ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                            Αριδαία     31-10-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.               Αριθ. Πρωτ.: 30218

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291-50278            ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Fax: 2384 21226

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Κατόπιν:

 

1.Της αρίθμ. 9379/16-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΩ-Κ7Θ) διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου διεθνή  διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας της Μαθητικής Εστίας, του  ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για ένα έτος, ο οποίος κρίθηκε άγονος για κάποιες ομάδες και δεν προέκυψε ανάδοχος  για τις παρακάτω ομάδες:

 

1) Α΄ ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

2) Η΄   ΟΜΑΔΑ  ΓΛΥΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

3) ΟΜΑΔΑ Α΄   ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

 

2. Την αριθμ. 149/11-08-2014 (ΑΔΑ:6ΛΥΠΩΨΩ-B4N)    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, η οποία επικυρώθηκε με την 12195/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία διενήργησε έγκριση πρακτικού-ανάδειξη προμηθευτών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σε συνέχεια του  άγονου ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, της Μαθητικής Εστίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ  και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για ένα έτος και επανάληψη  της διαδικασίας ανάθεσης  με διαπραγμάτευση, για ομάδες για τις οποίες δεν βρέθηκε ανάδοχος και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Δήμαρχο

3. Την αριθ. 24868/09-09-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων (για ορισμένες ομάδες) και την επιλογή προμηθευτή/ων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης, καθώς και το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών της συγκεκριμένης πρόσκλησης έληξε στις 19/09/2014, χωρίς να υποβάλλει σχετική προσφορά  κανένας ενδιαφερόμενος

4. Την αριθ. 26219/22-09-2014 επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων και την επιλογή προμηθευτή/ων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης για τις ομάδες για τις οποίες δεν βρέθηκε ανάδοχος.

5. Την υποβαλλόμενη προσφορά

6. Το με αριθ. Πρωτ.: 27547/02-10-2014 πρακτικό διενέργειας –αξιολόγησης οικονομικών προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση  σε συνέχεια του άγονου ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή μεταξύ άλλων γνωμοδότησε υπέρ της  επανάληψης της διαδικασίας   διαπραγμάτευσης  για τις παρακάτω ομάδες , για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Δήμαρχο:

 

1. Α΄ ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 

2. Η΄   ΟΜΑΔΑ  ΓΛΥΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 

3. ΟΜΑΔΑ Α΄   ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

 

7) Την αριθ. 27949/07-10-2014 επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων και την επιλογή προμηθευτή/ων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης για τις ομάδες για τις οποίες δεν βρέθηκε ανάδοχος και το γεγονός   ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών της συγκεκριμένης πρόσκλησης έληξε στις 15/10/2014, χωρίς να υποβάλλει σχετική προσφορά  κανένας ενδιαφερόμενος.

8) Την αριθ. 29032/16-10-2014 επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων και την επιλογή προμηθευτή/ων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης για τις ομάδες για τις οποίες δεν βρέθηκε ανάδοχος και το γεγονός   ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών της συγκεκριμένης πρόσκλησης έληξε στις 29/10/2014, χωρίς να υποβάλλει σχετική προσφορά  κανένας ενδιαφερόμενος.

 

9) Την ανάγκη για επικαιροποίηση της πρόσκλησης για συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης.

 

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι και την Τρίτη   11-11-2014 , στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στον σύνδεσμο (www.dimosalmopias.gov.gr)  και να προσκομίσουν μέχρι την ανωτέρω ημέρα, ώρα 15.00μμ,  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας για τις παραπάνω ομάδες ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστη όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Α ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης με αριθ. 9379/16-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΩ-Κ7Θ)  έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014  του Δήμου και των αντίστοιχων νομικών του προσώπων και το υπόλοιπο ποσό των τυχόν απαιτούμενων πιστώσεων θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 των νομικών προσώπων του Δήμου Αλμωπίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                                                                                            

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α/Α

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Εκτύπωση
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Εκτύπωση
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος, συνοδευόμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Χουρσόγλου, οι οποίοι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της ΚΕΔΕ.

Στα πλαίσια της επίσκεψης, ο κ. Μπίνος είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί διάφορα υπουργεία και να πραγματοποιήσει συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, με στόχο την επίλυση σημαντικών προβλημάτων και την προώθηση θεμάτων που αφορούν στο Δήμο μας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μπίνος πραγματοποίησε τις παρακάτω επισκέψεις:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Συζητήθηκε με τον συντοπίτη μας Υπουργό κ. Γιώργο Καρασμάνη η ένταξη έργων αγροτικής οδοποιίας και ανάπλασης οικισμών, που αποτελούν αρμοδιότητα του παραπάνω Υπουργείου. Επίσης, συζητήθηκε η παραχώρηση έκτασης ευθύνης του στο Δήμο Αλμωπίας. Ο Υπουργός κ. Καρασμάνης δεσμεύτηκε να δώσει λύσεις στα αιτήματα του Δημάρχου, υλοποιώντας παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών.

Υπουργείο Οικονομικών

Συζητήθηκε η παραχώρηση των οικοπέδων του Τάγματος Εθνοφυλακής Αριδαίας, που έχει αναστείλει τη λειτουργία του, στο Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελείς σκοπούς. Το Υπουργείο εμφανίστηκε θετικό σε αυτή την κατεύθυνση.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή του Υπουργικού Γραφείου κ. Δημήτρη Περδίκη για να δοθεί λύση στο έργο ύδρευσης της Αριδαίας από τη Σωσάνδρα. Ο Διευθυντής δεσμεύτηκε να συζητήσει με την Αρχή Πληρωμών τη δυνατότητα να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής της πράξης επιστροφής του 1.500.000 ευρώ που κόστισε το έργο, από τη ΔΕΥΑ Αλμωπίας με την υπόσχεση από την πλευρά της ΔΕΥΑ ότι το συγκεκριμένο έργο θα γίνει σύντομα λειτουργικό και θα παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κ. Μαμαλούγκας ενημέρωσε τον Δήμαρχο για την ύπαρξη προγραμμάτων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Συζητήθηκε επίσης η πορεία υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου της Αριδαίας και του ΧΥΤΑ Αλμωπίας.

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος αμέσως μετά την επίσκεψη εξέφρασε την ικανοποίησή του για στις επαφές που είχε και τόνισε τη σημασία που έχει να υπάρχει εκπροσώπηση του Δήμου στην Πρωτεύουσα όπου βρίσκονται όλα τα κέντρα των αποφάσεων, με στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας και την άμεση επίλυση σημαντικών θεμάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις  30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο

Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης: «Δράσεις δημοσιότητας, καλλιτεχνικής ανάδειξης και δημιουργίας θεματικών διαδρομών στο Δήμο Αλμωπίας, στο πλαίσιο της πράξης “Living history-living nature”

ΘΕΜΑ 3ο

Εξέταση της υπ.αριθ.29758/27-10-2014 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 4ο

Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ.29678/24-10-2014 δήλωσης επιβολής κατάσχεσης κατά του Δήμου Αλμωπίας, εις χείρας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png