ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

               με τον ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αριδαία,28/01/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 1778

 

Ταχ. Δ/νση   : Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδικας: 584 00 Αριδαία

Τηλέφωνο:2384350291,2384350278,

FAX: 2384021226


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Αλμωπίας, σύμφωνα με την 7/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αλμωπίας».

1. Προϋπολογισμός: 61.500,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για τη «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου

Αλμωπίας». Αφορά στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των προνοιακών παροχών ενός Δήμου, προς τους

Δημότες του και τους Κατοίκους του. Οι προνοιακές παροχές διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: Ένταξη σε δομές Εκπαίδευσης,

Βοήθεια στο Σπίτι   και λοιπές παροχές πρόνοιας και Οικονομική Βοήθεια. Αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ της αναλυτικής

Διακήρυξης.

2.Διαδικασία: Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα  (από τεχνική και οικονομική άποψη) προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών στο Μέρος Β της αναλυτικής Διακήρυξης.

3.Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά  ή νομικά  πρόσωπα ή ενώσεις  ή κοινοπραξίες  ή υπό σύσταση  κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε  συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

-είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  είναι εγκατεστημένα στα κράτη –  μέλη που έχουν υπογράψει τη  Συμφωνία περί Δημοσίων

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή  του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

-δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση

υποβολής υποψηφιότητας από  ενώσεις νομικών ή  φυσικών  προσώπων, κοινοπραξίες, υπό  σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από

περισσότερα  του  ενός  πρόσωπα, που υποβάλλουν  από  κοινού υποψηφιότητα,   τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,

και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

 

4.Εγγύηση Συμμετοχής: ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι χίλια Ευρώ, 1.000,00 € (2% του προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ.)

 

5.Κριτήριο Κατακύρωσης:  Η πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) Προσφορά.

 

6.Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

 

7.Λήξη Έργου: Η λήξη ολοκλήρωσης του έργου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Τα επιμέρους παραδοτέα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.

 

8.  Ημερομηνία και  τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο  διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί την  18/02/2015 και ώρα

12:00π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία).

9.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν την Προσφορά  τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή  με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους. Όλες οι προσφορές πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την 18 / 02 /2015 και ώρα 12:00π.μ. με ευθύνη του υποψηφίου.

10.Πληροφορίες και παραλαβή  συμβατικών τευχών:  Tο  αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης  διατίθεται  μέσω  της  ιστοσελίδας

www.dimosalmopias.gov.gr και από την έδρα του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ


Ταχ. ∆/νση     : Πλατεία Αγγελή Γάτσου              Αριδαία, 29/12/2014

Ταχ. Κώδικας: 584 00 Αριδαία                           Αριθμ.Πρωτ.:34895

Τηλέφωνο:2384350291,2384350278,

FAX: 2384021226


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-π.Γ.∆.Μ. – Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης»

 

Ο ∆ήμος Αλμωπίας, σύμφωνα με την 241/22-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την ενταγμένη πράξη με τίτλο

«Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-π.Γ.∆.Μ.

– Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».

1. Προϋπολογισμός: 65.890,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «Υλοποίηση της πράξης

Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-π.Γ.∆.Μ. – Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης». Αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 3: ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας & ανάδειξης, το οποίο αναφέρεται σε δράσεις των WP2 & 5. Αναλυτικά το αντικείμενο του προς προκήρυξη Έργου περιγράφεται στο Παράρτημα «Β1.Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου» της αναλυτικής ∆ιακήρυξης.

2.∆ιαδικασία: Πρόχειρος   διαγωνισμός   με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα (από τεχνική   και   οικονομική άποψη) Προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Α6.  ∆ιενέργεια

διαγωνισμού-αξιολόγηση προσφορών, της αναλυτικής ∆ιακήρυξης.

3.∆ικαίωμα συμμετοχής: ∆ικαίωμα  συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

-είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

-δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού.  Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής  υποψηφιότητας  από  ενώσεις νομικών  ή  φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος ∆ιαγωνισμού,

και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στις παραγράφους ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής (2.4)

και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (2.5) του Μέρους Α της αναλυτικής ∆ιακήρυξης.

4.Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού  του  Έργου  (εκτός  του  αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το  ύψος της Εγγυητικής

Επιστολής Συμμετοχής είναι χίλια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά ( 1.071,38 € ).

5.Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) Προσφορά.

6.Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ∆ιασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 2013, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

7.Λήξη Έργου: Η λήξη του έργου είναι η 06/02/2016. Τα επιμέρους παραδοτέα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου.

8. Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 27/01/2015 και ώρα 12.00  π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου,

∆ημαρχείο, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία).

9.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην έδρα του ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους,   σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο Μέρος Α5.1 της αναλυτικής διακήρυξης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 27/01/2015 και ώρα 12.00 π.μ.

10.Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών: Η διάθεση του Τεύχους της ∆ιακήρυξης, πλην της οικονομικής προσφοράς, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ∆ήμου Αλμωπίας ( www.dimosalmopias.gov.gr ), ενώ η παραλαβή της οικονομικής προσφοράς της ∆ιακήρυξης γίνεται κατόπιν έγγραφης Αίτησης των Υποψηφίων. Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων, δηλαδή Επωνυμία, ∆ιεύθυνση, Αριθμός Τηλεφώνου και ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Απαραιτήτως θα αναφέρεται και Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την  επικοινωνία  της  Επιτροπής  με  τους  Υποψηφίους,  κατά τα  στάδια  του  διαγωνισμού.  Οι  Αιτήσεις Παραλαβής της οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και πρωτοκολλούνται το αργότερο μέχρι και μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών, και ώρα 14:00.

Η διάθεση της Οικονομικής Προσφοράς γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο είτε από τρίτο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο, πρόσωπο, είτε με ταχυμεταφορική (courier), σύμφωνα με όσα

διαλαμβάνονται στο Μέρος Α1.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.23843 50291 &

50278 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Σαμάντη Σοφία.

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος
IPA-CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας–
Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΑΔΑ: 6ΛΕ2ΩΨΩ-ΧΙΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                 ΑΡΙΔΑΙΑ: 05-12-2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:  33236 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)’

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ), προϋπολογισμού 7.370,16 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.  

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς  ΦΠΑ, ήτοι 119,84 € . Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ).

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.23843 50291 & 50278 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Σαμάντη  Σοφία.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png