ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ>> Β' ΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Τ.Κ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

 

Αριδαία 01/08/2016

 

Αριθ. Πρωτ.19198  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Ν.Πέλλης

Διακηρύσσει ότι:

Ύστερα από την 119/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου Αλμωπίας που αφορά τον “καθορισμό των όρων για τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ”, εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρόκτημα ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ με τους παρακάτω όρους:

 

  1. Η δημοπρασία θα γίνει στην Αριδαία στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα Δ.Σ. την19-08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  από 10:00π.μ.ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (3/2016 ΑΔΣ). Το κατώτερο όριο μισθώματος ορίζεται στα (20.00€ το στρέμμα) ετησίως και αφορά στις εξής εκτάσεις:

·            Αγροτεμάχιο με αριθ.1692 έκτασης 2.002τ.μ.

·            Αγροτεμάχιο με αριθ.1725 έκτασης 3.861τ.μ. (πρώην σχολικός κλήρος) της Τ.Κ.        

       ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ.

 

  1. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για 5  έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

  1. Η πρώτη προσφορά ορίζεται ως:
  • Για το αγροτεμάχιο με αριθ.1692 έκτασης 2.002τ.μ., δηλαδή  40,04 € ετησίως.
  • Για το αγροτεμάχιο με αριθ.1725 έκτασης 3.861τ.μ., δηλαδή  77,22 €
  1. Για να γίνει κανείς δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ποσού που ορίζεται  στο 10%της πρώτης προσφοράς για εγγύηση.
  2. Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
  3. Οφειλέτες του Δήμου δε γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία.

 

     Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Κ. Αριδαίας και

     της Τ.Κ.ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ.

Για το σύνολο των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Εσόδων τις εργάσιμες μέρες και ώρες η’ να αναζητήσουν διαδικτυακά την με αριθ. 119/2016 απόφαση Ο.Ε. ( ΩΦΓΦΩΨΩ-8ΝΜ)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΥΔΡΑΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΨΑΛΟΥ
Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αριδαίας.
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png