ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

   ΝΟΜΟΣ: ΠΕΛΛΑΣ                        Aριδαία  06/07/2015

ΔΗΜΟΣ:  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                      Αρ. Πρωτ.  19149

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Πλ.Αγγ.Γάτσου

Πληροφορίες: ΙΣΚΟΥ Μ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Τηλέφωνο:2384350206-282

Fax:2384021226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]

2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012] που προστέθηκε  στην παράγραφο 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009], όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011]

4.Τις διατάξεις  του άρθρου   211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]

5. Τις διατάξεις του  Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄]

6. Την υπ’ αριθμόν 94/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.

7.Την με αρ.πρωτ.  4541/28-04-2015  απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλμωπίας»

8.   Την με αρ.  114/2015 απόφαση   Δημοτικού Συμβουλίου «Επιλογή υδρονομέων   Δήμου Αλμωπίας για  την αρδευτική περίοδο 2015»

9.Την από 06/07/2015 Αίτηση- Δήλωση του Θεοδωρίδη Εμμανουήλ, με την οποία παραιτείται  από τη θέση υδρονομέα Τ.Κ. Αψάλου

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας  , με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 07/07/2015 έως  και την 08/07/2015.

 

1. Αριθμός θέσεων

 

Η θέση του  υδρονομέα που επαναπροκηρύσσεται είναι η  εξής:

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Αψάλου

1

 

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 94/2015 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2015  έως 15/10/2015

 

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει το όριο ηλικίας όπως ορίζεται στο Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄], όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  

 

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας

Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση

Γ]   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου   περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.  

Δ]Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]

Δ]Και επιπλέον  όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

9. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

 

10. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

 

 

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

   ΝΟΜΟΣ: ΠΕΛΛΑΣ                         Aριδαία  06/07/2015

ΔΗΜΟΣ:  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                        Αρ. Πρωτ.  19117

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Πλ.Αγγ.Γάτσου

Πληροφορίες: ΙΣΚΟΥ Μ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Τηλέφωνο:2384350206-282

Fax:2384021226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]

2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012] που προστέθηκε  στην παράγραφο 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009], όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011]

4.Τις διατάξεις  του άρθρου   211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]

5. Τις διατάξεις του  Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄], όπως   τροποποιήθηκε και  ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμόν 143/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

7.Την με αρ.πρωτ.  7189/02-07-2015  απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  «Tροποποίηση  της αριθμ.4541/28-4-2015 απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλμωπίας»

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας  , με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 07/07/2015 έως  και την 08/07/2015.

 

1. Αριθμός θέσεων

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Λουτρακίου

1

Μεγαπλατάνου

1

Βορεινού

1

Περίκλειας [οικισμός Λαγκαδιάς]

1

 

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 94/2015 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2015  έως 15/10/2015

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει το όριο ηλικίας όπως ορίζεται στο Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄], όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  

 

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας

Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση

Γ]   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου   περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.  

Δ]Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]

Δ]Και επιπλέον  όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

9. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

 

10. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να έρθετε την  8η   Ιουλίου  2015,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  8:30΄ π.μ. στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση του κ. Λόγγου Θωμά του Γεωργίου,  για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ), που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Ξιφιανής. 

2ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της κ. Τζάτση Σοφίας του Χρήστου, για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων» (Οπωροπωλείο), που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Σωσάνδρας.

3ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της κ. Δερμερτζίδου Δήμητρας του Γεωργίου, για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση - λιανικής διάθεσης τροφίμων (Παντοπωλείο – οπωροπωλείο, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής – πρατήριο άρτου –Αλλαντικά & τυροκομικά προϊόντα – Εμφιαλωμένων ποτών ΚΑΒΑ),  που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου.

4ο ΘΕΜΑ:          

Γνωμοδότηση για την ίδρυση ή μη λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Φιλώτειας.

5ο ΘΕΜΑ:          

Γνωμοδότηση για την κυκλοφορία του υπό δρομολόγηση τουριστικού τρένου στο Λουτράκι μέχρι τα Λουτρά Πόζαρ. 

6ο ΘΕΜΑ:          

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για έργο/τη δραστηριότητα με τίτλο: Περιβαλλοντική αδειδότηση  της τροποποίησης της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΑΨΑΛΟΣ» και κωδικό αριθμό «925» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες  ΑΕΒΕ» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Αλμωπίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Π.Κ.Μ. (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ:87): X=338.233,84 Y=4.528.536,91, και λ=22ο 04΄ 47” και φ=40ο 53΄ 31” και βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής με κωδικό «GR 1240009, ΖΕΠ, ΟΡΟΣ ΠΑΙΚΟ, ΣΤΕΝΕΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ» , (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης  ομάδας με Α/Α 6).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ        

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του  Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών του Δήμου  Αλμωπίας,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και  στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου, την  7η   του  μηνός Ιουλίου,  έτους  2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  14:00   (2:00  μ.μ.),  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 78  του Ν. 3852/2010:

 ΘΕΜΑTA   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Ενημέρωση μελών σχετικά με έγγραφες απαντήσεις των Τοπικών Κοινοτήτων και Σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας   εκπαίδευσης του Δήμου, για την καταγραφή  μεταναστών και καταγραφή σοβαρών προβλημάτων ένταξης  αυτών  στην τοπική κοινωνία της Αλμωπίας.

 

2ο

Διάφορα

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.1.616/29-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΩΡΑΡΙΟ:

 

Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη

 

9.00-13.00

Δευτέρα και Παρασκευή

 

κλειστά

Το ταμείο δουλεύει καθημερινά 8.00πμ-14.00μμ

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png