ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

                ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

Αριδαία  18 Σεπτεμβρίου 2014

 

                Αριθμ. Πρωτ.: 25997

 

 


Π Ρ Ο Σ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Αγγ.Γάτσου

Τ.Κ.              : 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Αρμόδιος    : Λαζοπούλου Αρχοντούλα

Τηλέφωνο  : 2384350206

Fax               : 23840-21226

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

(ΟΠΩΣ Ο  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Αλμωπίας
(άρθρο 67 του Ν.3852/2010),  που θα γίνει   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας και
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου,την  23η   του μηνός 
Σεπτεμβρίου έτους  2014,ημέρα Τρίτη   και ώρα  16.00΄,  για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σύμφωνα με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
                      ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

2.       

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας(ΔΗ.ΚΕ.Α.)  

3.       

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010).

4.       

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

5.       

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

6.       

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλμωπίας.

7.       

Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/09/2014-31/08/2019, σύμφωνα με το άρθρο  246 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)  

8.       

Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 148/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, για την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωματικών τους  ως μέλη για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

9.       

Νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας  σε Τράπεζες

10.   

Αίτηση της κας Καραπάνου Παντελίτσας συζ Χρήστου για μείωση μισθώματος των Δημοτικών κατασκευών – ευκολιών δασικής αναψυχής στην περιοχή «Δασάκι»

11.   

Διαγραφή λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους

12.   

 Αντικατάσταση μελών στις επιτροπές προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα  άρθρα 28  του ΕΚΠΟΤΑ και του Δ.Κ.Κ. – Ν.3463/2006 και τροποποίηση της αρίθμ. 296/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.                                    

13.   

Ορισμός εκπροσώπων και αντικαταστατών  αυτών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης  βεβαιώσεων του Δήμου Αλμωπίας  για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών 

14.   

Καθορισμός του χρόνου κατάθεσης  δικαιολογητικών  για την ανανέωση των αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας.

15.   

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Αλμωπίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων- Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 61.500,00 ευρώ για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2014.

16.   

Τήρηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου και σύσταση επιτροπής.

17.   

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2015.

18.   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014

19.   

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗΚΕΑ), έτους 2014 (αρίθμ. 51/2014 Απόφαση Δ.Σ. ΔΗΚΕΑ)

20.   

Μονοδρόμηση της οδού Ανδριανουπόλεως  στο κέντρο της Αριδαίας.(αρίθμ. 32/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

21.   

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας (αρίθμ. 33/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

22.   

Καθορισμός του τύπου του εκθετηρίου πωλούμενων προϊόντων  καθώς και της εμφάνισης–συμπεριφοράς  των πωλητών λαϊκών αγορών (αρίθμ. 34/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

23.   

Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την   καθαριότητα  των Λαϊκών Αγορών  του Δήμου Αλμωπίας και του τρόπου έκθεσης και πώλησης των προϊόντων(αρίθμ. 35/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

24.   

Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης υποέργου 5 «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων οικισμού  Αριδαίας» της πράξης  (340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

25.   

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  με διαπραγμάτευση σε συνέχεια  του άγονου ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού προμήθειας  λοιπών αναλώσιμων  ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού ) για τις ανάγκες της Λουτρά Λουτρακίου  Δήμου Αλμωπίας Α.Ε., για ένα έτος. Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση  και έκδοση σχετικής πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

26.   

Αποδοχή – Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

27.   

Απολογισμός – Τελική Έκθεση Αξιολόγησης   Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2011-2014

28.   

Τροποποίηση της αρίθμ.  324/25-10-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην ανανέωση συνδρομής του Δήμου Αλμωπίας στην νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

29.   

Τροποποίηση της αρίθμ. 138/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.

30.   

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που έχει έδρα στα Λουτρά Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

 

 

 

Προκήρυξη για σύμβαση 4 καθαριστριών Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΡΙΔΑΙΑ 17/09/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 159

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                 ΑΔΑ: 7ΜΕΦΟΚΛΙ-ΣΣΦ

 

                                                                                    

 

 

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ για το σχολικό έτος 2014-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Αλμωπίας, έχοντας υπόψη του :

 

 1.Την παρ.1 της Εγκυκλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, με αρ.πρωτ. 606/148/12934-2.9.2011 σύμφωνα με την οποία: “Από 1.9.2011 το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, φορέας υποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους

καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/βαθμιας ή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις

 

2. Το άρθρο 6 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄159/2012), η περιπτ. γ΄ της παραγράφου 1 του Ν. 3870/2010(Α΄138), όπως είχε αντικατασταθεί

 

3. Την με αριθμ. 606/757/65176  Αθήνα,01/09/2014 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

 

4.Την με αριθμ. 98687/Δ4/2-9-2011 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: “Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας σε όλη τη χώρα”.

