ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                             ΑΡΙΔΑΙΑ: 26-02-2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:3970

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)’

 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ), προϋπολογισμού 52.834,50 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Πέμπτη 12-03-2015 και ώρα 10:00  μέχρι  10:30.  Οι προσφορές  μπορεί  να αποστέλλονται  με οποιοδήποτε τρόπο, με  την απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέχονται  στο  δήμο  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  από  τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός θα  διεξαχθεί σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  (Υπ. Αποφ.11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με  την  εμπορία και  διάθεση υλικών  συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ).

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.23843 50291

& 50254 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ.

 

 

Ο Δήμαρχος

Ε.Δ.

 

Τσιμτσιρίδης Ν. Γεώργιος

 Αντιδήμαρχος Αλμωπίας

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Εκτύπωση
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           ΑΡΙΔΑΙΑ:          26-02-2015

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:          3969

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ’

 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 34.938,15 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 06/03/2015 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέχονται  στο  δήμο  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  από  τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.  Αποφ.

 

11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση κάδων απορριμμάτων.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.23843 50291

 

& 50254 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ.


 

Ο Δήμαρχος 

Ε.Δ.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Αλμωπίας


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

               με τον ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αριδαία,28/01/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 1778

 

Ταχ. Δ/νση   : Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδικας: 584 00 Αριδαία

Τηλέφωνο:2384350291,2384350278,

FAX: 2384021226


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Αλμωπίας, σύμφωνα με την 7/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αλμωπίας».

1. Προϋπολογισμός: 61.500,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για τη «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου

Αλμωπίας». Αφορά στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των προνοιακών παροχών ενός Δήμου, προς τους

Δημότες του και τους Κατοίκους του. Οι προνοιακές παροχές διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: Ένταξη σε δομές Εκπαίδευσης,

Βοήθεια στο Σπίτι   και λοιπές παροχές πρόνοιας και Οικονομική Βοήθεια. Αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ της αναλυτικής

Διακήρυξης.

2.Διαδικασία: Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα  (από τεχνική και οικονομική άποψη) προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών στο Μέρος Β της αναλυτικής Διακήρυξης.

3.Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά  ή νομικά  πρόσωπα ή ενώσεις  ή κοινοπραξίες  ή υπό σύσταση  κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε  συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

-είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  είναι εγκατεστημένα στα κράτη –  μέλη που έχουν υπογράψει τη  Συμφωνία περί Δημοσίων

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή  του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

-δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση

υποβολής υποψηφιότητας από  ενώσεις νομικών ή  φυσικών  προσώπων, κοινοπραξίες, υπό  σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από

περισσότερα  του  ενός  πρόσωπα, που υποβάλλουν  από  κοινού υποψηφιότητα,   τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,

και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

 

4.Εγγύηση Συμμετοχής: ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι χίλια Ευρώ, 1.000,00 € (2% του προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ.)

 

5.Κριτήριο Κατακύρωσης:  Η πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) Προσφορά.

 

6.Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

 

7.Λήξη Έργου: Η λήξη ολοκλήρωσης του έργου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Τα επιμέρους παραδοτέα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.

 

8.  Ημερομηνία και  τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο  διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί την  18/02/2015 και ώρα

12:00π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία).

9.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν την Προσφορά  τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή  με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους. Όλες οι προσφορές πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την 18 / 02 /2015 και ώρα 12:00π.μ. με ευθύνη του υποψηφίου.

10.Πληροφορίες και παραλαβή  συμβατικών τευχών:  Tο  αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης  διατίθεται  μέσω  της  ιστοσελίδας

www.dimosalmopias.gov.gr και από την έδρα του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png