ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                  Αριδαία     18/ 05 / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13934

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού σύλληψης μη συνεργάσιμων αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (3/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) . Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 22/05/2015 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη,  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2015 μελέτης του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου). 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  1.498,08€

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 3/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50222) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

Ο Δήμαρχος


Μπίνος Δημήτριος

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

                                                                                      
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          Αριδαία     11/ 05 / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12269

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (2/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Πέμπτη 14-05-2015 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη,  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 2/2015 μελέτης του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου). 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  1.999.96€

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 2/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50222) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αριδαία     11/ 05 / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12268

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

    Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού σύλληψης μη συνεργάσιμων αδέσποτων ζώων συντροφιάς , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού (3/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου) .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Πέμπτη  14/05/2015 σε  σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματος σας με τα προς προμήθεια  είδη,  καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2015 μελέτης του  Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου). 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού  1.498,08€

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 3/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο Τμήμ.Τοπ.Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Αρουτζίδου Μαρτίνα, τηλ 23843 50222) και στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .

 

 Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          Αριδαία     11-05-2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.             Αρ. Πρωτ.: 12270

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: κα Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ:     «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας  «ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας» , προϋπολογισμού 2.500,00 €  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την αριθ. 2/2015 μελέτη (τεχνική περιγραφή) που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου , όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Πέμπτη 14/05/2015. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του  επιμελητηρίου , από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει  η συνάφεια του επαγγέλματός σας με την προσφερόμενη παροχή υπηρεσίας , εκδόσεως τελευταίου εξαμήνου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 2/2015 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  και Προγραμματισμού.

Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 2.500,00 με ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της τεχνικής περιγραφής – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 23843 50282) & το Τμήμα Προμηθειών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες  κίνησης των δημοτικών οχημάτων ».

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, θα διενεργήσει:

 

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου, μέχρι την ολοκλήρωση του ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για το 2015, οι διαδικασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη ,  για τις παρακάτω ποσότητες.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3γ4 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010,  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται  στη Νο 40/2015 μελέτη του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  και αναφέρονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ             

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4)

 lt

3.000

1,237

3.711,00

Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8)

 lt

30.000

0,979

29.370,00

  AdBlue – Ουρία – AUS32 ( cpv  09100000-0)

Lt/kg 

400 

1,20

480,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

33500

 

 

 

 

 

Σύνολο

33.561,00

 

 

Φ.Π.Α. 23%

7.719,03

 

 

Συνολική Δαπάνη

41.280,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες. Σε περίπτωση  ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και  υπογραφής σχετικής σύμβασης,  η υπογραφθείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της παρούσας απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η συνολική κατανάλωση καυσίμων διαμορφώνεται από τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης  οι τιμές των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου  του Δήμου,  σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις  08/05/2014 ημέρα Παρασκευή, με έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στην εκάστοτε  τρέχουσα ημερήσια μέση λιανική τιμή  καυσίμων που προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/14). Για τα λιπαντικά θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή της μελέτης. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Πορτοκάλη Βάσω ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στο πίνακα ανακοινώσεων και στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Α.Α.


Τσιμτσιρίδης Ν.Γεώργιος

Αντιδήμαρχος     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png