ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλ/νικής διαπρ/τευσης προμήθειας καυσίμων. Εκτύπωση
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για τα
εναπομείναντα τμήματα υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Α1,Α2,Γ,Δ,Ε,ΣΤ)
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.

Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας για τη χρήση του 2015» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία  22 Οκτωβρίου 2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     Αρ. Πρωτ.:  30611

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                           

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 021226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:     «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας για τη χρήση του 2015»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της εργασίας  «τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας για τη χρήση του 2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιώτη ή εταιρεία (ορκωτοί ελεγκτές),  που είναι σε θέση να εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την 13/2015 μελέτη  του Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών  του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 10.000,00.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της 13/2015 μελέτης   μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε πιστοποιητικό επιμελητηρίου  ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) η έγγραφο παρόμοιας επίσημης  αρχής, από το οποίο θα προκύπτει το είδος του επαγγέλματος και η νόμιμη  άσκησή  του.  Επίσης θα προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  ότι θα τηρήσετε τους όρους της αριθμ. 13/2015 μελέτης.

 

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την από 13/2015 μελέτη  του Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών  του Δήμου μας και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού » Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                     Αριδαία  22/10/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.          Αρ. Πρωτ.  30608

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού »

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί χλοοκοπτικά  για τις ανάγκες του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου σύμφωνα με την 67/2015 μελέτη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 1.992,60.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Ιατρίδης Γεώργιος, τηλ 23843 50255) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) , από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 67/2015 μελέτης του  Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.   

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 67/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           Αριδαία     22 Οκτωβρίου 2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30612

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 23840 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

  Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται  να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βάση της 68/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ,  με  την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.

    Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015.

 

    Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 8.291,55.

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .Την προσφορά σας την υποβάλετε  στο πρωτόκολλο του Δήμου  όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέσα σε  κλειστό φάκελο. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 68/2015 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 68/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

 ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ                                                                           

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια σπόρων , φυτών , δενρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                       Αριδαία  22/10/2015 

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.           Αρ. Πρωτ.  30609

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια σπόρων , φυτών , δενρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα»

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί σπόρους , φυτά , δενδρύλλια  και έτοιμο χλοοτάπητα  για τον εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων πρασίνου  του Δήμου σύμφωνα με την 64/2015 μελέτη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Πέμπτη 29/10/2015.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 4.147,10 .

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Ιατρίδης Γεώργιος, τηλ 23843 50255) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου ( έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 64/2015 μελέτης του  Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.   

    Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 64/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

                                                                                                                   

 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων
«Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΤΟΥ,ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΤΛ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ΄΄λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – αναλώσιμα Η/Υ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png