ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ασφάλιση οχήματος Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται  να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (3/2016 Τεχνικές Προδιαγραφές του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Παρασκευή  22-07-2016 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε  :

α)   πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη και

β)   υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα δηλώνετε  ότι λάβατε γνώση   της  αριθμ. 3/2016 μελέτης-ενδεικτικού  προϋπολογισμού  του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Αλμωπίας για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης

 

    Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  8.639,53 €

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 3/2016 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50327) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

                                                   Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                                       Μπίνος Δημήτριος

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ασφάλιση οχήματος του Δήμου Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής  προσφοράς  για την ασφάλιση οχήματος  του Δήμου μας »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχήματος  ,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Το υπό ασφάλιση οχήματα περιγράφεται   ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗ

ΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗ

ΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ.

ΙΣΧΥΣ

ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

-ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟ

ΝΙΚΟ ΔΙΑ

ΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑ

ΛΙΣΗΣ

ΚΗΙ 2580

ΑΠΟΡΡΙΜ

ΜΑΤΟΦΟΡΟ

35 HP

04/08/2016 έως 04/08/2017

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή 22/07/2016 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για κάθε όχημα χωριστά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν . Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία μπορεί να υποβάλλει προσφορά  για ένα ή και περισσότερα εκ των ανωτέρω οχήματα.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας , αρμόδιος υπάλληλος κ. Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350271.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή   22/07/2016, σε  φάκελο.

 

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                                                                                           

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Εκτύπωση
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου μας »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχημάτων των υπηρεσιών  του, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Τα υπό ασφάλιση οχήματα περιγράφονται  ως ακολούθως:

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟ-ΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ

ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-

ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤ

ΗΜΑ ΑΣΦΑΛ

ΙΣΗΣ

ΚΗΙ 1692

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

23/07/2016 έως 23/07/2017

KHY 5819

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

23/07/2016 έως 23/07/2017

KHI 2554

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

16/07/2016 έως 16/07/2017

 

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την  13/07/2016 ημέρα Τετάρτη  στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για κάθε όχημα χωριστά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν . Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία μπορεί να υποβάλλει προσφορά  για ένα ή και περισσότερα εκ των ανωτέρω οχήματα.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας , αρμόδιος υπάλληλος κ. Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350271.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την  Τετάρτη  13/07/2016, σε  φάκελο.

 

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια « Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – αναλώσιμα Η/Υ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                      Αριδαία    22 Ιουνίου 2016

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                     Αρ. Πρωτ.  15613

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50271 - 50291

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια « Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – αναλώσιμα Η/Υ»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  αναλωσίμων Η/Υ (τόνερ - μελανάκια κλπ) σύμφωνα με την 9/2016 μελέτη του τμήματος οικονομικών  υπηρεσιών του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει το Δήμο μας τα ανωτέρω υλικά , όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την  Δευτέρα  27/06/2016.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 10.077,80 με το Φ.Π.Α.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Την προσφορά σας την υποβάλετε  στο πρωτόκολλο του Δήμου  όλες τις εργάσιμες ημέρες , μέσα σε  κλειστό φάκελο. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του Οικείου  Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας  , που  θα έχει εκδοθεί το λιγότερο έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματός σας με το είδος των προς προμήθεια ειδών  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 και ότι είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 9/2016 μελέτης  που συνέταξε η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.   

 

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 9/2016 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 Ο Δήμαρχος
 
Μπίνος Δημήτριος
 
 
 
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου
«Ασφάλιση του υπ’ αριθμ. ΜΕ 130775 ΙΧ του Δήμου Αλμωπίας »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png