ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες  κίνησης των δημοτικών οχημάτων ».

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, θα διενεργήσει:

 

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου, μέχρι την ολοκλήρωση του ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για το 2015, οι διαδικασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη ,  για τις παρακάτω ποσότητες.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3γ4 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010,  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται  στη Νο 40/2015 μελέτη του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  και αναφέρονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ             

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4)

 lt

3.000

1,237

3.711,00

Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8)

 lt

30.000

0,979

29.370,00

  AdBlue – Ουρία – AUS32 ( cpv  09100000-0)

Lt/kg 

400 

1,20

480,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

33500

 

 

 

 

 

Σύνολο

33.561,00

 

 

Φ.Π.Α. 23%

7.719,03

 

 

Συνολική Δαπάνη

41.280,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες. Σε περίπτωση  ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και  υπογραφής σχετικής σύμβασης,  η υπογραφθείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της παρούσας απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η συνολική κατανάλωση καυσίμων διαμορφώνεται από τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης  οι τιμές των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου  του Δήμου,  σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις  08/05/2014 ημέρα Παρασκευή, με έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στην εκάστοτε  τρέχουσα ημερήσια μέση λιανική τιμή  καυσίμων που προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/14). Για τα λιπαντικά θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή της μελέτης. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Πορτοκάλη Βάσω ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στο πίνακα ανακοινώσεων και στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Α.Α.


Τσιμτσιρίδης Ν.Γεώργιος

Αντιδήμαρχος     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png