ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           Αριδαία  08/07/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                 Αρ. Πρωτ.  19473

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης          

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι. – Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 23843 50291 - 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την 8/2015 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά, τεχνική και οικονομική (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τετάρτη  15/07/2015.

 

   Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε για κάθε ΟΜΑΔΑ ξεχωριστά.  

   Δηλαδή θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν και τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ (Α & Β)  των προς προμήθεια ειδών αλλά θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

   Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ της 8/2015 μελέτης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 14.500,00.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την τεχνική & οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 8/2015 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.     

 

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 8/2015 μελέτη και το έντυπο τεχνική & οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - BEECONOMY Εκτύπωση
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης. 

wording_4c flag.jpg

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           Αριδαία     29/6/2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.               Αρ. Πρωτ.:  18651

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική.

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου μας »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχημάτων των υπηρεσιών  του, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Τα υπό ασφάλιση οχήματα περιγράφονται  ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΗΙ 1692

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

23/07/2015 έως 23/07/2016

KHY 5819

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

23/07/2015 έως 23/07/2016

KHI 2554

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

 

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή 03/07/2015 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για κάθε όχημα χωριστά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν . Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία μπορεί να υποβάλλει προσφορά  για ένα ή και περισσότερα εκ των ανωτέρω οχήματα.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2015 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας , αρμόδιος υπάλληλος κ. Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350273.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή 03/07/2015, σε  φάκελο.

 

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                              

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                          Αριδαία     17-06-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                      Αρ.Πρωτ. 17372

Πληρ.:Παπαδοπούλου Σαπφώ

Τηλ.: 23843 50254 -256

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπόνησης  μελέτης με τίτλο: Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ(ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»

 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εκπόνησης μελέτης σύμφωνα με το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» για την πραγματοποίηση Τοπογραφικών εργασιών κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ(ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκπονήσει την παραπάνω μελέτη σύμφωνα με την αριθ. 39/2015 μελέτη  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στο ποσό της προεκτιμούμενης αμοιβής) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 26/06/2015.

Για την κάλυψη της δαπάνης της μελέτης έχει εγγραφθεί πίστωση συνολικού ποσού  18.258,12 ευρώ στον Κ.Α. 30.6112.0002 του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Αλμωπίας.

Η μελέτη θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση όπως προκύπτει από την  Προεκτίμηση Αμοιβής σε επιστήμονα κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) κατηγορίας Α τάξεως και άνω το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την οικονομική του προσφορά.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, η μελέτη 39/2015 με τη συγγραφή υποχρεώσεων, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.:  2384350254-256. Εναλλακτικά, μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.dimosalmopias.gov.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

μελέτη 39/2015

έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

   ΝΟΜΟΣ: ΠΕΛΛΑΣ                        Aριδαία  02/06/2015

ΔΗΜΟΣ:  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αρ. Πρωτ.  15688

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Πλ.Αγγ.Γάτσου

Πληροφορίες: ΙΣΚΟΥ Μ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Τηλέφωνο:2384350206-282

Fax:2384021226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]

2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012] που προστέθηκε  στην παράγραφο 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009], όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011]

4.Τις διατάξεις  του άρθρου   211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]

5. Τις διατάξεις του  Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄]

6. Την υπ’ αριθμόν 94/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.

7.Την με αρ.πρωτ.  4541/28-04-2015  απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλμωπίας»

8.   Την με αρ.  114/2015 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου «Επιλογή υδρονομέων   Δήμου Αλμωπίας για  την αρδευτική περίοδο 2015»

9.Την από 29/05/2015 Υπεύθυνη Δήλωση του Καλογιάννη Γεωργίου του Ιωάννη, με την οποία παραιτείται  από τη θέση υδρονομέα Τ.Κ. Προμάχων

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας  , με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 04/06/2015 έως  και την 05/06/2015.

 

 

 

 

 

 

 

1. Αριθμός θέσεων

 

Η θέση του  υδρονομέα που επαναπροκηρύσσεται είναι η  εξής:

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Προμάχων

1

 

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 94/2015 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2015  έως 15/10/2015

 

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  

 

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας

Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση

Γ]   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου   περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.  

Δ]Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]

Δ]Και επιπλέον  όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

9. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

 

10. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png