 δεν έλαβε το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται από τα νομικά πρόσωπα του πρώην ενιαίου παιδικού σταθμού Εξαπλατάνου και το ΚΕΚΠ.Α Αλμωπίας. 

Απο τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για συνταξιοδότηση των κατεγγελλουσών  περιήλθε σε γνώση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης τόσο των  ενιαίων παιδικών σταθμών των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου , όσο και του ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας, ότι πρέπει άμεσα να καταβληθεί το εφάπαξ βοήθημα στις καταγγέλλουσες σύμφωνα με το Ν.103/75 Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν οίκοθεν και στη συνέχεια διαβιβάσθηκαν στο Γ.Λ.Κ και στα ταμεία ΤΠΔΥ-Τ.Αρωγής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που υπάγονταν στο Ν . 103/75 παρακρατούνταν απο τις ακαθάριστες αποδοχές και στη συνέχεια με χρηματικό ένταλμα κρατήσεων αποδίδονταν στο ΝΠΔΔ και αποτελούσε έσοδο του ΝΠΔΔ το οποίο εγγράφονταν  στον ΚΑ 5239. Τα παρακρατηθέντα ποσά δεν κατατίθεντο σε ειδικό τραπεζικό  λογαριασμό, αλλά στον ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσαν τα νομικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα εφάπαξ βοηθήματα τα χορηγούσαν μέχρι και το 2007 οπότε και αποχώρησαν τρείς (3)υπάλληλοι υπαγόμενοι στο Ν.103/75  του πρώην ενιαίου παιδικού σταθμού Αριδαίας ,απο τον ενιαίο λογαριασμό ενισχύοντας αυτόν κάθε φορά με ίδιους πόρους.

Απο τη κίνηση των λογαριασμών του πρώην ενιαίου παιδικού σταθμού Αριδαίας  προκύπτει ότι  μέχρι και το έτος 2009 , επιχορηγήθηκαν από τον πρώην Δήμο Αριδαίας με τα ποσά(2006-1.215.421,32, 2007- 986,574,88, 2008- 880.275, 2009-880.275) τα δε ταμειακά υπόλοιπα που υπήρχαν ήταν ικανά να ικανοποιήσουν το σύνολο των υπαγομένων   υπαλλήλων στο Ν.103/75(έτος 2006 -534.046,88 έτος ,2007-584.328,13,2008-406.947,61,2009-206.89,18).Απο 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 που ήταν και προεκλογικό έτος, το νομικό πρόσωπο του πρώην Δήμου Αριδαίας , διαχειρίστηκε περίπου το ποσό 1.100.000 ευρώ που προέρχονταν απο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2009 ποσού 207.387.23 ευρώ, επιχορήγηση του Δήμου 816.255 ευρώ, τροφεία 41.495 ευρώ, και το ποσό των 23.129,80 που προέρχονταν από παράλληλο λογαριασμό που τηρούσε το νομικό πρόσωπο. Από 1-1-2011 μέχρι και 20-5-2011 που ανέλαβε η νέα διοίκηση ,το νομικό πρόσωπο διαχειρίστηκε το ποσό  των 282.249 ευρώ.Στις 1-11-2010 που υπέβαλλε την αίτηση για συνταξιοδότηση η ***** το ταμειακό υπόλοιπο ανέρχονταν στο ποσό των 72.389,83 ευρώ.

Για τον ενιαίο παιδικό σταθμό του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου   ενημερώθηκα από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας ότι ο πρώην ενιαίος παιδικός  σταθμός επιχορηγήθηκε για το έτος :

2006-627.134,74, για το 2007-371.614,21,  2008-344.500, 2009-669.000, 2010-584.00 ευρώ, ενώ τα ταμειακά υπόλοιπα ήταν το έτος :2005-155.041, 76,2006-339.484, 41,2007-94.35.154, 2008-133588,96, 2009-9.906,85, 2010-29.241,60  .

