ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                              Αριδαία    15 Ιουνίου 2016

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                   Αρ. Πρωτ.  15011

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: κα – Πορτοκάλη Β.

Τηλ.: 2384350273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών  υλικών  γραφείων»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την 10/2016 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά, τεχνική και οικονομική (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τρίτη   21/06/2016.

 

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε για κάθε ΟΜΑΔΑ ξεχωριστά.  

Δηλαδή θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν και τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ (Α & Β)  των προς προμήθεια ειδών αλλά θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ της αριθμ. 10/2016 μελέτης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 13.856,26 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την τεχνική & οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 10/2016 μελέτη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.     

 

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 10/2016 μελέτη και το έντυπο τεχνική & οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                               Αριδαία  27/04/2016   

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                   Αρ. Πρωτ.  10438

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                           

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας και του ΚΕΚΠΑ »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας, προτίθεται να προμηθευτεί είδη αρτοποιείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας και του ΚΕΚΠΑ σύμφωνα με την 3/2016 τεχνική περιγραφή του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τετάρτη 04/05/2016. 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί τόσο για το σύνολο της προμήθειας όσο και για κάθε φορέα ξεχωριστά (Μαθητικής Εστίας & ΚΕΚΠΑ)

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού 2.635,58 € για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας και 9.865,51 € για τις ανάγκες του ΚΕΚΠΑ .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2016 τεχνική περιγραφή του Δήμου.    

 

Η παρούσα ανακοίνωση μαζί με την 3/2016 τεχνική περιγραφή θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ​ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ​                                                                ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ​                         ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :  Πλατεία Αγγελή Γάτσου                                             Cpv: 15612500-6

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  58400 Αριδαία​

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339

FAX: 23840-21526  

Αριθ. 3/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα  προβλέπεται να γίνει προμήθεια ψωμιού και ατομικών τυροπιτών  για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών  της μαθητικής εστίας Αριδαίας για ενδεικτικό διάστημα ενός έτους.  Επίσης προβλέπεται να γίνει και προμήθεια ψωμιού για τις ανάγκες του ΚΕΚΠΑ για ενδεικτικό διάστημα ενός έτους. Η παράδοση του ψωμιού θα γίνεται καθημερινά σε ώρα που θα καθορισθεί από τον αρμόδιο φορέα, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις της μαθητικής εστίας και στους χώρους που θα υποδεικνύει το ΚΕΚΠΑ,  και μετά από 4 έως 6 ώρες από την εκκλιβάνισή του.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

1

Ψωμί λευκό, τύπου 70%  , σε φρατζόλα  500 gr ή 1000 gr μετά το ψήσιμο, καλά ψημένο, να έχει την κανονική & νόμιμη   υγρασία, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται απ΄τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τον κώδικα τροφίμων του Γ.Χ.Κ.  

κιλό

1600

1,23

1.968,00

2

Τυρόπιττα στριφτή ατομική 150 γραμ. 

τεμάχιο

515

0,65

334,75

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.968,00 €

 

 

 

ΦΠΑ 13%

255,84 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

334,75 €

 

 

 

ΦΠΑ 23%

76,99 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

2302,75 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

332,83 €

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.635,58€

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

1

Ψωμί λευκό, τύπου 70%  , σε φρατζόλα  500 gr ή 1000 gr μετά το ψήσιμο, καλά ψημένο, να έχει την κανονική & νόμιμη   υγρασία, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται απ΄τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τον κώδικα τροφίμων του Γ.Χ.Κ.  

κιλό

7098

1,23

8.730,54

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

8.730,54 €

 

 

 

ΦΠΑ 13%

1.134,97 €

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.865,51€

 

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον ΚΑ  15.6634.9001, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αλμωπίας και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΚΕΚΠΑ, στονοποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.  

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Κάθε φορέας θα αποθηκεύει σε ξεχωριστό χώρο τα προμηθευόμενα είδη και θα έχει την απόλυτη ευθύνη της σωστής διαχείρισης.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα προϊόντα καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου με δικό του μεταφορικό μέσο στους χώρους που θα υποδεικνύει ο εκάστοτε φορέας

 

 

«Ασφάλιση του υπ’ αριθμ. ΜΕ 130775 ΙΧ του Δήμου Αλμωπίας » Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Ασφάλιση του υπ’ αριθμ. ΜΕ 130775 ΙΧ   του Δήμου Αλμωπίας ».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

                 ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕ.Κ.Π.-Α.(Ν.Π.Δ.Δ.)

 

 

 

Αριδαία, 5-4-2016

 

Αριθ. Πρωτ.: 499

 

Ταχ. Δ/νση  :

Ταχ. Κώδικας :

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο :

F A X :

Καραϊσκάκη  31

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Νάκα-Παυλίδου Παρ.

2384022237

23840 21830

 

 

     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-4-2016 ΕΩΣ 31-7-2016  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ.


 

Το ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας ,προκειμένου να  καλύψει τις ανάγκες  ιατρικής παρακολούθησης των νηπίων που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς, με απευθείας ανάθεση, καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να αναλάβει την παραπάνω υπηρεσία, όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη, 12-4-2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού:

1.      Υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης της υγείας των νηπίων των παιδικών σταθμών του ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας:  2.000,00 €.

 

Για περισσότερες πληροφορίες   μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α. . ( Καραϊσκάκη 31- δίπλα στον Β΄ Παιδικό Σταθμό).

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α.   τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00  έως και τις 14.00, σε σφραγισμένο φάκελο.  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY KE.Κ.Π.-Α.


ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειροκίνητου παλετοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                    Αριδαία  10/03/2016

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.          Αρ. Πρωτ.  6277

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειροκίνητου παλετοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ».

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί ένα χειροκίνητο παλετοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί   για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 37/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τρίτη 15/03/2016. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 500,00 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Δοϊνάκης Δημήτριος , τηλ 23843 50253) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε:

α) Πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας ,  έκδοσης τελευταίου εξαμήνου καθώς και

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της αριθμ. 37/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  του Δήμου.   

 

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 37/2016 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου    

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

                                                                                                                     

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη αναγκών σχολικών κοινοτήτων
Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png