ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(23/7/2014) Εκτύπωση
 

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΗΣ  ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 

 

Κατόπιν:

 

1.Της αρίθμ. 9406/17-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΨΩ-Σ6Φ) διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου διεθνή  διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια  λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του     ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ , της   ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.,  της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της   Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, ο οποίος κρίθηκε άγονος και δεν προέκυψε ανάδοχος  για την παρακάτω ομάδα:

 

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) είδη γενικής καθαριότητας, για τις ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»    

 

2.  Της αριθμ. 135/30-05-2014    Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός για την παραπάνω ομάδα και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, για την συγκεκριμένη ομάδα.

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 01-08-2014 , στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την ανωτέρω ημέρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

 

     Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας (για την παραπάνω ομάδα ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.989,95 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014  της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» 10.000,00 στον Κ.Α 10.6634.01 και το υπόλοιπο ποσό της απαιτούμενης πίστωσης θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2015 της δημοτικής επιχείρησης .

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                         

 

 

                                                                                Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

                                                         ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτών λογιστών Εκτύπωση
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας εκδίδει την παρούσα πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να επιλέξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν για λογαριασμό της τον τακτικό διαχειριστικό της έλεγχο για το έτος 2014.

Μετά τη διαδικασία ελέγχου της Επιχείρησης οι ανάδοχοι της εργασίας υποχρεούνται να παραδώσουν στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έκθεση ελέγχου στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματά του.

Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η βεβαίωση της επαγγελματικής τους εμπειρίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση πρόσθετης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα σταλούν στο πρωτόκολλο της  Επιχείρησης σε κλειστούς φακέλους και στη διεύθυνση Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, πλατεία Αγγελή Γάτσου, Νέο Δημαρχείο 58400 Αριδαία Πέλλας , έως την 18η Αυγούστου 2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2384024590 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενημέρωση ΜΠΕ λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας ΑΡΙΔΑΙΑ Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι:

Το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/ για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/ Έντυπο Δ11), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. Πρωτ. 839/14/9.4.2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και αφορά το έργο:  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία « ΑΡΙΔΑΙΑ» και κωδικό αριθμό «1002109» της εταιρείας με την επωνυμία « VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» που είναι κατασκευασμένος στο Δ. Αλμωπίας Π.Ε. Πέλλας Π.Κ.Μ. (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ :87) : Χ=332.584,204 Υ=4.450.202,769, βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής με κωδικό « GR1240008 ZEΠ, ΟΡΟΣ ΒΟΡΡΑΣ» ( υποκατηγορία Α2 – ομάδα 12Η Ειδικά έργα και δραστηριότητες με α/α6 ).

Φορέας Υλοποίησης του έργου: VODAFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 27/6/2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 22/08/2014.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 27/6/2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 14/8/2014.

3. Αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια υπηρεσία της Π.Κ.Μ. για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των έγγραφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας  (τηλ. 2381351263) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση /Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/ Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκληση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα « Γιαννιτσά» στις 27-06-2014.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορά υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ αριθ. οικ. :1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’)

Προμήθεια Ελαστικών για τα δημοτικά οχήματα Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία     16 / 07 / 2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 20613

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50274

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε προμήθεια 44 ελαστικών  για την αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών των οχήματά του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της %) επί του επισυναπτόμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού (51/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου) . Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο ανωτέρω τμήμα όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και 22-07-2014, και ώρα  14:00 μ.μ., σε σφραγισμένο φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολική πίστωση συνολικού ποσού € 8.658,39.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .          

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ο Δήμαρχος

 

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Πατήστε εδώ) 

Ενημέρωση ΜΠΕ λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι:

Το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/ για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/ Έντυπο Δ11), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. Πρωτ. 839/14/9.4.2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και αφορά το έργο:  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία « ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ» και κωδικό αριθμό «1001939» της εταιρείας με την επωνυμία « VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» που είναι κατασκευασμένος στο Δ. Αλμωπίας Π.Ε. Πέλλας Π.Κ.Μ. (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ :87) : Χ=342.751,65 Υ=4.538.509,71, βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής με κωδικό « GR1240009 ZEP, ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ, ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ» ( υποκατηγορία Α2 – ομάδα 12Η Ειδικά έργα και δραστηριότητες με α/α6

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 15/7/2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 02/09/2014.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 15/7/2014 και ημερομηνία λήξης αυτής η 26/8/2014.

3. Αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια υπηρεσία της Π.Κ.Μ. για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των έγγραφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας  (τηλ. 2381351263) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση /Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/ Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκληση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα « Γιαννιτσά» στις 15-07-2014.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορά υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ αριθ. οικ. :1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’)

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png