Μέχρι και το έτος 2008 υπήρχαν ταμειακά υπόλοιπα ικανά να ικανοποιήσουν του σύνολο των εργαζομένων στον ενιαίο παιδικό Εξαπλατάνου υπαγομένων  στο Ν.103/75. Το έτος 2009 το ταμειακό ανέρχονταν μόλις στο ποσό των 9.906,85 ευρώ. Το έτος 2010 που ήταν και προεκλογικό έτος , το νομικό πρόσωπο του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου , διαχειρίστηκε το ποσό των 600.000 που προέρχονταν από το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2009 , την επιχορήγηση του Δήμου που ανέρχονταν στο ποσό των 584.000 ευρώ.Στις  15-9-2010 που υπέβαλλε αίτηση για συνταξιοδότηση η ***** , το ταμειακό υπόλοιπο ανέρχονταν στο ποσό των 65.509,97    ευρώ. Από 1-1-2011 μέχρι 25-5-2011 που ανέλαβε η νέα διοίκηση το νομικό πρόσωπο του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου διαχειρίστηκε το ποσό των 92.458 ευρώ.Στις 16-3-2011 που υπέβαλλε την αίτηση για συνταξιοδότηση η ***** το ταμειακό υπόλοιπο ανέρχονταν στο ποσό των 25.016 ευρώ.Το ΚΕΚΠΑ του Δήμου Αλμωπίας, διαχειρίστηκε από 1-6-2011 μέχρι 31-12-2011 το ποσό του 1.022.000 ευρώ που προέρχονταν απο ταμειακό υπόλοιπο 30-6-2011 ,ποσού 177.180 ευρώ, επιχορήγηση του δήμου ποσού 825.000 ευρώ και τροφείων ποσού 20.000 ευρώ.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω διαλαμβανόμενα ,ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκτιμά ότι: 

Υπάρχουν ευθύνες των αρμοδίων οργάνων διοίκησης τόσο των ενιαίων παιδικών σταθμών των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου όπου υποβλήθηκαν οι τρείς αιτήσεις  ,όσο και του ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας. Τα παραπάνω  αρμόδια όργανα διοίκησης   παρέλειψαν νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια  κατά παράβαση των αρχών χρηστής διοίκησης και αρνήθηκαν να εκπληρώσουν μέχρι σήμερα συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη Νόμου. Συγκεκριμένα τα αρμόδια όργανα διοίκησης ενώ γνώριζαν ότι είχαν υποβληθεί αιτήσεις για συνταξιοδότηση εργαζομένων που υπάγονταν στο καθεστώς του Ν.103/75  δεν φρόντισαν να εγγράψουν και να αποδώσουν άμεσα τα ποσά που δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι για το εφάπαξ βοήθημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 103/75.Επίσης το έτος 2012 ενώ τα αρμόδια όργανα είχαν εγγράψει στον προυπολογισμό του ΚΕΚΠ.Α  τη σχετική δαπάνη δεν φρόντισαν  να αποδώσουν άμεσα τα εφάπαξ βοηθήματα στις καταγγέλλουσες. Από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2012 τα αρμόδια όργανα της διοίκησης διαχειρίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ενώ γνώριζαν ότι εκκρεμούν οι αιτήσεις των καταγγελλουσών, δεν περιόρισαν τις δαπάνες στα αναγκαία λειτουργικά έξοδα για τους σκοπούς των παιδικών σταθμών , ούτως ώστε να εξοικονομηθούν οι αναγκαίοι πόροι για την καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων..  

Ο Δήμος Αλμωπίας στον οποίο απευθύνθηκε πρόσφατα το ΚΕΚΠ.Α για χρηματοδότηση δεν φέρει καμία ευθύνη, γιατί αρμόδιος φορέας για τη συμπλήρωση των κεφαλαίων που υπολείπονται για τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων είναι το Ν.Π.Δ.Δ.

Δεν υπάρχουν ευθύνες των αρμοδίων οργάνων διοίκησης  για τη μη τήρηση του λογαριασμού για το σχηματισμό κεφαλαίων από τις κρατήσεις των υπαγομένων ασφαλισμένων στο Ν.103/75 μέχρι και σήμερα, γιατί ,τα αρμόδια όργανα διοίκησης πιθανόν να μην είχαν ενημερωθεί από τα εποπτεύοντα Υπουργεία , όπως  στην αρχή προανέφερα και σχολιάζεται σε νομική βιβλιογραφία. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης είχαν φροντίσει όμως να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον τηρούμενο ενιαίο λογαριασμό του κάθε νομικού προσώπου ,ικανά να ικανοποιήσουν το σύνολο των υπαγομένων στο Ν.103/75 μέχρι και το έτος 2009. Από τις κινήσεις των λογαριασμών τόσο των ΚΠΣ ,όσο και των πρώην ενιαίων παιδικών σταθμών Αριδαίας και Εξαπλατάνου προκύπτει ότι μέχρι και το έτος 2005,  οι γενόμενες κρατήσεις αποδίδονταν με σχετικά εντάλματα στα ΝΠΔΔ και κατατίθεντο στον ενιαίο λογαριασμό που τηρούνταν στα πιστωτικά ιδρύματα.  Απο το 2005 μέχρι και το 2009  τα αρμόδια όργανα διοίκησης φρόντισαν να υπάρχουν επαρκή ταμειακά υπόλοιπα  και  ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που υπάγονταν στο Ν.103/1975 από τον ενιαίο λογαριασμό.