 

 

5.Την με αριθμ.02/05-09-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

                                       

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ θα προβεί στην  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) καθαριστές / καθαρίστριες για το σχολικό έτος 2014-2015 για την κάλυψη των αναγκών των  παρακάτω σχολικών μονάδων ως εξής:

1.    1ο ΕΠΑΛ   Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

2.    2ο ΕΠΑΛ Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων)

3.      ΕΚ Αριδαίας ( 14 αίθουσες κλασσικών τμημάτων )

4.    Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας (14 αίθουσες κλασσικού τμήματος)

λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ. για το Χρονικό διάστημα από την ημερομηνία Σύμβασης έως 30-06-2015.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες η να έχουν την ελληνική υπηκοότητα και έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, από διάφορες πηγές να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4.  Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Tοπικού Διαμερίσματος Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας στο οποίο βρίσκονται οι σχολικές  μονάδες στις οποίες θα προσληφθούν καθαριστές και καθαρίστριες .

 

5. Να μην έχει συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

6. Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος/η για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

7. Να είναι άνεργος/η για τουλάχιστον 12 μήνες. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος / α άνεργος/η θα επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

 

1. Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των Τοπικών  Διαμερισμάτων  στα οποία βρίσκονται οι σχολικές  μονάδες στις οποίες θα προσληφθούν καθαρίστριες  του Δήμου Αλμωπίας.

 

2.  Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και μεταξύ αυτών, εκείνοι που έχουν περισσότερα τέκνα εν ζωή (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι), ανεξάρτητα εάν είναι ανήλικα ή ενήλικα και μεταξύ αυτών εκείνοι που έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

3. Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι με 4 τέκνα και άνω και ακολουθούν οι υποψήφιοι με τρία τέκνα. Υποψήφιος γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προηγείται όλων ανεξάρτητα εάν το εισόδημά του υπερτερεί των λοιπών συνυποψηφίων του.

 

4. Τέλος κατατάσσονται όλοι οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων τους και το εισόδημά τους.

 

Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, των Διευθυντών του Σχολικού συγκροτήματος και των ενδιαφερομένων

 

             

 

 

 

                ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικ. έτους 2014. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα και ότι δεν εργάζονται σε κάποιο άλλο Δημόσιο Φορέα.

8. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας.

9. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Αλμωπίας που στεγάζεται στην Αριδαία Πλατεία Αγγελή Γάτσου (Δημαρχείο). Αρμόδια

υπάλληλος κ. Παπασάββα Αργυρώ τηλ. 2384350284 - 2384021113. Από 18-09-2014 έως 22-09-2014 στις 10:00 π.μ.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως και την 30-06-2015 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι Αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών.

Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην είσοδο του Σχολικού Συγκροτήματος , στο κτίριο του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αρχείο αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Εκτύπωση
 

                                                                                ΑΔΑ: Ω26ΓΟΚΛΙ-ΓΗΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΡΙΔΑΙΑ 16/09/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 221

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ για το σχολικό έτος 2014-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Αλμωπίας, έχοντας υπόψη του :

1.Την παρ.1 της Εγκυκλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, με αρ.πρωτ. 606/148/12934-2.9.2011 σύμφωνα

με την οποία: “Από 1.9.2011 το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, φορέας υποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους

καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/βαθμιας ή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις

2. Το άρθρο 6 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄159/2012), η περιπτ. γ΄ της παραγράφου 1 του Ν. 3870/2010(Α΄138), όπως είχε αντικατασταθεί

3. Την με αριθμ. 606/757/65176  Αθήνα,01/09/2014 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

4.Την με αριθμ. 98687/Δ4/2-9-2011 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: “Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας σε όλη τη χώρα”.

5.Την με αριθμ.21/01-09-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ θα προβεί στην  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με πέντε (5) καθαριστές / καθαρίστριες για το σχολικό έτος 2014-2015 για την κάλυψη των αναγκών των παρακάτω σχολικών μονάδων ως εξής:

1.  3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Αριδαίας (11 αίθουσες κλασσικών τμημάτων και 1 αίθουσα ολοήμερου)

2. 3ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας ( 2 αίθουσες κλασσικών τμημάτων και 1 αίθουσα ολοήμερου)

3. Δημοτικό σχολείο Θεοδωρακίου, ( 2 αίθουσες κλασσικών τμημάτων )

4. Νηπιαγωγείο Σωσάνδρας (1 αίθουσα κλασσικού τμήματος και 1 αίθουσα ολοήμερου)

5. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου  Αψάλου (8 αίθουσες κλασσικών τμημάτων και 3 αίθουσες ολοήμερου)

 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή για την άμεση ανάγκη πρόσληψης καθαριστή η καθαρίστριας λόγω συνταξιοδότησης των υπηρετούντων για το Χρονικό διάστημα από την ημερομηνία Σύμβασης έως 30-06-2015.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες η να έχουν την ελληνική υπηκοότητα και έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, από διάφορες πηγές να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των Τοπικών  Διαμερισμάτων  στα οποία βρίσκονται οι σχολικές  μονάδες στις οποίες θα προσληφθούν καθαρίστριες  του Δήμου Αλμωπίας. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος των Τοπικών Διαμερισμάτων  θα επιλεγεί υποψήφιος/α που είναι δημότης του Δήμου Αλμωπίας.

