ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας για τη χρήση του 2015» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία  22 Οκτωβρίου 2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     Αρ. Πρωτ.:  30611

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                           

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 021226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:     «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας για τη χρήση του 2015»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της εργασίας  «τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας για τη χρήση του 2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιώτη ή εταιρεία (ορκωτοί ελεγκτές),  που είναι σε θέση να εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την 13/2015 μελέτη  του Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών  του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 10.000,00.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της 13/2015 μελέτης   μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε πιστοποιητικό επιμελητηρίου  ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) η έγγραφο παρόμοιας επίσημης  αρχής, από το οποίο θα προκύπτει το είδος του επαγγέλματος και η νόμιμη  άσκησή  του.  Επίσης θα προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  ότι θα τηρήσετε τους όρους της αριθμ. 13/2015 μελέτης.

 

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την από 13/2015 μελέτη  του Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών  του Δήμου μας και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού » Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                     Αριδαία  22/10/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.          Αρ. Πρωτ.  30608

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού »

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί χλοοκοπτικά  για τις ανάγκες του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου σύμφωνα με την 67/2015 μελέτη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 1.992,60.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Ιατρίδης Γεώργιος, τηλ 23843 50255) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) , από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 67/2015 μελέτης του  Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.   

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 67/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           Αριδαία     22 Οκτωβρίου 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30612

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 23840 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

  Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται  να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βάση της 68/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ,  με  την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.

    Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015.

 

    Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 8.291,55.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .Την προσφορά σας την υποβάλετε  στο πρωτόκολλο του Δήμου  όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέσα σε  κλειστό φάκελο. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 68/2015 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 68/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

 ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ                                                                           

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια σπόρων , φυτών , δενρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αριδαία  22/10/2015 

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.           Αρ. Πρωτ.  30609

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια σπόρων , φυτών , δενρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί σπόρους , φυτά , δενδρύλλια  και έτοιμο χλοοτάπητα  για τον εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων πρασίνου  του Δήμου σύμφωνα με την 64/2015 μελέτη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 4.147,10 .

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Ιατρίδης Γεώργιος, τηλ 23843 50255) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 64/2015 μελέτης του  Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.   

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 64/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

                                                                                                                   

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ            ΑΡΙΔΑΙΑ      30  / 09  / 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.           Αρ. Πρωτ. : 28155

 Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                           

Πληρ.: Πετρούσης Ι.- Β.Πορτοκάλη

Τηλ.: 23843 50291/273

Fax: 2384021226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες  κίνησης των δημοτικών οχημάτων ».

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, θα διενεργήσει:

          Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων   προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου, μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για το 2015, οι διαδικασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη ,  για τις παρακάτω ποσότητες.

      Η απευθείας ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3γ4 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010,  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται  στη Νο 70/2015 μελέτη του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  και αναφέρονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ             

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8)

 lt

9.750

0,897

8.745,75

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4)

 lt

3.000

1,144

3.432,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12.750

 

 

 

 

 

Σύνολο

12.177,75

 

 

Φ.Π.Α. 23%

2.800,88

 

 

Συνολική Δαπάνη

14.978,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες. Σε περίπτωση  ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και  υπογραφής σχετικής σύμβασης,  η υπογραφθείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της παρούσας απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη.

    Η συνολική κατανάλωση καυσίμων διαμορφώνεται από τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης  οι τιμές των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

    Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου  του Δήμου,  φάκελο μέχρι τις  02/10/2015 ημέρα Παρασκευή, με έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στην εκάστοτε  τρέχουσα ημερήσια μέση λιανική τιμή  καυσίμων που προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/14).

Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος.

 

      Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Πορτοκάλη Βάσω ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί  στο πίνακα ανακοινώσεων και στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     

 

 
«Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΤΟΥ,ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΤΛ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ΄΄λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – αναλώσιμα Η/Υ»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png