Από τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2012 προκύπτει ενδεικτικά ότι δαπανήθηκαν για συντήρηση επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 45.742,50 ευρώ, για έξοδα καλλιτεχνικών αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 13.763,40 ευρώ, για διάφορα έξοδα γενικής φύσης 7.472,25 ευρώ ,για προμήθεια αναλωσίμων 50.658,84 ευρώ ,για προμήθειες παγίων 55.027,09 ευρώ

Επειδή υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής  του εφάπαξ βοηθήματος στις καταγγέλλουσες από το ΚΕΚΠ.Α λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Επειδή ο Δήμος Αλμωπίας δεν απάντησε στο από 13-12-2012 αίτημα για επιχορήγηση του ΚΕΚΠ.Α

Επειδή το ΚΕΚΠ.Α συμπληρώνει το υπολειπόμενο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος και όχι ο Δήμος.

Επειδή υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις  περαιτέρω ευθυνών των  αρμοδίων  οργάνων διοίκησης των ενιαίων παιδικών σταθμών των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου και του ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας.

Επειδή για να διερευνηθούν περαιτέρω ευθύνες πρέπει να διεξαχθεί διαχειριστικός έλεγχος νομιμότητας και σκοπιμότητας από 1-1-2010 έως 30-5-2011 για τους πρώην ενιαίους  παιδικούς των Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου και από 1-6-2011 μέχρι 31-12-2012 για το ΚΕΚΠ.Α Αλμωπίας.

Επειδή ο Συμπαραστάτης εξήντλησε ,μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του, τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες χωρίς να επέλθει αποτέλεσμα.

 

Για τους παραπάνω λόγους ο Συμπαραστάτης προτείνει:

 

Α. Στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΚΕΚΠ.Α

1. Να εγγράψει στον προυπολογισμό του έτους 2013 πίστωση ικανή να ικανοποιήσει όλους όσους μέχρι και σήμερα έχουν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση και υπάγονται στο Ν. 103/75 για τα εφάπαξ βοηθήματα.

2. Με απόφαση του Δ.Σ μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός απο την έγκριση του προυπολογισμού να αποφασίσει την έγκριση του εφάπαξ βοηθήματος στις καταγγέλλουσες και να τους αποδοθεί στη συνέχεια είτε ολόκληρο είτε σε δόσεις αφού προηγουμένως επέλθει σχετική συμφωνία με τις καταγγέλλουσες , αναγράφοντάς τη συμφωνία  στη σχετική απόφαση  και στη συνέχεια να υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό.

3. Να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης των  αιτήσεων που εκκρεμούν  για χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος.

4. Να περισταλούν οι περιττές δαπάνες που δεν εξυπηρετούν τους απαραίτητα  λειτουργικούς  σκοπούς.  

5. Να δημιουργηθεί τα επόμενα δύο(2) χρόνια ειδικό αποθεματικό ,ικανό να ικανοποιήσει όλους όσους υπάγονται στις διατάξεις του Ν.103/75.

Β.Στον Δήμαρχο Αλμωπίας:

1. Να επιχορηγήσει το ΚΕΚΠ.Α άμεσα με το ποσό που δικαιούται απο τους ΚΑΠ. 

2.Να ζητήσει απο το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει με απόφασή του ,έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας  για τα οικονομικά έτη 2010 για τους πρώην ενιαίους παιδικούς σταθμούς των πρώην Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου και για τα έτη 2011 και 2012 για το ΚΕΚΠ.Α του Δήμου Αλμωπίας, ούτως ώστε να διερευνηθούν τυχόν  περαιτέρω ποινικές ή αστικές ευθύνες των αρμοδίων οργάνων διοίκησης .  

Στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου:

Να  φέρει προς συζήτηση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο την παρούσα ειδική πρόταση και να ληφθεί απόφαση για την αποδοχή ή όχι της πρότασης για έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο .

Γ.Στις καταγγέλλουσες:

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος μέσα στην ταχθείσα παραπάνω προθεσμία   να προσφύγουν ενώπιον των αρμοδίων ποινικών  δικαστηρίων για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών των αρμοδίων οργάνων διοίκησης και ενώπιον των αρμοδίων  διοικητικών δικαστηρίων για τις απαιτήσεις  σε βάρος του ΚΕΚΠ.Α.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

του Δήμου Αλμωπίας

 

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png