ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού Λυκοστόμου Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού Λυκοστόμου''
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ»

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας, μετά από το με αρ. πρωτ. 7640/02-04-2018 Πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας της Επιτροπής που ορίσθηκε με την με αρ. 33135/2233/12-12-2017 Απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας, την με αρ. 83/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την με αρ. 6217/24-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) , σύμφωνα και την με αρ. 275/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα του άρθρου 16 αυτής, διακηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικής μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης , Ληξιαρχείου (Δ.Ε.Αριδαίας) και Αλλοδαπών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προθεσμία Υποβολής προτάσεων: από 10/05/2018 έως και 29/05/2018 ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 270/81.
Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (μισθίου)

Θα πρέπει ιδανικά το κτίριο να βρίσκεται πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Αλμωπίας διότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση με τον κεντρικό server και το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Δήμου με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών. Ειδάλλως είναι απαραίτητο να έχει εγκατεστημένο δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, προκειμένου να γίνει εφικτή η ανωτέρω σύνδεση και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας.

Να είναι νομίμως αδειοδοτημένο ακίνητο και να διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση προκειμένου να μπορέσουν να εγκατασταθούν άμεσα οι υπηρεσίες μας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα ωφέλιμης επιφάνειας έκτασης περίπου εκατόν εβδομήντα πέντε (175) τετραγωνικών μέτρων, διαρρυθμισμένο ανάλογα, με βοηθητικούς και άλλους απαραίτητους χώρους. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει βοηθητικό χώρο με εύκολη εσωτερική  πρόσβαση, ιδανικά υπόγειο, ωφέλιμης επιφάνειας  όσο του ισογείου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος και αρχείο των υπηρεσιών που θα στεγαστούν. Οι Υπηρεσίες που θα στεγαστούν θα πρέπει να είναι διακριτά διαχωρισμένες με κατάλληλα διαμορφωμένους και διακριτούς χώρους, διότι έχουν άλλα αντικείμενα. Επίσης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο για την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων και να διαθέτουν δύο W.C . ανά Υπηρεσία. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ομαλή κλίση φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους, στις εισόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση με ασφάλεια των  Α.Μ.Ε.Α. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει αυτόνομη θέρμανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο. Τέλος θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.τ.λ.)όπως αναφέρεται στο κτηριολογικό κανονισμό

Κατά την τελική κρίση καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

  • Η ειδικότερη θέση του ακινήτου στην πόλη της Αριδαίας.

  • Η τήρηση των διατάξεων για την Πυροπροστασία.

  • Η γενική κατάσταση/ διαμόρφωσή του.

2) Χρονική Διάρκεια μίσθωσης – έναρξη μισθωτικής περιόδου.
Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα (9) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) επιπλέον χρόνια, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου.
Ο Δήμος Αλμωπίας διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, πριν λήξει η συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα μπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει μισθώσει ο Δήμος και για κανέναν προβαλλόμενο λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας με άλλη δημοτική υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόμενης υπηρεσίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο Δήμος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το εκμισθωτή τριάντα (30) ημέρες πριν τη λύση της σύμβασης.

Η ανώτατη τιμή μισθίου το μήνα είναι το πολύ εφτακόσια (700) € μηνιαίως3) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο 2384350206 αρμόδιος Υπάλληλος κ. Λαζοπούλου Αρχοντούλα . Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ"
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΣΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ¨
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png