ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΤΟΥ,ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΤΛ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αριδαία, 22-9-2015  

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ                         Αριθ. Πρωτ.: 1215 

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕ.Κ.Π.-Α.(Ν.Π.Δ.Δ.)

 

Ταχ. Δ/νση  : Καραϊσκάκη  31

Ταχ. Κώδικας : 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πληροφορίες : Νάκα-Παυλίδου Παρ.

Τηλέφωνο : 2384022237

F A X : 23840 21830

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΤΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ.


 

Το ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας , προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας, άρτου, ειδών κρεοπωλείου και οπωροκηπευτικών με απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και για διάστημα έως την υπογραφή της νέας σύμβασης (ολοκλήρωση  διαγωνισμού του Δήμου Αλμωπίας), καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη, 29-9-2015.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού:

1.      Για τα είδη καθαριότητας: 3.766,14   με το ΦΠΑ.

2.      Για τον άρτο: 2.305,20  με το ΦΠΑ.

3.      Για τα οπωροκηπευτικά:  4.877,98   με το ΦΠΑ.

4.      Για τα είδη κρεοπωλείου: 4247,13 με το ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του ενδεικτικού προϋπολογισμού – τεχνικών προδιαγραφών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α. . ( Καραϊσκάκη 31- δίπλα στον Β΄ Παιδικό Σταθμό).

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α.   τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00  έως και τις 14.00, σε σφραγισμένο φάκελο.  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY KE.Κ.Π.-Α.

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ΄΄λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – αναλώσιμα Η/Υ» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ              Αριδαία  18/09/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.          Αρ. Πρωτ.  26809

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης   

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι.- Πορτοκάλη  Β.

Τηλ.: 23843 50291 - 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ΄΄λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – αναλώσιμα Η/Υ»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  αναλωσίμων Η/Υ (τόνερ - μελανάκια κλπ) σύμφωνα με την 11/2015 μελέτη του τμήματος οικονομικών  υπηρεσιών του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει το Δήμο μας τα ανωτέρω υλικά , όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Πέμπτη  24/09/2015.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 9.200,50 προϋπολογισμός.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Την προσφορά σας την υποβάλετε  στο πρωτόκολλο του Δήμου  όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέσα σε  κλειστό φάκελο. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 και ότι είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 11/2015 μελέτης  που συνέταξε η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.   

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 11/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          ΑΡΙΔΑΙΑ      19  / 08  / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.             Αρ. Πρωτ. : 23322

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                           

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι.

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384021226

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες  κίνησης των δημοτικών οχημάτων ».

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, θα διενεργήσει:

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων   προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου, μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για το 2015, οι διαδικασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη ,  για τις παρακάτω ποσότητες.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3γ4 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010,  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται  στη Νο 61/2015 μελέτη του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  και αναφέρονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ             

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8)

lt

9.150

0,934

8.546,10

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4)

lt

3.000

1,212

3.636,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12.150

 

 

 

 

 

Σύνολο

12.182,10

 

 

Φ.Π.Α. 23%

2.801,88

 

 

Συνολική Δαπάνη

14.983,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες. Σε περίπτωση  ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και  υπογραφής σχετικής σύμβασης,  η υπογραφθείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της παρούσας απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η συνολική κατανάλωση καυσίμων διαμορφώνεται από τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης  οι τιμές των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου  του Δήμου,  φάκελο μέχρι τις  24/08/2015 ημέρα Δευτέρα, με έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στην εκάστοτε  τρέχουσα ημερήσια μέση λιανική τιμή  καυσίμων που προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/14).

Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Πορτοκάλη Βάσω ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στο πίνακα ανακοινώσεων και στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ασφάλιση οχήματος του Δήμο Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                    Αριδαία     17 Αυγούστου 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.         Αρ. Πρωτ.: 23106

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής  προσφοράς  για την ασφάλιση οχήματος  του Δήμου μας »

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχήματος  ,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Το υπό ασφάλιση όχημα  περιγράφεται   ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-

ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΗΙ 1684

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

15 HP

12-9-2015 ΕΩΣ 12-9-2016

 

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή 21/08/2015 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

 Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν .

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2015 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία του οχήματος ,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας , αρμόδια υπάλληλος κ. Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350273.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή   21/08/2015, σε  φάκελο.

 Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                                                                                            

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (Μάγειρας) των μαθητών της Μαθ.Εστίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                         Αριδαία     30-07-2015

                                                  Αρ. Πρωτ.: 21460

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ:     «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (Μάγειρας) των μαθητών της  Μαθητικής Εστίας Αριδαίας .

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «σίτισης (Μάγειρας) των μαθητών της  Μαθητικής Εστίας Αριδαίας» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 10.842,40 €  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την αριθ. 1/2015 τεχνική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό  που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 05/08/2015.

       Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 10.842,40 με ΦΠΑ.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της τεχνικής περιγραφής – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 23843 50282) & το Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην 1/2015 τεχνικές προδιαγραφές και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων έχει τα κατάλληλα προσόντα όπως:  

 

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, αντίστοιχο των ΙΕΚ ή Ε.Ε.Σ. και με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα ή εταιρεία μαζικής εστίασης, για δύο έτη τουλάχιστον.

2. Ο μάγειρας που θα διατεθεί θα πρέπει να έχει περάσει την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε θέματα «Κανόνων ορθής Υγιεινής Πρακτικής» και θα φέρει βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης  ή πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστής τροφίμων.

3. Ο προαναφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο Υγείας του.

 

   Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την αριθ. 1/2015 τεχνική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό  που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                              

Έντυπο οικονομικής προσφοράς     

1/2015 τεχνική περιγραφή  

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png