ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ για 1 έτος Εκτύπωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία     31-07-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     Αριθ. Πρωτ.:21979

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291-50274                                    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 

Κατόπιν:

 

1. Της αρίθμ. 9379/16-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΩ-Κ7Θ) διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για ένα έτος, ο οποίος κρίθηκε άγονος για κάποιες ομάδες και δεν προέκυψε ανάδοχος για τις παρακάτω ομάδες:

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Β΄   ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Γ΄   ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ε΄   ΟΜΑΔΑ  ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΣΤ΄   ΟΜΑΔΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ζ΄   ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Η΄   ΟΜΑΔΑ  ΓΛΥΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

ΟΜΑΔΑ Δ΄   ΤΥΡΙ-ΚΑΣΕΡΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

 

ΟΜΑΔΑ Ε΄   ΑΡΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄   ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ Γ΄   ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ , ΧΥΜΟΙ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

 

2.  Της αριθμ. 139/15-07-2014 (ΑΔΑ:7Η3ΨΩΨΩ-ΛΜ8)    Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της  με την αριθ. 10448/30-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης) η οποία εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός για τις παραπάνω ομάδες και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, για τις συγκεκριμένες ομάδες.

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 08-08-2014 , στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την ανωτέρω ημέρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας για τις παραπάνω ομάδες ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστη όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Α ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης με αριθ. 9379/16-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΩ-Κ7Θ)  έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014  του Δήμου και των αντίστοιχων νομικών του προσώπων και το υπόλοιπο ποσό των τυχόν απαιτούμενων πιστώσεων θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 των νομικών προσώπων του Δήμου Αλμωπίας .

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                         

 

Ο Δήμαρχος

 

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων Εκτύπωση
 
 
Ο Δήμος Αλμωπίας, ως εταίρος των συμπράξεων για τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ, ενημερώνει τις επιχειρήσεις της χωρικής αρμοδιότητας του για την παρακάτω πρόσκληση του ΟΑΕΔ. 
Κατεβάστε την πρόσκληση πατώντας ΕΔΩ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

 

Ξεκινά στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.

Το  Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

 

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα  μέλη τους ως εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

 

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Ø      Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.

Ø      Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Ø      Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Ø      Έχουν ωφεληθεί των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

 

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα  του μισθολογικού  κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος. 
Προμήθεια Φίλτρων Αυτοκινήτων Εκτύπωση
 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            Αριδαία     25-07-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                                     Αριθ. Πρωτ.:21493

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών                                                                           

Γραφείο  Προμηθειών

Πληρ.:  Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σοφία

Τηλ.: 23843 50291-2384350278

Fax: 2384 21226

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί 13 φίλτρα αυτοκινήτων,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά για όλα τα είδη (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τρίτη 05/08/2014 και ώρα 14:00.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 1.500,00.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της μελέτης – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών .Την προσφορά σας μπορείτε να την υποβάλετε στο ανωτέρω τμήμα όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 14:00, σε  φάκελο. Μαζί με την προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος. 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται  ως ακολούθως:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΟΧΗΜΑ             

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

1

MERCEDES AΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5813

ΦΙΛ. ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

1

 

77,24

77,24

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

2

27,64

55,28

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2

24,80

49,60

2

IVECO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΙ 2558

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

120,32

120,32

 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

1

51,22

51,22

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

1

52,84

52,84

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

8

 

406,50

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ΜΕ 913561

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

166,67

166,67

2

GRADER MITSUBISHI ΜΕ 111597

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

178,86

178,86

3

ΕΣΚΑΦΕΑΣ JCB ΜΕ 109540

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

4

IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1651

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

5

MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1689

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

 

158,54

158,54

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

5

 

813,01

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧ.

13

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

Σύνολο

1.219,51

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

280,49

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

1.500,00

 

 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες.

 

Επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ                                                                       ΑΡΙΔΑΙΑ    /    /2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ

 

 

 

Της επιχείρησης ……………………………………..…, έδρα ………………., οδός …………..…………, αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..

 

Α/Α

ΟΧΗΜΑ             

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

1

MERCEDES AΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5813

ΦΙΛ. ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

1

 

77,24

77,24

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

2

27,64

55,28

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2

24,80

49,60

2

IVECO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΙ 2558

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

120,32

120,32

 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

1

51,22

51,22

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

1

52,84

52,84

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

8

 

406,50

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ΜΕ 913561

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

166,67

166,67

2

GRADER MITSUBISHI ΜΕ 111597

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

178,86

178,86

3

ΕΣΚΑΦΕΑΣ JCB ΜΕ 109540

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

4

IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1651

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

154,47

154,47

5

MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 1689

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

1

 

158,54

158,54

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

5

 

813,01

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧ.

13

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

Σύνολο

1.219,51

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

280,49

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:

 

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ:

 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(23/7/2014) Εκτύπωση
 

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΗΣ  ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 

 

Κατόπιν:

 

1.Της αρίθμ. 9406/17-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΨΩ-Σ6Φ) διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου διεθνή  διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια  λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του     ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ , της   ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.,  της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της   Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, ο οποίος κρίθηκε άγονος και δεν προέκυψε ανάδοχος  για την παρακάτω ομάδα:

 

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) είδη γενικής καθαριότητας, για τις ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»    

 

2.  Της αριθμ. 135/30-05-2014    Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός για την παραπάνω ομάδα και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, για την συγκεκριμένη ομάδα.

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 01-08-2014 , στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την ανωτέρω ημέρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

 

     Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας (για την παραπάνω ομάδα ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.989,95 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014  της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» 10.000,00 στον Κ.Α 10.6634.01 και το υπόλοιπο ποσό της απαιτούμενης πίστωσης θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2015 της δημοτικής επιχείρησης .

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                         

 

 

                                                                                Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

                                                         ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτών λογιστών Εκτύπωση
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας εκδίδει την παρούσα πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να επιλέξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν για λογαριασμό της τον τακτικό διαχειριστικό της έλεγχο για το έτος 2014.

Μετά τη διαδικασία ελέγχου της Επιχείρησης οι ανάδοχοι της εργασίας υποχρεούνται να παραδώσουν στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έκθεση ελέγχου στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματά του.

Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η βεβαίωση της επαγγελματικής τους εμπειρίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση πρόσθετης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα σταλούν στο πρωτόκολλο της  Επιχείρησης σε κλειστούς φακέλους και στη διεύθυνση Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, πλατεία Αγγελή Γάτσου, Νέο Δημαρχείο 58400 Αριδαία Πέλλας , έως την 18η Αυγούστου 2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2384024590 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png