ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                           Αριδαία 12/10/2015                  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                         Αρ. πρωτ.  29237 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

     Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις  20/10/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ » προϋπολογισμού 29.993,74 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

     Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 59/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

    Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης - πλην της οικονομικής προσφοράς - μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται ( www.dimosalmopias.gov.gr).

    Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 11:00.

    Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

·         Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

·         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για έργα κατηγορίας και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

·         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 6.447,51 € και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 17.937,64 € (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 487,71 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

    Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7326.0019 ).

    Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Λουμπουνάκη Δήμητρα  (τηλ. 23843-50251).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΟΡ ΘΗ  Ε Π ΑΝ ΑΛ Η ΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριδαία                                        12/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                       Αρ. πρωτ.       28649

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις  08/10/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ » προϋπολογισμού 29.993,74 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες

μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 59/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης  -  πλην  της οικονομικής προσφοράς  -  μπορούν να παραληφθούν  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (  www.dimosalmopias.gov.gr).

Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 11:00.

Στην δημοπρασία θα γίνουν δεκτές:

-Μεμονωμένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

-Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για έργα κατηγορίας και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

-Κοινοπραξίες εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένες  στα Περιφερειακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 6.447,51 €  και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού  17.937,64 €  (ποσά από τον προϋπολογισμού

του έργου χωρίς ΦΠΑ).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται    σε    2%    επί του προϋπολογισμού    του έργου, δηλαδή σε

487,71 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7326.0019 ).

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Λουμπουνάκη Δήμητρα  (τηλ. 23843-50251).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ »

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ» Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ο ΡΘ Η Ε Π ΑΝ ΑΛΗ ΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝΑριδαία                                          12/10/2015

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                 Αρ. πρωτ.28648

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις  20/10/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ » προϋπολογισμού

14.959,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες

μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 09/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης  -  πλην  της οικονομικής προσφοράς  -  μπορούν να παραληφθούν  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (  www.dimosalmopias.gov.gr).

Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 10:00.

Στην δημοπρασία θα γίνουν δεκτές:

-Μεμονωμένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

-Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον

ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένες  στα Περιφερειακά

Μητρώα (Εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 2.781,85 € και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 9.380,26 € (ποσά από τον προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται    σε    2%    επί του προϋπολογισμού    του έργου, δηλαδή σε

243,24 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7326.0017 ).

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Λουμπουνάκη Δήμητρα  (τηλ. 23843-50251).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ »

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ » Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αριδαία 25/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                      Αρ. πρωτ. 27582

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

     Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις  08/10/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, (Πλατεία Αγγελή Γάτσου Αριδαία) θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ » προϋπολογισμού 19.820,68   Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

     Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, της μελέτης με αριθ. 7/2015, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

    Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, οδός Πλ. Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, τηλ.: 2384350251-257. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης - πλην της οικονομικής προσφοράς - μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται ( www.dimosalmopias.gov.gr).

    Ώρα έναρξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή ορίζεται η 10:00.

    Στην δημοπρασία  θα γίνουν δεκτές:

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, 
  2. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (32.487,67 €).

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  σε  2%  επί του προϋπολογισμού  του έργου, δηλαδή σε 322,29 €, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας.

    Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ (ΚΑ: 30/7323.0016 ).

    Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την υπάλληλο Κετικίδου Δάφνη  (τηλ. 23843-50256).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ» Εκτύπωση
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ»

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ),ΔΕ ΕΞ/ΤΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png