5. Να μην έχει συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

6. Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος/η για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

7. Να είναι άνεργος/η για τουλάχιστον 12 μήνες. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος / α άνεργος/η θα

επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1. Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των Τοπικών  Διαμερισμάτων  στα οποία βρίσκονται οι σχολικές  μονάδες στις οποίες θα προσληφθούν καθαρίστριες  του Δήμου Αλμωπίας.

2. Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και μεταξύ αυτών, εκείνοι που έχουν περισσότερα τέκνα εν ζωή (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι), ανεξάρτητα εάν είναι ανήλικα ή ενήλικα και μεταξύ αυτών εκείνοι που έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

3. Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι με 4 τέκνα και άνω και ακολουθούν οι υποψήφιοι με τρία τέκνα. Υποψήφιος γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προηγείται όλων ανεξάρτητα εάν το εισόδημά του υπερτερεί των λοιπών συνυποψηφίων του.

4. Τέλος κατατάσσονται όλοι οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων τους και το εισόδημά τους.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας

θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, των Διευθυντών του Σχολικού συγκροτήματος και των ενδιαφερομένων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικ. έτους 2014. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα και ότι δεν εργάζονται σε κάποιο άλλο Δημόσιο Φορέα.

8. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας.

9. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Αλμωπίας που στεγάζεται στην Αριδαία Πλατεία Αγγελή Γάτσου (Δημαρχείο). Αρμόδια

υπάλληλος κ. Παπασάββα Αργυρώ τηλ. 2384350284 - 2384021113. Από 16-09-2014 έως 19-09-2014.

.Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως και την 30-06-2015 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι Αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών.

Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην είσοδο του Σχολικού Συγκροτήματος , στο κτίριο του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ                                    Προς                                                  

                                                                              ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         

                                                                  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                      ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

                                                                                             

               

Επώνυμο:…………………….….…..               Σας παρακαλώ να προσλάβετε     

                                                          ως καθαριστή/στρια στο Δημοτικό

 

Όνομα:………………………………..                 ………………………………………………

 

                                                                                               

Πατρώνυμο:………………………….                                                                                                                                                                                                   

Μητρώνυμο:…………………………                                                                   

                                                                                                                                               

Κάτοικος:…………………………….                                                                     

                                                                                                                                               

Αριθ. Ταυτότ.:……………………….                                                                  

                                                                                                                                               

Α.Φ.Μ……..……………………..……                                                                    

                                                                                                                                               

Τηλέφ…………………………………                                                                       

                                                                                                                                               

Αριδαία…………………………                                                                             

               

 

 

 

 

                                                                                                                               

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ                                                                                           

                                                                                                                                               

                1. Αίτηση                                                                                                            

                2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας                                            

 

 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Εκτύπωση
 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλμωπίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλμωπίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλμωπίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα προγράμματα που αναφέρονται στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Η αίτηση μπορεί να βρεθεί σε επεξεργάσιμη μορφή Ε Δ Ω. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                     Αριδαία     12-09-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.              Αριθ. Πρωτ.:25260

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                          

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291-50278                      ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Fax: 2384 21226

                                              

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ , ΤΗΣ  «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

                                                                                                     

Κατόπιν:

 

1.Της αριθ. 15764/03-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ) διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, ο οποίος σύμφωνα με την αριθ. 120/08-07-2014(ΑΔΑ: 7ΠΣ9ΩΨΩ-2ΣΓ) απόφαση Δ.Σ. η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 10540/27-08-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, κρίθηκε άγονος στο σύνολό του  και ματαιώνει το διαγωνισμό και εγκρίνει   την διαδικασία ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης  για όλες τις παρακάτω ομάδες:

 

  1. ΟΜΑΔΑ  Α΄   ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
  2. ΟΜΑΔΑ Β΄    ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι και  την Τετάρτη 24-09-2014 και ώρα 15.00μμ, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης (15764/03-06-2014 ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ)  και να προσκομίσουν μέχρι και  την ανωτέρω ημέρα και ώρα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

       

     Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας για όλες τις παραπάνω ομάδες ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστη όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Α ενδεικτικός προϋπολογισμός (19.264,92ευρώ συνολικά)  της διακήρυξης με αριθ.: 15764/03-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ) έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014  του Δήμου και των αντίστοιχων νομικών του προσώπων και το υπόλοιπο ποσό των τυχόν απαιτούμενων πιστώσεων θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 των νομικών προσώπων του Δήμου Αλμωπίας .

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                         

                                                                                                                                              

                                                                                   

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            

 

                                                                        ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png