ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          ΑΡΙΔΑΙΑ      19  / 08  / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.             Αρ. Πρωτ. : 23322

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                           

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι.

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384021226

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες  κίνησης των δημοτικών οχημάτων ».

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, θα διενεργήσει:

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων   προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου, μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για το 2015, οι διαδικασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη ,  για τις παρακάτω ποσότητες.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3γ4 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010,  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται  στη Νο 61/2015 μελέτη του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  και αναφέρονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ             

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8)

lt

9.150

0,934

8.546,10

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4)

lt

3.000

1,212

3.636,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12.150

 

 

 

 

 

Σύνολο

12.182,10

 

 

Φ.Π.Α. 23%

2.801,88

 

 

Συνολική Δαπάνη

14.983,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες. Σε περίπτωση  ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και  υπογραφής σχετικής σύμβασης,  η υπογραφθείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της παρούσας απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η συνολική κατανάλωση καυσίμων διαμορφώνεται από τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης  οι τιμές των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου  του Δήμου,  φάκελο μέχρι τις  24/08/2015 ημέρα Δευτέρα, με έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στην εκάστοτε  τρέχουσα ημερήσια μέση λιανική τιμή  καυσίμων που προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/14).

Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Πορτοκάλη Βάσω ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στο πίνακα ανακοινώσεων και στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ασφάλιση οχήματος του Δήμο Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                    Αριδαία     17 Αυγούστου 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.         Αρ. Πρωτ.: 23106

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής  προσφοράς  για την ασφάλιση οχήματος  του Δήμου μας »

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχήματος  ,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Το υπό ασφάλιση όχημα  περιγράφεται   ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-

ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΗΙ 1684

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

15 HP

12-9-2015 ΕΩΣ 12-9-2016

 

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή 21/08/2015 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

 Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν .

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2015 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία του οχήματος ,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας , αρμόδια υπάλληλος κ. Πορτοκάλη Βασιλική, 2384350273.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή   21/08/2015, σε  φάκελο.

 Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                                                                                            

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (Μάγειρας) των μαθητών της Μαθ.Εστίας Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                         Αριδαία     30-07-2015

                                                  Αρ. Πρωτ.: 21460

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ:     «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (Μάγειρας) των μαθητών της  Μαθητικής Εστίας Αριδαίας .

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «σίτισης (Μάγειρας) των μαθητών της  Μαθητικής Εστίας Αριδαίας» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 10.842,40 €  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την αριθ. 1/2015 τεχνική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό  που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 05/08/2015.

       Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 10.842,40 με ΦΠΑ.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της τεχνικής περιγραφής – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 23843 50282) & το Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην 1/2015 τεχνικές προδιαγραφές και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων έχει τα κατάλληλα προσόντα όπως:  

 

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, αντίστοιχο των ΙΕΚ ή Ε.Ε.Σ. και με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα ή εταιρεία μαζικής εστίασης, για δύο έτη τουλάχιστον.

2. Ο μάγειρας που θα διατεθεί θα πρέπει να έχει περάσει την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε θέματα «Κανόνων ορθής Υγιεινής Πρακτικής» και θα φέρει βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης  ή πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστής τροφίμων.

3. Ο προαναφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο Υγείας του.

 

   Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την αριθ. 1/2015 τεχνική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό  που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                              

Έντυπο οικονομικής προσφοράς     

1/2015 τεχνική περιγραφή  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αριδαία 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                                  Αρ. πρωτ: 672

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση       : ΚΥΠΡΟΥ 32

Ταχ. Κώδικας  :584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Τηλέφωνο        :2384024772

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας έως

τις 3-08-2015 και ώρα 12:00π.μ και στη Δ/νση ΔΗ.Κ.Ε.Α Κύπρου 32, Τ.Κ. 58400 Αριδαία Ν. Πέλλας  για τα παρακάτω είδη ηλεκτρολογικού υλικού:

 

ΚΑΛΩΔΙΟ (ΝYMHY) 5x2.5 HO5VV-F         Τεμ.        15   

ΚΑΛΩΔΙΟ (ΝΥΜHY) H05VV-F 3X2.5         Τεμ.        18   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α 1Π ΑΒΒ 26391 SH2         Τεμ.          3   

ΡΟΚΑ 10/35 OBO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ                 Τεμ.          1   

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EL0616          Τεμ.         4   

ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤ.85Χ85Χ50 ΚΟΥΜΠΩΤΟ     Τεμ.         2   

ΠΟΛ/ΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ X. ΚΑΛΩΔΙΟ XX        Τεμ.         2   

ΣΚΑΦΑΚΙ 2x36W+ΠΥΚΝΩΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟ   Τεμ.         4  

ΛΑΜΠΑ TLD36W/86 1.20M PHILIPS         Τεμ.         8   

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦ.4ΡΙΝ ΑΣΠΡΟ ΠΛΑΚ     Μέτρ       80   

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8Χ0,22+ς Ι        Τεμ.        25   

ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ            Τεμ.         1 

ΚΑΛΩΔΙΟ (ΝΥLHY) H03VV-F 2X0.7          Τεμ.          3   

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑ FPR2       Τεμ.         1   

ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ 030/02         Τεμ.         1   

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Μ 3Χ1mm Z1-0     Τεμ.         1   

ΣΚΑΦΑΚΙ 2x18W ME ΠΥΚΝΩΤΗ ΣΤΕΓ      Τεμ.        1  

ΛΑΜΠΑ 18W 0.60M SNOWWHITE TL       Τεμ.         2   

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ Ε27 300x150            Τεμ.          1  

ΛΑΜΠΑ 15W E27 4U COOLDAY GEYE    Τεμ.          1   

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                         Αριδαία     31-07-2015

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών         Αρ. Πρωτ.:   21579                                         

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι.- Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50278

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τον Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας κα   μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ » 

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της εργασίας  «μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τον Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας κα   μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ »  για ενδεικτικό διάστημα έντεκα (11)  μηνών (53 δρομολόγια) , προϋπολογισμού 13.250,00 χωρίς ΦΠΑ,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την από 02/04/2015 τεχνική περιγραφή του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε φάκελο, μέχρι την Τετάρτη  05/08/2015.

 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 14.972,50

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος  του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιατρίδης Γεώργιο, τηλ 23843 50255) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό επιμελητηρίου η έγγραφο παρόμοιας αρχής, από το οποίο θα προκύπτει το είδος του επαγγέλματος   

 

  Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την από 02/04/2015 τεχνική περιγραφή του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου μας και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Lhi-Lna II
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χλοοκοπτικών»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png