ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     : 58400 Αριδαία

Τηλέφωνο     : 23843 – 50256/4

FAX              : 23840 – 21226

e-mail : tech@0598.syzefxis.gov.gr

 

                                      

 

 

 

 

      Αριδαία  23/05/2018

     Αρ. Πρωτ.   10942

                   

     

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

 

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εξής επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, για το έτος 2018:

 

με την διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για τα κάτωθι έργα:

 

1.     «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου », (αρ.μελ. 11/2018)

2.     «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δήμου Αλμωπίας», (αρ. μελ. 18/2018)

3.     «Τσιμεντόστρωση οδού στην ΤΚ Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της ΤΚ Σαρακηνών», (αρ. μελ. 16/2018)

4.     «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Αλμωπίας», (αρ.μελ. 13/2018) 

5.     «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με υποδομές απαγωγής ομβρίων υδάτων στις Τ.Κ. Ίδας και Αρχαγγέλου», (αρ. μελ. 01/2018)

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη  29/05/2018 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων

και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  • Δ/νση Τ.Υπ. Περ. Πολ/μίας
  • Αρχείο

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β/ο

 

 

 

Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΝΙΟ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αριδαία  23-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                               Αριθμ.πρωτ.   10896

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού   προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2018

Ο Δήμος Αλμωπίας  ύστερα από την υπ’ αριθ. 132/2015 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την αρ. 6259/15-06-2015 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο 2018, συνολικού αριθμού είκοσι    (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Τ.Κ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΑΛΩΡΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΔΩΡΟΘΕΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ

 5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ

 5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΙΔΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΜΗΛΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΞΙΦΙΑΝΗΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΟΡΜΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΠΡΟΜΑΧΩΝ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΤΣΑΚΩΝ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΧΡΥΣΗΣ

5/ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

20

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.    Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. ΑΜΑ ΙΚΑ.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγ.Γάτσου, τηλ: 2384350241-242)   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δυο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο site και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 22 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.


Εισήγηση για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.


Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.


Παράταση έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ”


Παράταση έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”


Επανέγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ”


Έγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ''


Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»


Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ. Βορεινού».


« Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 8555/20-04-2018)».


«Έγκριση πρακτικών α) αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς & β) Αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων» (Αριθμ. Διακήρυξης 8737/24-04-2018)».


«Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 60/2017 ΑΓΩΓΗ στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας»


«Λήψη απόφαση περί Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 120/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας - Λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης»


«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αναφορικά με την αριθ.230/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»


«Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ»

Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png