ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αριδαία   10   Μαρτίου   2016

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                Αρ. Πρωτ.:6278

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384021226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου μας »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχημάτων των υπηρεσιών  του, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τα υπό ασφάλιση οχήματα περιγράφονται  ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ

ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-

ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1

ΚΗΙ 1695

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

13  HP

10/04/2016   - 10/04/2017

2

KHI 1693

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

3

ΚΗΙ 1683

ΦΟΡΤΗΓΟ

23 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

4

ΚΗΙ 1657

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

5

ΚΗΙ 1656

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

10/04/2016  - 10/04/2017

6

ΚΗΙ 1690

ΦΟΡΤΗΓΟ

88 HP

15/04/2016   - 15/04/2017

7

ΜΕ 48214

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

140 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

8

ΜΕ 87450

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

276 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

9

ΜΕ 122245

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΥΞ

102 PS

10/04/2016  -  10/04/2017

10

ΜΕ 111596

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

146 PS

10/04/2016  -  10/04/2017

11

ΚΗΥ 5821

ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

35 HP

10/04/2016 -  10/04/2017

12

ΚΗΥ 5818

ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

35 HP

10/04/2016 -  10/04/2017

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την  Πέμπτη 24  Μαρτίου 2016 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης .

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για κάθε όχημα χωριστά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν . Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία μπορεί να υποβάλλει προσφορά  για ένα ή και περισσότερα εκ των ανωτέρω οχήματα.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας . Αρμόδιος υπάλληλος η  κ. Πορτοκάλη Βασιλική και τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το  2384350273.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την  Πέμπτη 24  Μαρτίου 2016 , σε  σφραγισμένο φάκελο.

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                                                                                           

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

 

Το ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας , προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας, με απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και για διάστημα έως την υπογραφή της νέας σύμβασης (ολοκλήρωση  διαγωνισμού του Δήμου Αλμωπίας), καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή, 5-2-2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού:

1.      Είδη καθαριότητας:  2.904,21 €  με το ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του ενδεικτικού προϋπολογισμού – τεχνικών προδιαγραφών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α. . ( Καραϊσκάκη 31- δίπλα στον Β΄ Παιδικό Σταθμό).

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α.   τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00  έως και τις 14.00, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει να φέρει την υπογραφή σας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY KE.Κ.Π.-Α.

 

 

                                                                ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη αναγκών σχολικών κοινοτήτων Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       26-02-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   43

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   προμήθεια υδραυλικών υλικών , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  1242,79 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν την προμήθεια και εγκ/ση , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη   01-03-2016 και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο  Δημαρχείο

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ     

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθειας  υδραυλικών υλικών για την κάλυψη αναγκών των κάτωθι  σχολικών κοινοτήτων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

 3ο Δημοτικό Σχολειό Αριδαίας , Δημοτικό σχολειό & Νηπιαγωγείο Αψάλου , Δημοτικό σχολειό Νότιας , Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, Δημοτικό σχολειό Εξαπλατάνου, Δημοτικό σχολειό & Νηπιαγωγείο Γαρεφείου , Νηπιαγωγείο Πιπεριάς

Α/Α

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΒΡΥΣΗ tap ½ πράσινη

20 τεμάχια

5,00

100,00

2

ΚΑΖΑΝΑΚΙ πλαστικό

10 τεμάχια

29,42

294,20

3

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ γωνιακά1/2 pintossi

40 τεμάχια

6,30

252,00

4

ΒΡΥΣΗ τοίχου μονή

5 τεμάχια

19,70

98,50

5

ΣΙΛΙΚΟΝΗ logo

10 τεμάχια

5,60

56,00

6

ΣΠΑΣΤΟ ΣΙΦΟΝΙ  Φ 32+ 1 ¼

10 τεμάχια

2,05

20,50

7

ΒΑΝΑ ½ Θ-Θ bucati

10 τεμάχια

5,75

57,50

8

ΣΠΙΡΑΛ Θ-Θ 40cm

15 τεμάχια

3,08

46,20

9

ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 6Α

15 μέτρα

4,20

63,00

10

ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100

10 τεμάχια

2,25

22,50

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.010,40

 

 

 

ΦΠΑ 23%

   232,39

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.242,79

Αριδαία 24/02/2016

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       26-02-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   41

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   εργασίες συντήρησης σχολικών κοινοτήτων  , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν τις εργασίες , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη  01-03-2016    και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο   Δημαρχείο  

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων   της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) Δημοτικό σχολείο Σωσάνδρας : Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας ( αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επισκευή καπνοδόχου, τοποθέτηση πλακιδίων πεζοδρομίων

2) Νηπιαγωγείου Σωσάνδρας : Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας ( αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επιδιόρθωση και αντικατάσταση μερικών υδρορροών

3) Δημοτικό Σχολείο Δωροθέας: Επισκευή και συντήρηση λεβητοστασίου καθώς και συντήρηση της στέγης αλλαγή κεραμιδιών και αντικατάσταση μερικής ξυλείας

4) Νηπιαγωγείο Πιπεριάς Επισκευή και συντήρηση στέγης του λεβητοστασίου καθώς και συντήρηση της στέγης αλλαγή κεραμιδιών και αντικατάσταση μερικής ξυλείας

5) Δημοτικό σχολείο Ξιφιανής Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

6) Δημοτικό Σχολείο Αλώρου Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

7) 3ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας Επισκευή και συντήρηση στέγης( αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας καθώς και αντικατάσταση υδρορροών

8) 1ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας Επισκευή και συντήρηση στέγης υπάρχουσας κατασκευής σκεπαστού – κιόσκι

ΣΥΝΟΛΟ                          3.252,00

Φ.Π.Α. 23 %                        748,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     4.000,00

Αριδαία 24/02/2016

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας. Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       26-02-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   42

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   εργασίες συντήρησης σχολικών κοινοτήτων  , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  3.075,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν την προμήθεια και εγκ/ση , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη  01-03-2016    και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο   Δημαρχείο .

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων   της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.      

                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1)Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Πολυκάρπης : Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επισκευή και αντικατάσταση υδρορροών

2) Δημοτικό σχολείο Θηριόπετρας: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επισκευή και αντικατάσταση υδρορροών

3) Δημοτικό σχολείο Θεοδωρακίου: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

4) Δημοτικό σχολείο Φιλώτια: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας επισκευή και αντικατάσταση υδρορροών

5) Νηπιαγωγείο Υδραίας: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

6)Νηπιαγωγείο Εξαπλατάνου: Επισκευή και συντήρηση στέγης (αλλαγή κεραμιδιών και μερικής ξυλείας

 

ΣΥΝΟΛΟ                             2.500,00

ΦΠΑ 23%                                575,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              3.075,00

 

 

 

Αριδαία 24/02/2016

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 
Προμήθειας παραθύρου για τις ανάγκες της Σχολικής Κοινότητας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png