ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

                 ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕ.Κ.Π.-Α.(Ν.Π.Δ.Δ.)

 

 

 

Αριδαία, 5-4-2016

 

Αριθ. Πρωτ.: 499

 

Ταχ. Δ/νση  :

Ταχ. Κώδικας :

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο :

F A X :

Καραϊσκάκη  31

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Νάκα-Παυλίδου Παρ.

2384022237

23840 21830

 

 

     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-4-2016 ΕΩΣ 31-7-2016  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ.


 

Το ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας ,προκειμένου να  καλύψει τις ανάγκες  ιατρικής παρακολούθησης των νηπίων που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς, με απευθείας ανάθεση, καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να αναλάβει την παραπάνω υπηρεσία, όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη, 12-4-2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού:

1.      Υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης της υγείας των νηπίων των παιδικών σταθμών του ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας:  2.000,00 €.

 

Για περισσότερες πληροφορίες   μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α. . ( Καραϊσκάκη 31- δίπλα στον Β΄ Παιδικό Σταθμό).

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α.   τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00  έως και τις 14.00, σε σφραγισμένο φάκελο.  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY KE.Κ.Π.-Α.


ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειροκίνητου παλετοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                    Αριδαία  10/03/2016

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.          Αρ. Πρωτ.  6277

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειροκίνητου παλετοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ».

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί ένα χειροκίνητο παλετοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί   για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 37/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τρίτη 15/03/2016. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 500,00 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Δοϊνάκης Δημήτριος , τηλ 23843 50253) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε:

α) Πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η συνάφεια  του επαγγέλματός σας με το είδος της προμήθειας ,  έκδοσης τελευταίου εξαμήνου καθώς και

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της αριθμ. 37/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  του Δήμου.   

 

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 37/2016 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου    

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

                                                                                                                     

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αριδαία   10   Μαρτίου   2016

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                Αρ. Πρωτ.:6278

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πορτοκάλη Βασιλική.

Τηλ.: 23843 50273

Fax: 2384021226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου μας »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην  ασφάλιση  οχημάτων των υπηρεσιών  του, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τα υπό ασφάλιση οχήματα περιγράφονται  ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ

ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-

ΠΡΑΓ. ΙΣΧΥΣ (HP) ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1

ΚΗΙ 1695

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

13  HP

10/04/2016   - 10/04/2017

2

KHI 1693

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

3

ΚΗΙ 1683

ΦΟΡΤΗΓΟ

23 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

4

ΚΗΙ 1657

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

5

ΚΗΙ 1656

ΦΟΡΤΗΓΟ

17 HP

10/04/2016  - 10/04/2017

6

ΚΗΙ 1690

ΦΟΡΤΗΓΟ

88 HP

15/04/2016   - 15/04/2017

7

ΜΕ 48214

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

140 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

8

ΜΕ 87450

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

276 HP

10/04/2016  -  10/04/2017

9

ΜΕ 122245

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΥΞ

102 PS

10/04/2016  -  10/04/2017

10

ΜΕ 111596

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

146 PS

10/04/2016  -  10/04/2017

11

ΚΗΥ 5821

ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

35 HP

10/04/2016 -  10/04/2017

12

ΚΗΥ 5818

ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

35 HP

10/04/2016 -  10/04/2017

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά σε φάκελο, μέχρι και την  Πέμπτη 24  Μαρτίου 2016 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας. Στον φάκελο της προσφοράς εκτός από την οικονομική προσφορά, θα περιλαμβάνονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρακτόρευσης ή άσκησης εν γένει σχετικών υπηρεσιών ασφάλισης .

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για κάθε όχημα χωριστά και η προσφορά  ασφάλισης θα αφορά  μόνο την  κάλυψη των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων  σύμφωνα με την  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται και πέραν των υποχρεωτικών καλύψεων, πρέπει να δηλώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ότι προσφέρονται δωρεάν . Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία μπορεί να υποβάλλει προσφορά  για ένα ή και περισσότερα εκ των ανωτέρω οχήματα.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχει προϋπολογισθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Αλμωπίας όπως αυτός έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις για τα στοιχεία των οχημάτων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλμωπίας . Αρμόδιος υπάλληλος η  κ. Πορτοκάλη Βασιλική και τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το  2384350273.

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και την  Πέμπτη 24  Μαρτίου 2016 , σε  σφραγισμένο φάκελο.

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                                                                                           

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

 

Το ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας , προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας, με απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και για διάστημα έως την υπογραφή της νέας σύμβασης (ολοκλήρωση  διαγωνισμού του Δήμου Αλμωπίας), καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή, 5-2-2016.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί πίστωση συνολικού ποσού:

1.      Είδη καθαριότητας:  2.904,21 €  με το ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του ενδεικτικού προϋπολογισμού – τεχνικών προδιαγραφών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α. . ( Καραϊσκάκη 31- δίπλα στον Β΄ Παιδικό Σταθμό).

Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλλετε στο ανωτέρω γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α.   τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00  έως και τις 14.00, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει να φέρει την υπογραφή σας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY KE.Κ.Π.-Α.

 

 

                                                                ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη αναγκών σχολικών κοινοτήτων Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       26-02-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   43

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50206

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε   προμήθεια υδραυλικών υλικών , σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

 

Το κόστος    εκτιμάται στα  1242,79 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να αναλάβουν την προμήθεια και εγκ/ση , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη   01-03-2016 και ώρα 12:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο  Δημαρχείο

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024590)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ     

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθειας  υδραυλικών υλικών για την κάλυψη αναγκών των κάτωθι  σχολικών κοινοτήτων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

 3ο Δημοτικό Σχολειό Αριδαίας , Δημοτικό σχολειό & Νηπιαγωγείο Αψάλου , Δημοτικό σχολειό Νότιας , Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, Δημοτικό σχολειό Εξαπλατάνου, Δημοτικό σχολειό & Νηπιαγωγείο Γαρεφείου , Νηπιαγωγείο Πιπεριάς

Α/Α

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΒΡΥΣΗ tap ½ πράσινη

20 τεμάχια

5,00

100,00

2

ΚΑΖΑΝΑΚΙ πλαστικό

10 τεμάχια

29,42

294,20

3

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ γωνιακά1/2 pintossi

40 τεμάχια

6,30

252,00

4

ΒΡΥΣΗ τοίχου μονή

5 τεμάχια

19,70

98,50

5

ΣΙΛΙΚΟΝΗ logo

10 τεμάχια

5,60

56,00

6

ΣΠΑΣΤΟ ΣΙΦΟΝΙ  Φ 32+ 1 ¼

10 τεμάχια

2,05

20,50

7

ΒΑΝΑ ½ Θ-Θ bucati

10 τεμάχια

5,75

57,50

8

ΣΠΙΡΑΛ Θ-Θ 40cm

15 τεμάχια

3,08

46,20

9

ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 6Α

15 μέτρα

4,20

63,00

10

ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100

10 τεμάχια

2,25

22,50

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.010,40

 

 

 

ΦΠΑ 23%

   232,39

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.242,79

Αριδαία 24/02/2016

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 
Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Εργασίες συντήρηση σχολικών κοινοτήτων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.
Προμήθειας παραθύρου για τις ανάγκες της Σχολικής Κοινότητας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png