ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

   ΝΟΜΟΣ: ΠΕΛΛΑΣ                        Aριδαία  02/06/2015

ΔΗΜΟΣ:  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αρ. Πρωτ.  15688

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Πλ.Αγγ.Γάτσου

Πληροφορίες: ΙΣΚΟΥ Μ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Τηλέφωνο:2384350206-282

Fax:2384021226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]

2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012] που προστέθηκε  στην παράγραφο 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009], όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011]

4.Τις διατάξεις  του άρθρου   211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]

5. Τις διατάξεις του  Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄]

6. Την υπ’ αριθμόν 94/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.

7.Την με αρ.πρωτ.  4541/28-04-2015  απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλμωπίας»

8.   Την με αρ.  114/2015 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου «Επιλογή υδρονομέων   Δήμου Αλμωπίας για  την αρδευτική περίοδο 2015»

9.Την από 29/05/2015 Υπεύθυνη Δήλωση του Καλογιάννη Γεωργίου του Ιωάννη, με την οποία παραιτείται  από τη θέση υδρονομέα Τ.Κ. Προμάχων

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας  , με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 04/06/2015 έως  και την 05/06/2015.

 

 

 

 

 

 

 

1. Αριθμός θέσεων

 

Η θέση του  υδρονομέα που επαναπροκηρύσσεται είναι η  εξής:

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Προμάχων

1

 

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 94/2015 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2015  έως 15/10/2015

 

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  

 

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας

Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση

Γ]   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου   περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.  

Δ]Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]

Δ]Και επιπλέον  όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

9. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

 

10. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                  Αριδαία     18/ 05 / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13934

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού σύλληψης μη συνεργάσιμων αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (3/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) . Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 22/05/2015 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη,  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2015 μελέτης του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου). 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  1.498,08€

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 3/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50222) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

Ο Δήμαρχος


Μπίνος Δημήτριος

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

                                                                                      
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          Αριδαία     11/ 05 / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12269

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (2/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Πέμπτη 14-05-2015 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη,  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 2/2015 μελέτης του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου). 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  1.999.96€

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 2/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50222) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αριδαία     11/ 05 / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12268

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού σύλληψης μη συνεργάσιμων αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (3/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Πέμπτη  14/05/2015 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη,  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2015 μελέτης του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου). 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  1.498,08€

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 3/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50222) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

 Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          Αριδαία     11-05-2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.             Αρ. Πρωτ.: 12270

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: κα Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ:     «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας  «ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας» , προϋπολογισμού 2.500,00 €  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την αριθ. 2/2015 μελέτη (τεχνική περιγραφή) που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου , όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Πέμπτη 14/05/2015. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του  επιμελητηρίου , από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει  η συνάφεια του επαγγέλματός σας με την προσφερόμενη παροχή υπηρεσίας , εκδόσεως τελευταίου εξαμήνου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 2/2015 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  και Προγραμματισμού.

Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 2.500,00 με ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της τεχνικής περιγραφής – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 23843 50282) & το Τμήμα Προμηθειών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png