ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αριδαία  15/07/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.             Αρ. Πρωτ. 20178

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού  αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας ( ΔΕ Αριδαίας και ΔΕ Εξαπλατάνου ) ».

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  εξοπλισμού  αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Αλμωπίας ( ΔΕ Αριδαίας και ΔΕ Εξαπλατάνου )  ,  σύμφωνα με την  αριθμ. 41/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας    , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της  % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Παρασκευή   17/07/2015.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού  14.999,85 € .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του  επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου , καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 41/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας      του Δήμου.   

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 41/2015 μελέτη ,το παράρτημα  Ι αυτής ,  και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

41/2015 μελέτη

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και υλικών» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                    Αριδαία  10/07/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.          Αρ. Πρωτ.  19781

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και υλικών»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί έντυπα και υλικά   για τις ανάγκες του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού  του Δήμου,  σύμφωνα με την  αριθμ. 3/2015 μελέτη της εν λόγω υπηρεσίας , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τετάρτη   15/07/2015.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού  1.107,00 € .

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου , καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2015 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού    του Δήμου.   

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 3/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           Αριδαία  08/07/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                 Αρ. Πρωτ.  19473

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης          

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι. – Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50291 - 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την 8/2015 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά, τεχνική και οικονομική (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τετάρτη  15/07/2015.

 

   Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε για κάθε ΟΜΑΔΑ ξεχωριστά.  

   Δηλαδή θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν και τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ (Α & Β)  των προς προμήθεια ειδών αλλά θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

   Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ της 8/2015 μελέτης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 14.500,00.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την τεχνική & οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 8/2015 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.     

 

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 8/2015 μελέτη και το έντυπο τεχνική & οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - BEECONOMY Εκτύπωση
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης. 

wording_4c flag.jpg

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           Αριδαία     29/6/2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.               Αρ. Πρωτ.:  18651

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική.

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου μας »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχημάτων των υπηρεσιών  του, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Τα υπό ασφάλιση οχήματα περιγράφονται  ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΗΙ 1692

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

23/07/2015 έως 23/07/2016

KHY 5819

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

23/07/2015 έως 23/07/2016

KHI 2554

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

 

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή 03/07/2015 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για κάθε όχημα χωριστά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν . Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία μπορεί να υποβάλλει προσφορά  για ένα ή και περισσότερα εκ των ανωτέρω οχήματα.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2015 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας , αρμόδιος υπάλληλος κ. Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350273.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή 03/07/2015, σε  φάκελο.

 

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                              

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png